Kontakt

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag som bygger på en gemensam europeisk lagstiftning. Lagen fyller många syften varav det mest övergripande sett med ett EU-perspektiv är inrättandet av den inre marknaden.

Syftet med Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är att säkerställa att våra skattemedel utnyttjas så effektivt som möjligt. Detta uppnås genom att alla leverantörer inom ett aktuellt område får vara med och konkurrera på lika villkor vid inköp av varor och tjänster.

Grundläggande EU-rättsliga principer som tillämpas vid offentlig upphandling:

  • Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt område.
  • Principen om likabehandling: Alla leverantörer skall få samma information vid samma tillfälle. Inga kriterier får läggas till eller tas bort vid utvärderingen av ett anbud.
  • Principen om transparens: Förfrågningsunderlaget skall utformas klart och tydligt så att alla krav på det som upphandlas framgår.
  • Principen om proportionalitet: Kraven i en kravspecifikation skall stå i rimlig proportion till (värdet av) det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg, kvalitetsmärken och certifikat m.m. måste kunna ersättas av likvärdiga motsvarigheter i andra medlemsstater. Känner en leverantör sig förfördelad vid en upphandling kan leverantören göra en överprövning hos Länsrätt
  • Princip om ömsesidigt erkännande: Likvärdiga intyg och certifikat från annat EU-land ska accepteras.

Lagen innehåller också rättsmedel. Detta för att ge skydd åt anbudsgivare som känner att de blivit felaktigt behandlade i en upphandling. Anbudsgivaren kan då vända sig till förvaltningsrätten och begära att den aktuella upphandlingen ska rättas till eller göras om. Anbudsgivaren har också möjlighet att begära skadestånd.