Tierps kommun

|

Nya tomter och högre pulkabacke

Med några symboliska spadtag i en frusen grushög markerade
kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) den 20 mars 2017 start för markarbetet som ska ge 15 nya villatomter i Fågelvägens förlängning i Vallskoga.

De nya tomterna på mellan 800 och 900 kvadratmeter vardera, möter en liten del av den stora efterfrågan på byggbar mark i Tierp och som antalet anmälningar till kommunens tomtkö visar.

-Efterfrågan är störst i Tierp och där också tillgången på tomtmark är minst. På övriga kommunorter finns det mark som kan erbjudas spekulanter. Det säger Alexandra Forslund, mark- och exploateringsansvarig i Tierps kommun.

Lantmäteriet har påbörjat avstyckning, därefter kommer tomterna att säljas via tomtkön. Exploateringen av villaområdet Wallskoga ger inte bara ny och efterlängtad tomtmark, utan väntas även bidra till en utveckling av Skatbergets populära pulkabacke. Kommunens projektledare Emil Enarsson hoppas på beslut som ska tillåta att jordmassor från markarbetet används för att göra pulkabacken högre.

-En grillplats vid backen finns också med i planeringen, säger han.

 

Sidan uppdaterad 2017-03-24
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266