Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en bygglovsansökan eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt räcker det med en anmälan till kommunen. För mindre byggprojekt behöver du varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du söka ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken.

Om du får ett bygglov eller gör en anmälan måste du vänta på ett startbesked innan du kan börja bygga. Du måste också vänta på ett slutbesked innan du kan använda det du byggt.

Bygglovskrav som gäller

För att veta vilka bygglovskrav som gäller för ditt projekt måste du veta vad du vill göra och var du vill göra det. För byggnadsåtgärder vid småhus samt för förändringar som endast rör en byggnads utseende finns undantag beroende på om det är inom detaljplanerat område, områdesbestämmelser och inom eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Byggnader

Generellt krävs bygglov för att:

 • uppföra nya byggnader, eller flytta byggnader till en ny plats
 • göra tillbyggnader, påbyggnader och andra åtgärder som påverkar byggnadens volym/yta
 • byta användningssätt för en byggnad eller del av byggnad, t ex ändra från kontor till bostad eller från ladugård till verkstad
 • göra ändringar som innebär att det inreds ytterligare bostad eller lokal till handel etc, t ex dela en stor lägenhet till två små. Om du ändrar, förnyar eller tar bort bostadslägenheter ska du göra en anmälan till kommunen - Adresser och namnsättning
 • byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt avsevärt påverka byggnadens yttre utseende. OBS, gäller enbart inom område med detaljplan och i vissa fall områdesbestämmelser
 • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. OBS, gäller enbart inom område med detaljplan och i vissa fall områdesbestämmelser

För en- och tvåbostadshus gäller en rad undantag. Läs mer om dessa bygglovsbefriade åtgärder på sidan Friggebodar och attefallshus.

Brandförsvarets insatsförmåga

I samband med projektering av byggnader och brandvattenförsörjning finns ett antal saker att tänka på för att ge brandförsvaret rätt förutsättningar vid en eventuell räddningsinsats.

Läs mer på Uppsala brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra anläggningar

Även vissa andra anläggningar än byggnader kräver bygglov. Det gäller för att anordna/uppföra samt göra väsentliga ändringar av nedanstående:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
  upplag och materialgårdar
 • tunnlar, bergrum (ej för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift)
 • fasta cisterner för brand- hälso- och miljöfarliga produkter
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk som har en större turbindiameter än 3 m, är högre än 20 m, placeras
 • närmare fastighetsgräns kraftverket är högt eller monteras på byggnad
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

Rivningslov

Inom område med detaljplan krävs rivningslov för att riva alla byggnader som kräver bygglov för att bygga. Det krävs alltså inte rivningslov för friggebod. Inom områdesbestämmelser kan också ha beslutats att rivningslov krävs på samma sätt som i detaljplanerat område.

Där det varken finns detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov, däremot behöver du göra en anmälan, såvida det inte är en komplementbyggnad (t ex garage, förråd eller liknande) eller ekonomibyggnad i jordbruket.

Marklov

Inom område med detaljplan krävs marklov för att schakta eller fylla upp marken till en nivå som skiljer sig markant från den befintliga, ca 0,5 m förändring eller mer. Vid schaktning eller uppfyllning i samband med byggnation krävs inget separat marklov, det handläggs då i bygglovet.

I vissa detaljplaner och områdesbestämmelser finns även krav på marklov för att fälla träd.

Anmälan enligt PBL

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kräver ändå anmälan. På sidan Anmälan enligt PBL kan du läsa mer.

Andra tillstånd

Tänk på att du även kan behöva söka andra tillstånd eller göra andra anmälningar utöver bygglovet. Det kan du också behöva göra även om inte bygglov krävs. Det är fördel om du ordnar dessa tillstånd innan du söker bygglov. Annars kan du få ett bygglov som du måste betala för men inte kan utnyttja eftersom du inte fått övriga tillstånd. Läs mer på sidan Andra tillstånd vid byggande.

Har du frågor om bygglov är du välkommen att kontakta Medborgarservice.