Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovsritningar

Just nu är det högt tryck på bygglovskontoret och handläggningstiderna är något längre än vanligt.

Ritningarna är de viktigaste handlingarna i en bygglovsansökan. Det är de som visar hur du har tänkt bygga och det är de som bygglovs-beslutet grundar sig på. Därför är det viktigt att de är tydliga och välgjorda.

Ritningsutförande

En ritning är en skalenlig projektion av exempelvis en byggnad. I skala 1:100 betyder det att om byggnadens fasad är 8,0 m ska den vara 8,0 cm på ritningen, och om taknocken är 8,8 m lång och 4,2 m över marknivå, ska den på ritningen vara 8,8 cm lång och 4,2 cm över marklinjen. Inga delar av en ritning får ritas i perspektiv, för då är den inte längre skalenlig.

Exempelritning. Klicka på bilden för att zooma

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar kan det vara lämpligt att anlita en fackman. En arkitekt kan också hjälpa till med utformningen så att byggnaden blir mer funktionell och estetiskt tilltalande.

Alla pappersritningar ska lämnas in i 2 exemplar. Ritningarna ska vara gjorda med svarta linjer på vitt papper (ej rutat). Inlämnade pappersritningar kommer att skannas och får därför inte vara större än A3-format.

Digitala ritningar ska vara skalenliga, och eftersom de kan skrivas ut på papper av olika storlek är det mycket viktigt att alltid rita med en skallinjal på alla ritningar. Ritningarna ska helst vara i pdf-format, men även dwg-format går att lämna in. Ritningarna måste vara gjorda i ett program avsett för detta. Att skapa godtagbara ritningar i Word eller Paint går normalt inte.

Situationsplan

Situationsplanen ska visa samtliga byggnader på tomten ovanifrån. Det ska tydligt framgå vilken del som byggs till, alternativt vilken byggnad som ska byggas eller rivas. Finns det någon bygglovsbefriad byggnad på tomten, t ex en friggebod, ska det framgå av situationsplanen.

Situationsplanen ska vara i mätbar skala, lämpligen 1:500 eller i vissa fall 1:1 000 och den ska var måttsatt. Förutom byggnadens yttermått ska avståndet till befintliga vägar, tomtgränser och närliggande byggnader anges.

Exempel på sådant som ska visas på situationsplanen:

 • norrpil
 • skala och skallinjal
 • befintliga och föreslagna byggnader
 • infart och utfart, parkering
 • fastighetsgränser
 • vägar
 • kraftledningar
 • bryggor
 • måttsättning

Fasadritningar

Fasadritningarna ska visa byggnaden från alla fyra håll. Lämplig skala är 1:100.

Tänk på att den färdiga byggnaden ska se ut som ritningen, dvs saknar ritningen takutsprång och fönsterfoder ska byggnaden inte ha takutsprång eller fönsterfoder.

Exempel på sådant som ska visas på fasadritning:

 • marknivå, befintlig och planerad
 • sockel
 • tak med takutsprång
 • fönster, dörrar inkl foder och spröjs
 • balkonger med räcke
 • skorstenar
 • skärmtak
 • utvändiga trappor

Planritning

Planritningen ska visa huset sett ovanifrån i genomskärning. Väggarna "skärs av" en bit upp från golv så att man ser fönster och dörrar tydligt. Lämplig skala är 1:100.

Bärande väggar kan markeras genom en kraftigare linje. Vid ändring eller tillbyggnad ska vad som förändras tydligt markeras. Nya väggar vid tillbyggnader och andra ändringar kan markeras med skraffering (se exempelritning). Väggar som ska tas bort ritas med streckade linjer.

Exempel på sådant som ska visas på planritning:

 • befintliga väggar
 • föreslagna väggar
 • väggar som ska rivas
 • yttermått
 • inredning i kök och hygienrum
 • användning (sovrum, kontor, wc o dyl)

Sektionsritning

Ritningen ska visa byggnaden i genomskärning från sidan. Lämplig skala är 1:100.

Exempel på sådant som ska visas på sektionsritning:

 • taklutning
 • hur takfoten ser ut
 • hur huset ansluter till marken
 • bröstningshöjd för fönster (höjd över golvet)
 • rumshöjder

Ritningshuvud

För att handlingarna ska kunna identifieras är det viktigt att skriva vissa uppgifter på samtliga ritningar. Lämpligen görs detta i nedre högra hörnet på ritningarna.

Följande ska alltid anges på ritningen:

 • fastighetsbeteckning
 • vad som ska byggas (åtgärd)
 • skala och skallinjal
 • datum för upprättande/revidering
 • vid komplettering anges även ärendets diarienummer