Kontakt

Ansöka om serveringstillstånd

När man ska ansöka om serveringstillstånd är det bra att känna till att det finns olika typer av tillstånd. Stadigvarande, tillfälligt och i samband med catering är några exempel. Läs mer om vilka olika typer av serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster. det finns.

Tänk på vid ansökan

 • Fyll i ansökan för den typ av serveringstillstånd som du söker
 • Lämna/skicka in ansökan tillsammans med handlingar som ska bifogas
 • Ansökan behandlas inte förrän alla uppgifter som krävs har kommit in

Ansök direkt i e-tjänsten

E-tjänsten kräver mobilt BankID.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Provet bokas via alkoholhandläggaren som kan nås via telefon 0293-21 80 00.

Observera att kunskapsprovet och kommunens utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering” inte är samma sak.

Avgift för kunskapsprov

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillhandahållande av provet. Kostnad för kunskapsprov hittas i gällande taxa Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster..

Undantag från skyldigheten att göra prov är om du redan har ett stadigvarande serveringstillstånd i Tierp eller i en annan kommun och du kan visa intyg från kommunens alkoholhandläggare som visar att du har skött alkoholförsäljningen enligt alkohollagen. Du som söker tillstånd för slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle behöver inte avlägga prov.

Hur går handläggningen till?

Om din ansökan gäller stadigvarande serveringstillstånd rekommenderar kommunen att du tar kontakt med kommunens alkoholhandläggare för ett personligt möte innan ansökningsförfarandet sätter igång. Dessutom rekommenderas att du tar kontakt med räddningstjänsten och någon av kommunens livsmedelsinspektörer för en dialog. Om du ska göra betydande ombyggnationer av en lokal behöver du även kontakta någon av våra bygglovshandläggare. Detta för att på ett tidigt stadium gå igenom vad som krävs vid en ansökan och på så sätt kanske förhindra att utredningstiden blir onödigt lång.

Den normala ärendegången från ansökan till beslut

 1. Ansökan om serveringstillstånd kommer in till kommunen och registreras.
 2. Ansökan granskas av alkoholhandläggare. Du får en skriftlig bekräftelse på att ansökan kommit in till kommunen, kontaktuppgifter till din handläggare samt information om du behöver komplettera din ansökan.
 3. En faktura på prövningsavgiften skickas till dig. Avgiften återbetalas inte vid avslag eller avvisande av ansökan.
 4. När ansökan är komplett med de handlingar som behövs för att kontrollera lokalerna och din lämplighet skickar handläggaren ut ansökan på remiss till berörda myndigheter. Om du inte inom utsatt tid kommer in med de begärda handlingar som handläggaren behöver för att kunna göra utredningen kan din ansökan avvisas från kommunen.
 5. Inom cirka 2-3 veckor kommer remissvaren in. Dessa granskas av handläggaren. Vid behov kontaktar handläggaren dig och eventuellt görs ett besök på serveringsstället.
 6. Om det finns negativa uppgifter i remissvaren skickas en kommunicering till dig där du ges möjlighet att komma in med ett yttrande. Du kan också begäras att komma in med kompletterande uppgifter eller handlingar.
 7. Handläggaren gör färdigt utredningen.
 8. Beslut fattas av alkoholhandläggare eller av Utskottet Samhällsbyggnad beroende på vad ärendet gäller. Alkoholhandläggaren är aldrig ensam om att fatta beslut i ett ärende utan samråd sker alltid med chef eller kollega.
 9. Vid bifall utfärdas serveringstillstånd och tillståndsbevis vilka skickas till dig. Kopia på beslut och tillståndsbevis skickas till berörda myndigheter, t ex Polismyndigheten, räddningstjänsten, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
 10. Vid helt eller delvis avslag på ansökan skickas beslutet tillsammans med en besvärshänvisning (information om hur ett beslut överklagas) till dig. Kopia på beslutet skickas till berörda myndigheter, till exempel Polismyndigheten, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

 • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är cirka 8 veckor från det att ansökan är komplett.
 • Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är cirka 5 veckor från det att ansökan är komplett.
 • Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap är cirka 1-2 veckor från det att ansökan är komplett.
 • Handläggningstiden för anmälan om catering är några dagar upp 2 veckor från det att ansökan är komplett. Handläggningstiden beror på om lokalen sedan tidigare är godkänd ur brandsynpunkt eller inte. I vissa fall måste alkoholhandläggaren skicka remiss till räddningstjänsten och då kan handläggningstiden bli längre.

Om ansökan inte är komplett kan handläggningstiden öka. Se därför till att bifoga alla handlingar som krävs för din ansökan.

Av Förvaltningslagen framgår bland annat att varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att säkerheten eftersätts. Erfarenhet har visat att beslut om avslag ibland tar något längre tid. Det är viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än tidsaspekten och att varje nyansökan och tillsynsärende ska utredas som dess beskaffenhet kräver.

Enligt 5 § Alkoholförordning (2010:1636) framgår att kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.