Kontakt

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ditt beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha kommit in till Tierps kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.

Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafen i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt. Bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och underskrift.

Överklagan ska skickas till
Tierps kommun
Kommunstyrelsen
815 80 Tierp

Om överklagan har kommit in till kommunen i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för överprövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det.