Kontakt

Serveringstillstånd

Reglerna om serveringstillstånd finns bland annat i alkohollagen. Reglerna finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Alkohollagen innehåller även regler kring hur verksamheten ska skötas.

Varje kommun ska kunna ge information om vad som gäller enligt lagstiftningen och vilka riktlinjer som gäller för serveringstillstånd i kommunen. Riktlinjerna ska bland annat redogöra för vilka lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en ansökningsavgift med stöd av alkohollagen. Kostnaden varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd som sökts.

Avgiften bygger på en beräknad självkostnad för handläggning och administration. Avgiften återbetalas inte vid avslag. Inte heller vid avvisande eller återtagande av ansökan.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.

När behövs ett serveringstillstånd?

Du som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansökan om serveringstillstånd. Detta gör du hos den kommun där alkoholserveringen ska bedrivas. Tillståndet kan vara tillfälligt eller stadigvarande.

Exempel när serveringstillstånd behövs:

  • Restaurangverksamhet med alkoholservering.
  • Servering av alkohol till slutna sällskap som förening eller företag i festvåning eller klubblokal.
  • Anordnande av festival, personalfest, bröllop och liknande.

Ansökan om serveringstillstånd kan också handla om att ett redan beviljat tillstånd utökas, till exempel för uteservering eller förlängda öppettider.

När behöver inte serveringstillstånd sökas?

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen av alkohol:

  • avser ett enstaka tillfälle för ett slutet sällskap
  • sker utan vinstintresse
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning a alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd. Kontakta Medborgarservice om du är osäker.

Vad händer om jag överträder tillståndet?

Om du bryter mot alkohollagen kan kommunen meddela dig beslut om erinran, varning eller återkallelse av ditt serveringstillstånd.

Personlig och ekonomisk lämplighet
För att få behålla ditt serveringstillstånd måste du bland annat fortsätta att uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Exempelvis är det viktigt att du betalar dina skatter och avgifter i tid innan dessa leder till betalningsuppmaningar eller betalningskrav. Återkommande betalningsuppmaningar/betalningskrav kan leda till att kommunen i förlängningen återkallar serveringstillståndet.