Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovshandlingar

Ansökan, ritningar och övriga dokument som behövs för att kunna göra en bedömning av ett bygglov kallas för handlingar. Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har möjlighet att få titta på dem eller få kopior av dem såvida de inte är sekretessbelagda.

När ansökan kommer in till kommunen görs en första genomgång av ärendet då man bedömer om man har fått in alla handlingar som behövs. Om det saknas något skickas ett brev där det står vilka ytterligare handlingar som behövs för att kunna fatta beslut. Ärendet kommer inte att handläggas vidare förrän alla handlingar lämnats in.

Ansökan/anmälan

Ansökan eller anmälan måste vara skriftlig. Fyll i blanketten noggrant med alla uppgifter som är relevanta för ärendet. Kom ihåg att skriva under!

E-tjänster och blanketter

Du kan också hämta blanketter hos Medborgarservice i kommunhuset.

Projektbeskrivning

En projektbeskrivning bör alltid finnas. Oftast behöver den inte vara särskilt omfattande. Det räcker att du med egna ord beskriver vad du vill göra i rutan ”Övrigt” på blanketten, eller på ett separat bifogat dokument.

Ritningar

Ritningarna är de viktigaste handlingarna i de flesta bygglovsansökningar. Vi behöver veta var du vill bygga på tomten och hur byggnaden ska se ut på utsidan. Vi behöver också veta hur planlösningen ska bli, rumshöjder och eventuella samband mellan befintliga och tillbyggda delar. I de flesta ärenden behöver vi därför få in:

 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektioner

Mer om ritningar kan du läsa på sidan bygglovsritningar.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs vid nybyggnad inom område som är detaljplanerat samt ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I dessa fall används nybyggnadskartan som situationsplan.

Mer information om att beställa nybyggnadskarta

Foton

Vid tillbyggnader eller andra utvändiga ändringar i en befintlig miljö är det alltid bra att skicka med fotografier. Bra foton kan innebära att vi inte behöver åka ut och titta på plats, vilket betyder att handläggningen kan gå lite snabbare. Fotona ska vara tydliga och ha bra skärpa. Tänk på att de blir allmänna handlingar när de kommit in till kommunen, det kan därför vara olämpligt att personer finns med på fotona.

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig krävs i de flesta ärenden. Uppgift om kontrollansvarig ska finnas innan bygglov kan beviljas, i de fall sådan krävs. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden. Det vill säga entreprenören får inte själv vara kontrollansvarig. På Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta certifierade kontrollansvariga.

Det finns två olika behörigheter för kontrollansvariga N (för åtgärder av normala art exempelvis åtgärder upp till nybyggnad av bostadshus i max två våningar) och K (för åtgärder av komplicerad art som krävs för exempelvis för nybyggnad av bostadshus med fler än två våningar och även enkla byggnader med stora spännvidder) vilken typ av certifiering kontrollansvarig ska ha avgörs av åtgärdens art.

Endast små ändringar av småhus och ytterligare vissa små åtgärder är undantagna från kravet.

Kontrollplan

I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är. Kontrollplanen för ett stort och komplicerat bygge ska vara betydligt mer omfattande än den för ett enkelt bygge.

Oavsett så ska varje kontrollplan föregås av en riskbedömning som avgör om det finns kritiska riskmoment i specifika projektet och om det finns sådana som inte kan undvikas hur de ska kontrolleras (kontrollpunkter i kontrollplanen) , denna riskbedömning bör lämnas som bilaga till kontrollplanen.

Alla eventuella kontrollpunkter ska ha koppling till PBL och röra genomförandet.

Övriga handlingar

Beroende på ärendets art krävs olika handlingar.

Exempel på handlingar som kan behöva redovisas utöver ovanstående:

 • bullerutredning
 • teknisk beskrivning
 • konstruktionsritningar
 • takstolsritningar och beräkningar
 • energibalansberäkning
 • brandskyddsbeskrivning
 • bevis om tecknat färdigställandeskydd
 • fabrikat och modell på eldstad
 • skorstenens utförande