Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva måste du nästan alltid skicka in en lovansökan eller göra en anmälan till kommunen.

För vissa byggprojekt krävs inte bygglov/rivningslov då är det en anmälan som du ska göra till kommunen, vilket i praktiken är i stort samma sak för dig som sökande.

Det som ger dig rätt att börja bygga är startbeskedet, bygglovet är en förutsättning för att kunna få startbesked. Om du får ett bygglov eller gör en anmälan måste du vänta på ett startbesked innan du får börja bygga eller riva. Även om du får startbesked i samband med lovbeslut så får åtgärden inte påbörjas förrän tidigast 4 veckor efter publicering. Du måste också vänta på ett slutbesked innan du kan använda det du byggt.

Även om en åtgärd varken kräver lov eller anmälan som genererar ett startbesked så ska alla lagkrav och byggregler följas, det är ditt ansvar att se till detta och att bedöma om åtgärden kan göras utan startbesked.

Generellt krävs bygglov för att:

 • uppföra nya byggnader, eller flytta byggnader till en ny plats
 • göra tillbyggnader, påbyggnader och andra åtgärder som påverkar byggnadens volym
 • byta användningssätt för en byggnad eller del av byggnad, t ex ändra från kontor till bostad eller från ladugård till verkstad
 • göra ändringar som innebär att det inreds ytterligare bostad eller lokal till handel etc, t ex dela en stor lägenhet till två små. Om du ändrar, förnyar eller tar bort bostadslägenheter ska du göra en anmälan till kommunen - Adresser och namnsättning
 • byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller på annat sätt avsevärt påverka byggnadens yttre utseende. OBS, gäller enbart inom område med detaljplan och i vissa fall områdesbestämmelser
 • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. OBS, gäller enbart inom område med detaljplan och i vissa fall områdesbestämmelser
 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • upplag och materialgårdar
 • tunnlar, bergrum (ej för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift)
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
  radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk som är högre än 20 m, närmare fastighetsgräns kraftverket är högt eller monteras fast på byggnad, eller har envindturbin med en diameter som är större än tre meter,
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer
 • rivning
 • marklov

Även om det inte krävs lov kan det ändå krävas anmälan.

För en- och tvåbostadshus gäller en rad undantag. Läs mer om dessa bygglovsbefriade åtgärder på sidan Friggebodar och attefallshus.

Brandförsvarets insatsförmåga

I samband med projektering av byggnader och brandvattenförsörjning finns ett antal saker att tänka på för att ge brandförsvaret rätt förutsättningar vid en eventuell räddningsinsats.

Uppsala brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked

Du har rätt att söka och få ett förhandsbesked för alla lovpliktiga åtgärder, men är mesta aktuellt vid helt ny bebyggelse utanför detaljplan, då är det lämpligt att du söker ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken (ska marken avstyckas brukar även lantmäteriet kräva antingen förhandsbesked eller byglov).

Anmälan enligt PBL

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov kräver ändå anmälan. På sidan Anmälan enligt PBL kan du läsa mer.

Rivningslov

Inom område med detaljplan krävs rivningslov för att riva alla byggnader/byggnadsdelar som kräver bygglov för att uppföra. Det krävs alltså inte rivningslov för friggebod. Inom områdesbestämmelser kan också ha beslutats att rivningslov krävs på samma sätt som i detaljplanerat område.

Där det varken finns detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov, däremot behöver du göra en anmälan, såvida det inte är en komplementbyggnad (t ex garage, förråd eller liknande) eller ekonomibyggnad i jordbruket.

Hantering av bygg- och rivningsavfall för företag.

Marklov

Inom område med detaljplan krävs marklov för att schakta eller fylla upp marken till en nivå som skiljer sig markant från den befintliga, ca 0,5 m förändring eller mer (är en riktlinje, och får bedömmas i varje enskilt fall). Vid schaktning eller uppfyllning i samband med byggnation krävs inget separat marklov, det ska då handläggs i bygglovet.

I vissa detaljplaner och områdesbestämmelser finns även krav på marklov för att fälla träd.

Andra tillstånd

Tänk på att du även kan behöva söka andra tillstånd eller göra andra anmälningar utöver bygglovet. Det kan du också behöva göra även om inte bygglov krävs. Det är fördel om du ordnar dessa tillstånd innan du söker bygglov. Annars kan du få ett bygglov som du måste betala för men inte kan utnyttja eftersom du inte fått övriga tillstånd. Läs mer på sidan Andra tillstånd vid byggande.

Lovkrav som gäller

För att veta vilka bygglovskrav som gäller för ditt projekt måste du veta vad du vill göra och var du vill göra det. För byggnadsåtgärder vid småhus samt för förändringar som endast rör en byggnads utseende finns undantag beroende på om det är inom detaljplanerat område, områdesbestämmelser och inom eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Har du frågor om bygglov är du välkommen att kontakta Medborgarservice.