Kontakt

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag som bygger på en europeisk lagstiftning. Lagen fyller många syften och det mest övergripande sett med EU-perspektiv är den inre marknaden.

Syftet med Lagen om offentlig upphandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är att säkerställa att skattemedel används så effektivt som möjligt. Det når vi genom att leverantörer är med och konkurrerar på lika villkor vid inköp av varor och tjänster.

Grundläggande principer

Vid offentliga upphandlingar tillämpas fem grundläggande EU-rättsliga principer:

 • Principen om icke-diskriminering
  Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt område.
 • Principen om likabehandling
  Alla leverantörer skall få samma information vid samma tillfälle. Inga kriterier får läggas till eller tas bort vid utvärderingen av ett anbud.
 • Principen om transparens
  Förfrågningsunderlaget skall utformas klart och tydligt så att alla krav på det som upphandlas framgår.
 • Principen om proportionalitet
  Kraven i en kravspecifikation skall stå i rimlig proportion till (värdet av) det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg, kvalitetsmärken och certifikat m.m. måste kunna ersättas av likvärdiga motsvarigheter i andra medlemsstater. Känner en leverantör sig förfördelad vid en upphandling kan leverantören göra en överprövning hos Länsrätt
 • Princip om ömsesidigt erkännande
  Likvärdiga intyg och certifikat från annat EU-land ska accepteras.

Lagen innehåller också rättsmedel för att ge skydd åt anbudsgivare som känner att de blivit felaktigt behandlade i en upphandling. Anbudsgivaren kan då vända sig till förvaltningsrätten och begära att den aktuella upphandlingen ska rättas till eller göras om. Anbudsgivaren har också möjlighet att begära skadestånd.