Kontakt

Samverkan med civilsamhället

Tierps kommun vill stärka samverkan med civilsamhället och skapa en hållbar utveckling där ingen lämnas utanför. Därför pågår nu ett arbete för att ta fram en lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället.

Syftet med överenskommelsen är att synliggöra föreningslivets viktiga roll i samhället samt att gemensamt komma överens om hur vi skapar bra förutsättningar och ett bra klimat för samverkan. Det ska vara en gemensam grund att stå på för kommunen och de föreningar, organisationer, trossamfund och sociala företag som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen.

Hur vi samverkar kan se olika ut. Det kan handla om att använda varandras kunskap, ge råd och tips, driva projekt tillsammans eller skriva avtal för tjänster - och allt däremellan.

 • Hur ska vi ha smidig kontakt med varandra?
 • När och hur möts vi för att dela tankar, idéer och erfarenheter?
 • Vilka gemensamma utmaningar har vi och vilka gemensamma mål?
 • Vad är kommunens roll och ansvar och vad är civilsamhällets roll och ansvar?

Vad menas med ”civilsamhället”?

Med civilsamhället menas ideella föreningar och sociala företag men även andra typer av organisationer eller nätverk. Formerna för hur människor organiserar och engagerar sig utvecklas hela tiden och vi vill därför ha en öppenhet för vad begreppet civilsamhälle innebär.

Detta har hänt:

 • Under hösten 2019 skickades ett mejl till alla föreningar (som vi hade kontaktuppgifter till) med information om att kommunen arbetade för att ta fram riktlinjer för fördjupad samverkan, så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap). Föreningarna fick ge feedback till riktlinjerna och bjöds också in till ett möte.
 • Ett möte hölls i november 2019 med ca 30 personer från olika föreningar, kommunens verksamheter och politiker. Diskussionerna ledde till många förslag på hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan bli bättre, utöver IOP. Idén att kommunen tillsammans med föreningslivet skulle ta fram en lokal överenskommelse väcktes.
  Lista på förslag från föreningPDF (pdf, 408 kB)
 • En grupp som i dagsläget består av tjänstemän på kommunen och representanter från föreningarna Hållnäs sockenråd, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, Tierps judoklubb och det sociala företaget Butik Spectra, driver nu arbetet framåt.
 • Under våren 2021 har en enkät skickats ut till föreningar i kommunen. 37 svar inkom med många konstruktiva förslag på hur samarbetet mellan kommunen och civilsamhället kan förbättras och öka. Svaren är ett viktigt underlag till den lokala överenskommelsen och till de fortsatta utvecklingsarbetet. Det är värdefullt för såväl politiker, tjänstemän och föreningar att ta del av.
  Sammanställning av enkätsvarPDF (pdf, 595 kB)

Missade din förening att svara på enkäten? Ingen fara – under hösten 2021, när pandemiläget tillåter, kommer lokala föreningsträffar att anordnas för att fördjupa diskussionerna om den lokala överenskommelsen. Vi kommer bjuda in genom e-post och i vissa fall genom de lokala utvecklingsgrupperna som är aktiva i orterna. Håll ögonen öppna för att inte missa det!

Vill du veta mer?

Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg
Email: sara.sjoqvist@tierp.se
Telefon: 0293-21 86 04

Linda Melander, näringslivssamordnare
Email: linda.melander@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 81