Kontakt

Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören på förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske. Sökanden redovisar tillställningens art och till vem servering ska ske samt bifogar gästlista.

Vid bedömning om ett sällskap anses vara slutet eller inte beaktas följande:

  • hur man blir medlem
  • om det finns något innehållsmässigt samband mellan medlemmarna i sällskapet, t ex ett gemensamt intresse
  • omfattningen av det slutna sällskapet
  • utformningen av eventuell annonsering. Annonseringen får inte rikta sig till allmänheten.

Vid varje serveringstillfälle ska arrangören i förväg veta vilka som ska delta, t ex genom anmälan. Lokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning.

Sökanden ska vara såväl personligt som ekonomiskt lämplig. Underlaget för denna prövning är för en förening dess stadgar, verksamhetsberättelse och styrelsesammansättning. Protokoll som visar styrelsens aktuella sammansättning samt vem som tecknar föreningen ska redovisas. Härutöver krävs att föreningen aktivt bedriver ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är eller kommer att antas bli bestående. För ett företag är underlaget registreringsbevis.

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud och dryck som tillfällig servering till allmänheten. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas vilket dokumenteras i samband med ansökan.

Priset för alkoholdrycker får inte understiga inköpspriset och ett skäligt pålägg ska läggas till inköpspriset (minst 25 % av inköpspriset).