Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovsritningar

Ritningarna i en bygglovsansökan är viktiga. De visar hur du har tänkt bygga och är de som bygglovsbeslutet grundar sig på. Därför är det viktigt att de är tydliga och välgjorda.

Ritningsutförande

Alla ritningar ska vara skalenliga och innehålla skallinjal eller skalståck. Inga delar av en ritning får ritas i perspektiv för då är den inte längre skalenlig.

Exempel på skala 1:100:

 • Om byggnadens fasad är 8 meter blir fasaden 8 centimeter på ritningen
 • Om taknocken är 8,8 meter lång och 4,2 meter över marknivå blir den 8,8 cm lång och 4,2 centimeter över marklinjen på ritningen

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Har du inte möjlighet att själv ta fram godtagbara ritningar kan det vara lämpligt att anlita en fackman eller arkitekt.

Exempel på ritning av inglasad altan

Exempel på bygglovsritning av inglasad altanFörstora bilden

Olika typer av ritningar

Text

Situationsplanen ska visa samtliga byggnader på tomten ovanifrån. Det ska tydligt framgå vilken del som byggs till, alternativt vilken byggnad som ska byggas eller rivas. Finns det någon bygglovsbefriad byggnad på tomten, till exempel en friggebod, ska det framgå av situationsplanen att det är en bygglovsbefriad byggnad.

Situationsplanen ska vara i mätbar skala, lämpligen 1:200 till 1:400 eller i vissa fall
1:1 000 och den ska var måttsatt. Förutom byggnadens yttermått ska avståndet till befintliga vägar, tomtgränser och närliggande byggnader anges i rät vinkel mot gräns.

Situationsplan bör normalt vara grundad på nybyggnadskarta. På en sådan finns oftast kraftledningar, fornlämningar, servitut och nyttjanderätter redovisade förutom ev planbestämmelser. Nybyggnadskarta kan dock undvikas i vissa fall såsom för kompleteringsåtgärder långt från gräns eller utanför detaljplan, där istället ett kartunderlag från exempelvis avstyckningskarta eller utdrag ur kommunens kartdatabas som verifierats av kommunens karttekniker.
OBS om annat kartunderlag än nybyggnadskarta används och åtgärden är tänkt att ske nära en gräns så måste du som sökande veta vart de fysiska gränsmarkeringarna är belägna (gränsrören). Detta behöver intygas.

Innehåll i situationsplanen:

 • norrpil
 • befintliga och föreslagna byggnader
 • färdig golvhöjd (+FG)
 • minst två mått vinkelrätt mellan gräns och byggnad samt avstånd från gränhörn till måttplats på gränslinjen
 • infart, utfart och parkering
 • fastighetsgränser
 • vägar
 • kraftledningar
 • eventuella ledningsrätter och servitut som belastar fastigheten
 • övriga relevanta mått

Fasadritningarna ska visa byggnadens alla fasader. Lämplig skala är 1:100.

Tänk på att den färdiga byggnaden ska se ut som ritningen, det vill säga saknar ritningen takutsprång och fönsterfoder ska byggnaden inte ha takutsprång eller fönsterfoder.

Innehåll i fasadritning:

 • marknivå, befintlig och planerad
 • sockel
 • tak med takutsprång
 • fönster, dörrar inkl foder och spröjs
 • balkonger med räcke
 • skorstenar och ventilationshuvar
 • skärmtak
 • utvändiga trappor

Planritningen ska visa huset sett ovanifrån i genomskärning. Väggarna "skärs av" en bit upp från golv så att man ser fönster och dörrar tydligt. Lämplig skala är 1:100.

Bärande väggar kan markeras genom en kraftigare linje. Vid ändring eller tillbyggnad ska vad som förändras tydligt markeras. Nya väggar vid tillbyggnader och andra ändringar kan markeras med skraffering (se exempelritning). Väggar som ska tas bort ritas med streckade linjer.

Innehåll i planritning:

 • befintliga väggar
 • föreslagna väggar
 • väggar som ska rivas
 • yttermått
 • inredning i kök och hygienrum
 • användning (sovrum, kontor, wc o dyl)

Ritningen ska visa byggnaden i genomskärning från sidan. Lämplig skala är 1:100.

Innehåll i sektionsritning:

 • taklutning
 • hur takfoten ser ut
 • hur huset ansluter till marken
 • bröstningshöjd för fönster (höjd över golvet)
 • rumshöjder

För att handlingarna ska kunna identifieras är det viktigt att skriva vissa uppgifter på samtliga ritningar. Lämpligen görs detta i nedre högra hörnet på ritningarna.

Ange alltid på alla ritningar:

 • fastighetsbeteckning
 • vad som ska byggas
 • Vem som ritat /vem som gjort revidering
 • skala och skallinjal
 • datum för upprättande/revidering
 • vid komplettering anges även ärendets diarienummer

Digitala ritningar

Digitala ritningar ska vara i svartvitt och skalenliga, mycket viktigt att alltid rita med en skallinjal på alla ritningar. Ritningarna ska helst vara i pdf-format, men även dwg-format går att lämna in. Ritningarna måste vara gjorda i ett program avsett för detta. Att skapa godtagbara ritningar i Word eller Paint går normalt inte.