Tierps kommun

|

LOV - lagen om valfrihet

Kommunen har sedan 1 februari 2011 valfrihetssystem för serviceinsatser - det vill säga städ, tvätt, inköp, rengöring av tekniska hjälpmedel, postläsning för gravt synskadade och för förebyggande sociala insatser. Förebyggande sociala insatser innebär ledsagning och social samvaro.

Mars 2013 finns det fyra godkända leverantörer, förutom den kommunala regin, för att utföra serviceinsatser.  För att utföra förebyggande sociala insatser finns det två godkända leverantörer förutom den kommunala regin.
 
Den 18 september 2012  fattade kommunfullmäktige beslut om att utöka kommunens valfrihetssystem (LOV) med omvårdnadsinsatser, måltidshjälp och avlösarservice. Syftet med ett valfrihetssystem är bland annat att öka kundens valfrihet och kvaliteten i hemtjänsten. Kommunchefen har fått i uppdrag att förbereda organisationen inför ett införande av omvårdnadsinsatser, måltidshjälp och avlösarservice i valfrihetsystemet.  Under 2013 arbetar enheten för Processtöd med att förbereda och färdigställa ett valfrihetssystem för omvårdnadsinsatser, måltidshjälp och avlösarservice.  

Vanliga frågor


Vad syftar lagen till?


Lagen om valfrihetssystem syftar till att ge dig möjlighet att välja utförare, antingen kommunen eller det/de företag som kommunen godkänt som ska utföra den beviljade insatsen. Valfrihetssystem syftar till att stärka din delaktighet och inflytande över den vård och omsorg som ges. Ytterligare en avsikt med lagen är att öppna upp för fler utförare för att därigenom skapa förutsättningar för konkurrens mellan olika aktörer på marknaden. Konkurrensen förväntas leda till en kvalitetshöjning av äldreomsorgen eftersom utförarna ständigt måste utveckla och förbättra sin service för att få en fortsatt tillströmning av kunder.

Hur går det till?


Kommunens biståndshandläggare utreder ditt behov och fattar beslut om vilken hjälp du har rätt till. Hjälpen är samma oavsett utförare. Avgiften för insatsen är densamma oavsett om du väljer kommunens egen regi eller ett privat företag, och är precis som idag relaterad till inkomst.

Vilka kan bli utförare?


Ett valfrihetssystem innebär att privata aktörer såsom företag, kooperativ eller ideella organisationer ges möjlighet att ansöka om att bli godkända som utförare av hemtjänst. Alla sökanden som uppfyller kommunens krav har rätt att bli godkända. Såväl kraven som den ekonomiska ersättningen ska vara lika för kommunens verksamhet och för privata utförare. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

Måste jag välja utförare?


Du behöver inte välja utförare. Om man inte väljer utförare kommer kommunen att följa en turvalslista där alla utförare är med. Det kan innebära att man kan få kommunens egen regi eller privat företag som utför de beviljade insatserna.

Vad händer om jag inte är nöjd?


Om du inte är nöjd har du rätt att byta utförare, utan att behöva uppge något skäl till varför. Rättigheten att byta utförare medför att det är viktigt såväl för kommunens egen regi som privata företag att hålla en hög kvalitet.
Sidan uppdaterad 2013-03-25
Tipsa andra:
Tierps kommun
Centralgatan 7, 815 80 Tierp
Telefon: 0293-21 80 00
Org nr: 212 000-0266