Kontakt

Foto: Mostphotos

Att anlägga ställplatser och parkeringar för husbilar

Att semestra i husbil har blivit allt mer populärt. Att anlägga ställplatser eller husbilsparkering kräver tillstånd. Här kan du läsa om de lagar och regler som gäller och vilka tillstånd som krävs.

Bygglov

Ställplats för husbilar kräver antingen bygglov för parkering eller camping. Det är ofta omfattningen som avgör detta. En anledning till att campingplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande.

Parkering

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser kräver bygglov. Ställplats för husbilar kan enligt praxis jämställas med en bygglovspliktig parkering. Bygglovsplikten gäller ianspråktagande av mark som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken behöver göras. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för parkeringar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Campingar

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en campingplats. Vid bedömningen om campingplatsen är bygglovspliktig väger man in verksamhetens karaktär och omfattning, anläggningens storlek, omfattning av markarbeten och anordningar, omgivningspåverkan och påverkan på allmänna intressen. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för campingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämplig plats — kontrollera gällande lagar

Det är attraktivt att anlägga ställplatser för husbilar i natursköna områden, exempelvis vid sjöar eller vid kusten. Det är dock viktigt att tänka på att vackra naturmiljöer ofta är skyddade av olika lagar, och att man behöver söka dispens från dessa.

Några exempel är strandskydd, naturreservat, Natura 2000 och landskapsbildskydd. Innan man påbörjar arbetet är det därför viktigt att kontakta kommunen och höra vad som gäller i aktuellt område, samt från vilka myndigheter som tillstånden ska sökas. Kom i håg att olika myndigheter har olika lång handläggningstid - var ute i god tid!

OBS! Det finns också områden med höga natur- och friluftsvärden som inte är skyddade av lagstiftning, och även dessa är viktiga att respektera.

Naturvårdsverket har samlad information om vad som gäller för husbilar i naturen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om de olika lagarna under respektive rubrik

Strandskydd

Strandskydd råder kring alla sjöar, kuststräckor och vattendrag. Vanligtvis sträcker det sig 100 m upp på land och 100 m ut i vattnet från strandlinjen, men på vissa platser (ex. kusten och Dalälven) är det 300 m som gäller. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra byggnader, göra markarbeten eller andra åtgärder som kan påverka natur- och friluftsvärden negativt. Dispens kan sökas hos kommunen, men om platsen också ligger i ett naturreservat, natura 2000-område eller inom landskapsbildskydd så söks dispensen hos länsstyrelsen.

Ansöka om strandskyddsdispens

Naturreservat

Naturreservat är till för att skydda höga natur- och friluftsvärden och till varje reservat finns föreskrifter som beskriver vad man får och inte får göra. Exempelvis brukar föreskrifterna förbjuda att uppföra byggnader, göra markarbeten eller att anordna tävlingar och event i området. Dispens från föreskrifterna kan sökas hos den myndighet som har inrättat naturreservatet, vanligtvis kommunen eller länsstyrelsen.

Natura 2000

Natura 2000 är en annan typ av skyddad natur som liknar naturreservat, men som inrättas av regeringen efter EU-direktiv. Många naturreservat är dessutom natura 2000-område och vice versa. Skillnaden är att natura 2000 förbjuder åtgärder som kan påverka områdets naturvärden negativt, även om själva åtgärden sker utanför natura 2000-gränsen. Exempel på detta är grävarbeten utanför ett natura 2000-område som kan avvattna våtmarken inom natura 2000-området. Dispens för åtgärder kan sökas hos Länsstyrelsen.

Landskapsbildskydd

Landskapsbildskydd är till för att skydda ett områdes utseende eller en speciell vy, exempelvis ett gammalt kulturlandskap eller en utblick mot horisonten. Dispens kan sökas hos länsstyrelsen.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden är till för att skydda dricksvattentäkter, och de är ofta uppdelade i en inre och yttre skyddszon. I den inre zonen är bestämmelserna hårdare, och i den yttre lite lättare. Inom dessa områden regleras bland annat markarbeten, användning av oljeprodukter och dagvattenhantering regleras. Dispens från föreskrifterna kan sökas hos den myndighet som har inrättat vattenskyddsområdet, vanligtvis länsstyrelsen eller kommunen.

Folder med checklista och samlad information om ställplatser och parkeringar för husbilar

Tierps kommun har tagit fram en folder med en checklista och en övergripande sammanfattning av det man måste tänka på om man önskar ta emot husbilar.