Kontakt

Skyltning

För att få sätta upp skyltar krävs tillstånd.

För skyltar utanför det s.k. vägområdet, på plats som inte omfattas av detaljplan, krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Inom vägområdet beviljas tillstånd av Vägverket. Inom detaljplan krävs bygglov.

Väglagen

46 §Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus. I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

Bestämmelserna gäller inte:

  • inom områden med detaljplan eller
  • för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller
  • för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,
  • åtgärder för vilka bygglov krävs. Lag (1991:605).