Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avgifter

För handläggningen av ärenden som rör bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan enligt PBL tas en avgift ut. Avgifterna är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten och grundar sig på en uppskattning av den genomsnittliga handläggningstiden för ärendetypen. Taxan är beslutad i Kommunfullmäktige.

Plan- och bygglovstaxaPDF (pdf, 1 MB)
Beslutad i Kommunfullmäktige § 119/2020.

Kostnadsexempel

Här följer några kostnadsexempel över de vanligaste bygglovsärendena vi får in. Hittar du inte det du söker eller har frågor kring avgifterna eller din ansökan är du varmt välkommen att kontakta oss på Medborgarservice.

En- eller tvåbostadshus, bygglov

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, förråd, rivning mm. Detsamma gäller även anmälningspliktiga åtgärder som t ex. eldstad, förutsatt att det ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

23 700 kr

23 700 kr

Liten avvikelse

27 000 kr

23 700 kr

Utanför planlagt område

23 700 kr

-

Enkel lokaliseringsprövning

27 000 kr

-

Fullständig lokaliseringsprövning

29 400 kr

-

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 m². Gäller även t ex. tillbyggnader av uterum/skärmtak.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

3 200 kr 

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

-

Enkel lokaliseringsprövning

6 500 kr

-

Fullständig lokaliseringsprövning

8 900 kr

-

Fasadändring som avses i 9 kap. 2 § (3c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex. mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av kulört eller fasadmaterial.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

1 200 kr

-

Liten avvikelse                                

1 800 kr

-

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd
Vid installation utöver den första debiteras 50% per eldstad av avgiften.

Skriv tabellbeskrivning här

Installation av eldstad

1 200 kr

                 

Fritidshus, bygglov

Nybyggnad av ett fritidshus, upp till 100 m², med högst två bostäder
I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader som garage, carport, förråd, rivning mm. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder t ex. eldstad, förutsatt att de ingår i samma ansökan. Se kap 7 i SKL underlag till taxa.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

18 700 kr

18 700 kr

Liten avvikelse

22 000 kr

18 700 kr

Utanför planlagt område

18 700 kr

-

Enkel lokaliseringsprövning

22 000 kr

-

Fullständig lokaliseringsprövning

24 400 kr

-

Enkel tillbyggnad, utan tekniskt samråd
Mindre tillbyggnader som innebär en ökning av byggnadens volym med upp till 15 m². Gäller även t ex. tillbyggnad av uterum/skärmtak.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

3 200 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

-

Enkel lokaliseringsprövning

6 500 kr

-

Fullständig lokaliseringsprövning

8 900 kr

-

Fasadändring som avses i 9 kap. 2 § (3c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex. mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av kulört eller fasadmaterial.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

1 200 kr

-

Liten avvikelse                         

1 800 kr

-       

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd
Vid installation utöver den första debiteras 50% per eldstad av avgiften.

Skriv tabellbeskrivning här

Installation av eldstad

1 200 kr

                      

Komplementbyggnad (t ex. garage, gäststuga, förråd) bygglov

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd ≤ 25 m²
T ex. mindre garage, förråd, gästhus eller båthus.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

3 200 kr

3 200 kr

Liten avvikelse

6 500 kr

3 200 kr

Utanför planlagt område

3 200 kr

-

Enkel lokaliseringsprövning

6 500 kr

-

Fullständig lokaliseringsprövning

8 900 kr

-

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd
T ex. mindre tillbyggnader (ändring av en- och tvåbostadshus/fritidshus som innebär en ökning av byggnadens volym) som tillbyggnad av garage och förråd.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

6 800 kr

6 800 kr

Liten avvikelse

10 100 kr

6 800 kr

Utanför planlagt område

6 800 kr

-

Enkel lokaliseringsprövning          

10 100 kr

-

Fasadändring som avses i 9 kap. 2 § (3c) PBL, utan tekniskt samråd
T ex. mindre fasadändringar som insättning av fönster och dörr, samt byte av kulört eller fasadmaterial.

Skriv tabellbeskrivning här


Bygglovsavgift

Planavgift

Planenligt

1 200 kr

-

Liten avvikelse                                  

1 800 kr

-        

Attefall

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § i plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Skriv tabellbeskrivning här

Attefallsbyggnad
Utan bostad, uterum, garage eller förråd

2 400 kr

Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Skriv tabellbeskrivning här

Attefallsbostadshus
Separat bostad som komplement till befintlig huvudbyggnad

4 500 kr          

Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1st plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd

Skriv tabellbeskrivning här

Attefallstillbyggnad
Max 15 m² tillbyggnad av huvudbyggnad

2 400 kr

Förhandsbesked

Skriv tabellbeskrivning här

Förhandsbesked innanför planlagt område

7 700 kr

Förhandsbesked utanför planlagt område

9 100 kr

 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta < 2000 m2

Skriv tabellbeskrivning här

Normal nybyggnadskarta

6800 kr (+25% moms om beställningen görs innan bygglov har sökts)

Förenklad nybyggnadskarta

3400 kr (+25% moms om beställningen görs innan bygglov har sökts)

Kontroll eller uppdatering av nybyggnadskarta

Timdebitering 1800 kr/h (+25% moms om beställningen görs innan bygglov har sökts)


Utstakning

Skriv tabellbeskrivning här

Grovutstakning, 1-6 punkter

2 300 kr

              

Grovutstakning, 7-15 punkter

4 600 kr


Grovutstakning, > 15 punkter

7 000 kr


Tilläggsavgifter

Förutom bygglovsavgiften kan även vissa tilläggsavgifter tillkomma, som beror på byggnationens omfattning och vilka bestämmelser som gäller på den aktuella platsen.

Om det som ska byggas inte stämmer helt överens med detaljplanen, men ändå kan godtas som en liten avvikelse tillkommer en tilläggsavgift. Likaså om det måste göras en lokaliseringsprövning vid granskningen av lovet. Det behövs om det som ska byggas ligger utanför detaljplan och inte är en komplettering till ett en- eller tvåbostadshus.

För byggnationer inom detaljplan tillkommer ofta en planavgift. Dess syfte är att i efterhand täcka kostnaderna som kommunen har i samband med att ta fram detaljplaner.

I vissa lägen kan det krävas en nybyggnadskarta för att bygglov ska kunna beviljas. För byggnation inom område med detaljplan, eller vid åtgärder nära gräns, kan det krävas utstakning. I de fall du som byggherre väljer att anlita kommunens mätningsingenjör för utstakning tas en avgift ut för detta. Utstakning beställs via E-tjänst på kommunens hemsida.

Beställ nybyggnadskarta

Beställ utstakning

Andra typer av avgifter som kan beröra bygglovsärenden är de olika påföljder och ingripanden som finns i Plan- och bygglagen. Det handlar om byggsanktionsavgifter och vitenlänk till annan webbplats.