Kontakt

Handläggningstider

Om ansökan inte är komplett kan handläggningstiden öka. Se därför till att bifoga alla handlingar som krävs för din ansökan. Erfarenhet har visat att beslut om avslag ibland tar något längre tid. Det är viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än tidsaspekten och att varje nyansökan ska utredas som dess beskaffenhet kräver.

  • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är cirka åtta veckor från det att ansökan är komplett.
  • Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till allmänheten är cirka fem veckor från det att ansökan är komplett.
  • Handläggningstiden för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap är cirka två-tre veckorfrån det att ansökan är komplett .
  • Handläggningstiden för anmälan om catering till slutet sällskap varierar mellan några dagar upp till två veckor beroende på vilken lokal det gäller.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift med stöd av alkohollagen. Avgiften återbetalas inte vid avslag.