Kontakt

Lämplighetsprövning för serveringstillstånd

Den som söker ett serveringstillstånd ska visa att den är lämplig att inneha ett serveringstillstånd samt att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav. Bevisbördan ligger alltså hos den sökande. Om sökanden inte kan visa att den själv och/eller serveringsstället uppfyller alkohollagens krav ska kommunen avslå ansökan.

Den som söker serveringstillstånd ska ha fyllt 20 år och vara lämplig att sköta alkoholservering. Därför gör kommunen en utredning gällande personlig och ekonomisk lämplighet hos de personer som har betydande inflytande i ett sökandebolag. En person med betydande inflytande kan till exempel vara en ägare, en styrelsemedlem, verkställande direktör, firmatecknare, aktieägare, finansiär eller restaurangchef.

Dessa personer granskas sedan hos:

  • Skatteverket som yttrar sig om nivå på inkomst, betalningsuppmaningar och eventuella skatteskulder.Byte av ägare, bolag eller lokal Länk till annan webbplats.
  • Kronofogden som yttrar sig om eventuella skatteskulder.
  • Polismyndigheten som yttrar sig om serveringsställets lokalisering och inriktning samt sökandens personliga lämplighet genom kontroll i belastnings- eller misstankeregister.

Vid lämplighetsprövningen kontrolleras bland annat sökandens ekonomiska förutsättningar och skötsamhet. Stor vikt läggs vid ekonomisk skötsamhet, speciellt gällande skatter och avgifter till det allmänna. Uppfyller du inte dessa krav kan du nekas serveringstillstånd. Detsamma gäller om du under de senaste åren dömts för något brott. Brottslighet som bedöms särskilt allvarlig är till exempel ekonomisk brottslighet och andra brott som kan ha anknytning till en verksamhet. En bedömning av brottets karaktär och lämplig karenstid görs i varje enskilt fall. Om brottet är av allvarlig karaktär bör en karenstid på minst tre år ha förflutit innan serveringstillstånd kan bli aktuellt. Även misstanke om brottslig verksamhet eller ekonomiska oegentligheter kan innebära att din ansökan om serveringstillstånd avslås. Om du varit inblandad i konkurs kan du också få vänta flera år innan du anses lämplig att driva alkoholservering. En bedömning görs i det enskilda fallet.

Remiss skickas även till räddningstjänsten för att kontrollera lokalens brandskydd samt till miljö- och hälsoskyddsinspektör för att kontrollera om närboende riskerar att störas av verksamheten samt om verksamheten är anmäld som livsmedelsverksamhet med ett varierande utbud av maträtter.

Finansiering

För att kunna beviljas stadigvarande serveringstillstånd måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten. Finansieringen ska kunna styrkas med exempelvis kopior på banklån, kontoutdrag, reverser och liknande.

I de fall alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt kan tillstånd vägras eller begränsas, till exempel genom begränsad serveringstid, även om övriga krav är uppfyllda.