Tierps kommun

|

Nyheter i korthet från kommunfullmäktige

2017 års andra sammanträde med kommunfullmäktige den 4 april dominerades av den ekonomiska och verksamhetsredovisningen för 2016.

Mötet inleddes i vanlig ordning med allmänhetens frågestund. Bland annat berördes
framtiden för räddningstjänsten i Skärplinge, där ett stort antal deltidsbrandmän sagt upp sig som reaktion på det nya avtalet. Jonas Nyberg (S), kommunens ledamot i räddningsnämnden, påminde om att alla parter stod bakom det nya avtalet, men att han respekterar deltidarnas beslut att säga upp sig. Han sa att diskussionerna med aktuell personal fortsätter, att den gemensamma
räddnings­nämnden sagt att det inom området ska finnas 50 deltidsbrandmän, men
att det är för tidigt säga vad som kommer att ske efter att uppsägningstiden löpt ut.

 

Inga delade badtider

Som svar på ett antal frågor om badtillfällen för kvinnor underströk
kommun­styrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) att det inte är aktuellt
att dela upp allmänhetens badtider i olika tillfällen för kvinnor och män. Han
hänvisade till möjligheten för grupper och föreningar att hyra egna badtider.
Han påpekade också att det är den hyrande föreningen som ansvarar för att
badens regler om klädsel och hygien samt personalens anvisningar ska följas.
Det är också respektive förening, inte kommunen, som bestämmer om andra ska
bjudas in till sådana bokade tillfällen.

 

Bildar arbetsgrupp för gatunamn

Kommunstyrelsen ska utse en arbetsgrupp för namngivning i kommunen. Med det uppdraget besvarade kommunfullmäktige en motion från Anna Ahlin (C) med krav på tydligare riktlinjer och arbetsformer för namngivning av gator och plats, för att värna om lokal historia och tradition.

 

Bättre vägbelysning ska utredas

Daniel Blomstedt och Christer Bolin (M) har i en motion föreslagit belysning för ökad
trafiksäkerhet. Motionärerna pekar särskilt ut infarterna till Tobo, Örbyhus och Strömsbergs bruk som svårupptäckta och med ökad olycksrisk som följd.
Fullmäktiges beslut blev att låta kommunstyrelsen se över behoven av föreslagna
åtgärder. Kommunen måste också fråga Trafikverket, som bestämmer om belysning
får sättas upp i korsningar.

 

Bredare IT-samverkan

Kommunchefen i Tierp ska tillsammans med kommunerna Älvkarleby, Heby, Östhammar och Knivsta utreda möjligheterna till samverkan i en gemensam IT-nämnd. IT-samarbete mellan de fem kommunerna väntas enligt en förstudie ge bättre möjligheter till digitalisering av kommunernas verksamheter och minskad sårbarhet.

 

Planbeslut om Siggbo handelsområde

Mötet beslutade om ny detaljplan för Siggbo handelsområde. Planen ger utrymme för handel, kontor och verksamheter. Detaljplanen innehåller även förslag till
trafiklösningar för en säker trafikmiljö för alla typer av trafikanter.
Sverigedemokraterna reserverade sig mot planbeslutet eftersom det innebär att
jordbruksmark försvinner och för att externhandel kan få negativa konsekvenser
för butikerna i köpingens centrala delar.


Webbradiosändning från mötet är tillgänglig via länkarna här:

http://www.tierp.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-via-webbradio.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hela protokollet från sammanträdet den 4 april finns att läsa här på hemsidan under Kommun och politik/kommunfullmäktige.

 

 

Sidan uppdaterad 2017-04-20
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266