Kontakt

Livsmedel

När ett företag som hanterar livsmedel ska startas, alternativt att ett livsmedelsföretag ska tas över, ska det registreras hos kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

Anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet gör du genom vår e-tjänst nedan. E-tjänsten kräver mobilt BankID, har du ej tillgång till mobilt BankID kan du kontakta oss så hjälper vid dig med din anmälan.

Undantag

Det finns undantag där registrering av livsmedelsföretag inte görs till kommunen.

Undantag är i de fall där verksamheten:

  • sker vid något enstaka tillfälle.
  • i större omfattning hanterar animaliska livsmedel, till exempel vid slakt eller styckning. Detta kräver ofta ett godkännande från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • hanterar livsmedel i primärproduktion. Detta ska anmälas till Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som på något sätt hanterar livsmedel, t.ex. livsmedelstillverkning, restaurang, café, kiosk med förpackat godis, livsmedelstransport eller näthandel.

Livsmedel är varor som är avsedda att ätas eller drickas av människor. T.ex. kosttillskott, tuggummi och dricksvatten räknas som livsmedel.

Om jag vill ha hjälp?

Har du frågor kring vad ett livsmedelsföretag är, om livsmedelslagstiftningen eller livsmedelskontroll i allmänhet är du välkommen att ta kontakt med oss på Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Vi nås lättast via Medborgarservice.

När är verksamheten registrerad?

När anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet kommer in till Miljö- och hälsoskyddsenheten utfärdas ett beslut om registrering av livsmedelsanläggning som även skickas ut till dig. Det tar vanligtvis bara några dagar innan du får beslutet men som längst kan det ta 14 dagar. Adressen finns på blanketten.

Vad händer när verksamheten är registrerad?

När verksamheten är registrerad och du har fått ett beslut om registrering är det bara att starta. Livsmedelsföretagen, både privata och kommunala, står under tillsyn/kontroll av enheten för Miljö- och hälsoskydd. När verksamheten har varit igång en tid kommer en inspektör från Miljö- och hälsoskyddsenheten att kontakta dig och boka in en tid för en första kontroll av verksamheten. Detta sker vanligtvis inom två månader.

Målet är att konsumenterna ska kunna köpa säkra livsmedel som inte är smittförande eller på annat sätt otjänliga eller skadliga för människors hälsa och att livsmedlen innehåller det som det står på förpackningen eller menyn. Dock ligger det yttersta ansvaret för detta på livsmedelsföretagen

Vad kostar det?

Registreringsavgift
Att registrera sitt företag innebär en engångsavgift i enlighet med kommunens taxa för offentlig kontroll. I normalfallet innebär det motsvarande kostnaden för en timmes handläggning. Under Regler och avgifteröppnas i nytt fönster hittas aktuella taxor.

Årlig avgift
När ditt företag är registrerat och igång betalar du också en årlig avgift för livsmedelskontroll. Den första årsavgiften betalas när du startar och sedan betalas den fortlöpande i början av varje år.

Hur stor den årliga avgiften blir beror på avgiften blir beror på vad det är för företag du har. Den beror till exempel på vilka livsmedel du hanterar, hur mycket livsmedel du hanterar, om du gör mat till personer som är extra känsliga, eller om du ansvarar för någon form av information/märkning som hör ihop med livsmedlet. I avgiften ingår till exempel inspektion på plats och administration relaterad till tillsynsarbetet.

Avgiften påverkas även av vår erfarenhet av hur väl företagaren sköter sin verksamhet med avseende på livsmedelssäkerhet. Om verksamheten sköts exemplariskt kan myndigheten bedöma att en nedsättning av antalet kontrolltimmar är motiverad och besluta om den bästa erfarenhetsklassen. På samma sätt kan antalet kontrolltimmar ökas om verksamheten visar på allvarliga brister. Mer om detta finns att läsa i vägledningen för Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Notera att samtliga verksamheter placeras i erfarenhetsklass B till att börja med och att det kan ta ett antal besök innan en eventuell justering av erfarenhetsklass genomförs.

Avgift för extra kontroll
Om Miljö- och hälsoskyddsenheten observerar avvikelser vid ett kontrollbesök som är pass allvarliga att de måste följas upp på plats vid ett senare tillfälle tas en extra avgift ut. Hur stor den avgiften blir beror på hur mycket tid handläggaren måste lägga ner.

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelsföretag beröras av EU:s förordningar, som till exempel EG-förordning 852/2004 om livsmedelshygien och EG-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Vem är ansvarig?

Det är du som har ett livsmedelsföretag som är ansvarig för att alla krav uppfylls. Det är därför viktigt att du och din personal har kunskap om de regler som ni berörs av.

Kontrollbesök – Inspektion eller revision?

Miljö- och hälsoskyddsenheten ska kontrollera så att alla livsmedelsföretag uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. I de flesta fall görs detta genom oanmälda inspektioner.

Ibland gör vi en fördjupad kontroll, där vi går igenom alla rutiner tillsammans med den som är ansvarig för verksamheten. Ett sådant besök är föranmält och kallas revision.

Avvikelser vid kontrollen?

När Miljö- och hälsoskyddsenheten hittar avvikelser från lagstiftningen vid ett kontrollbesök görs en bedömning av hur allvarlig avvikelsen är. I vissa fall kan det räcka med att avvikelsen följs upp vid nästa kontrollbesök. Då tas ingen extra avgift ut och kontrollbesöket ingår i den årliga avgiften.

Om avvikelsen bedöms som allvarlig och inspektören vill säkerställa att den åtgärdas så snart som möjligt kommer det att göras en uppföljande kontroll. Den uppföljande kontrollen kan ske antingen genom att åtgärder redovisas in till Miljö- och hälsoskyddsenheten eller genom ett uppföljande kontrollbesök på plats. För sådan uppföljning tas en avgift ut för den extra tid som läggs ner i ärendet.

I vissa fall, om avvikelser inte åtgärdas trots påtalande, eller om det finns risk för människors hälsa, kan beslut fattas om tvingande åtgärder. Det beslutas då om ett föreläggande eller ett förbud. Ett sådant beslut kan förenas med ett vite.

Kan jag beröras av andra krav?

I samband med planering för sin livsmedelsverksamhet är det bra att ta reda på om du berörs av andra krav. Till exempel kan det krävas:

  • Bygglov - vid ombyggnation eller ändring i lokalen
  • Registrering av dricksvattenanläggning - om verksamheten ska använda vatten från egen brunn
  • Serveringstillstånd - om servering av alkohol ska ske
  • Tillstånd för att sälja tobak, folköl eller receptfria läkemedel
  • Tillstånd enligt ordningslagen - om uteservering planeras eller användning av kommunens mark
  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor - vid användning av gasol eller annan gas
  • Installation av fettavskiljare

Mer information

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information.

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs även gärna våra informationsbroschyrer: