Kontakt

Tobak

Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den innebär bland annat att alla som vill sälja tobaksprodukter, även de som tidigare har anmält och vill fortsätta sälja, måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 31 oktober 2019.

Lämnar du in en ansökan mellan den 1 juli och 31 oktober 2019 får du fortsätta försäljningen i väntan på beslut från kommunen.

Ny tobakslag den 1 juli 2019 - fler rökfria platser

Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn.

Enligt den nya tobakslagen är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det är inte tillåtet att avgränsa en del av uteserveringen för rökning eller att inrätta så kallade rökrutor intill serveringsområdet.

De rökfria miljöerna innefattar platser där allmänheten har tillträde, även entréer till lokaler där allmänheten har tillträde, så som butiker, caféer och restauranger. Den som äger eller hyr lokalen innanför entrén är ansvarig för att rökförbudet följs. Det gäller oavsett om marken utanför ägs av någon annan.

Rökförbudet fr.o.m. 1 juli 2019 gäller på följande platser:

  • Uteserveringar
  • Lekplatser
  • Inhägnade platser utomhus, som bad- och idrottsplatser
  • Busshållplatser, tågstationer och perronger
  • Utanför entréer och lokaler, som butiker, stationshus och vårdcentraler

Information om rökförbudet ska tydligt framgå på skyltar och om rökning tidigare varit tillåtet måste askkoppar, rökrutor och liknande som har med rökning att göra plockas bort.

Egenkontroll

Varje företag som bedriver försäljning av tobak är skyldigt att utöva särskild tillsyn, eller egenkontroll, över försäljningen.

Ägarbyte eller avsluta försäljning

Vid ägarbyte ska den nya ägaren skicka in anmälan om tobaksförsäljning till kommunen. Den som avslutar försäljning av tobak ska anmäla det till kommunen.

Blankett: Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är tobak?

Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att även vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara och därför ska du även anmäla försäljning av vattenpipstobak till kommunen.

Kostar det att göra en ansökan?

Dels kostar det att handlägga nya ärenden men du betalar också för den eventuella tillsyn kommunen gör för din verksamhet.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet kontrollerar regelbundet att de som säljer tobak följer tobakslagens regler. Tillsynen finansieras genom en årlig tillsynsavgift, se aktuell taxa. Om kommunen noterar brister som behöver följas upp inom en snar framtid görs ett extra tillsynsbesök på försäljningsstället. Även Polismyndigheten har rätt att göra tillsyn över dem som bedriver detaljhandel med tobak.

Tillsynstaxa Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.

Vilka regler gäller?

Åldersgräns
Tobak får inte säljas till personer som är under 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att kunden är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation om personen ser ung ut. Det kan vara svårt att enbart genom utseendet bedöma en persons ålder. Ett bra sätt att försäkra sig om att en person har fyllt 18 år kan vara att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Om tobak säljs till någon som är minderårig kan den som sålt tobaken straffas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Langning
Tobak får inte säljas till en person om det finns misstanke om att personen ska lämna över tobaken till någon som inte har fyllt 18 år, så kallad langning.

Marknadsföring
Det finns regler för hur du får marknadsföra tobak. Till exempel får du inte ha någon tobaksreklam utanför din butik eller visa reklamskyltar för tobak i skyltfönster.

Styckesförsäljning
Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter eller portionsförpackat snus med färre än 20 portioner.

Märkning
Tobaksvarorna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med hälsovarningar på svenska.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Tobaken tas i beslag
Den som innehar tobak i uppenbart syfte att olovligen sälja den döms för olovligt innehav av tobak. Detta innebär bland annat att tobak som uppenbarligen finns till försäljning i lokal som inte uppfyller tobakslagens bestämmelser, till exempel inte är
korrekt märkta, får beslagtas av Polismyndigheten. Detsamma gäller om kommunen
meddelat förbud att sälja tobak.

Förbud mot försäljning
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av bestämmelserna i tobakslagen får
kommunen förbjuda försäljningen i högst 6 månader eller, om förbud anses
vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Böter eller fängelse
Den som uppsåtligen säljer tobaksvaror som inte uppfyller tobakslagens krav på märkning kan dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detsamma gäller den som säljer tobak trots att kommunen lagt ett förbud mot försäljning. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer tobak utan att ha anmält försäljningen till kommunen, säljer tobak till underårig person eller säljer tobak trots misstanke om langning kan också dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst 6 månader.