Kontakt

Egenkontroll vid försäljning av tobak

Egenkontrollprogrammet är ett skriftligt dokument där det ska framgå vilka rutiner företaget tillämpar vid försäljning av tobak för att se till att tobakslagens regler följs.

Syftet med programmet är att det ska utgöra ett instrument för handlaren att säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas samt att förhindra att
det uppstår olägenheter i samband med tobaksförsäljningen.

Det bör också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs eller då olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå av programmet. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning. Kommun och polis har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn. Om egenkontrollprogram saknas eller om det finns brister i rutinerna kan detta utgöra grund för sanktionsbeslut såsom föreläggande eller försäljningsförbud.

Du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Detta program ska alltid
finnas i butiken och kopia på programmet ska du skicka in till kommunen
tillsammans med din anmälan om tobaksförsäljning. Du kan använda dig av mallen
på denna sida när du tar fram ditt egenkontrollprogram eller också använda dig
av något av egenkontrollprogrammet som finns på Folkhälsomyndighetens
webbplats. Dessa egenkontrollprogram finns på svenska, engelska, arabiska, spanska, turkiska, bosniska, kroatiska och serbiska.

Av egenkontrollprogrammet ska följande framgå

Kunskap/utbildning

Hur informeras personalen om regler för försäljning av tobak och vilka är
företagets interna rutiner?

Försäljningsansvarig

Vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denna för att sköta sin uppgift?

Information till kunderna

Vilka skyltar finns för information om åldersgräns för tobak och hur placeras dessa skyltar väl synligt i lokalen? (Vanligen vid tobaken, i kassan och vid entrén.)

Kassarutiner

Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga samt
motverka langning? Vanliga matvarukunder utgör normalt inte något problem i detta sammanhang. Om kunden/kundernas ålder är känd sedan tidigare är det naturligtvis inte nödvändigt med ålderskontroll. Kunder, särskilt ungdomar, som enbart köper tobak och/eller flera olika sorters tobak måste ägnas särskild uppmärksamhet.

I de fall kassapersonalen bedömer att enstaka kund eller en eller flera kunder i ett sällskap är under 25 år är det lämpligt att alltid begära ålderslegitimation. En metod som visat sig användbar är kassaregistersystem som när tobakens EAN-kod registreras gör personalen uppmärksam på att det kan vara aktuellt med att göra en
ålderskontroll av kunden.

Ålderskontroll kan göras såväl av den kund som står för inköpet som av andra som är i köparens sällskap då dessa kan bedömas vara under 25 år. Om någon sådan person visar sig vara under 18 år kan det finnas särskild anledning att anta att tobaken ska langas. Bedöms så vara fallet ska försäljning vägras. Det bör således finnas en medvetenhet hos personalen om risken för langning. Det kan vidare vara lämpligt att, när det gäller försäljning till ungdomar, ha ett bestämt maxantal för det antal tobaksförpackningar som kan köpas vid ett och samma tillfälle och att inte sälja tobaksvaror av flera olika märken till samma kund.

Åtgärder

Vilka åtgärder ska vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs? Lämpliga åtgärder som handlaren kan ta initiativ till i detta sammanhang kan vara att:

  • omedelbart gå igenom försäljningsbestämmelserna med personalen,
  • under viss tid bedriva manuell försäljning (det vill säga försäljning över disk) av tobaken och upphöra med tobaksförsäljning vid vissa tidpunkter på dygnet.

Dokumentation

Hur dokumenteras utbildningstillfällen, kontroll av åldersgränsskyltar med mera?

Checklista för egenkontrollprogrammet

  • Utse försäljningsansvarig.
  • Regelbundet (minst en gång/år samt vid nyanställning) repetera regler och rutiner med personalen.
  • Repetera regler och rutiner med personalen.
  • Regelbunden intern kontroll av att personalen följer reglerna.
  • Se till att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken.
  • Dokumentera att åtgärderna i programmet har vidtagits.