Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovsfritt

En del åtgärder får man göra utan att varken söka bygglov eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL). Tänk på att även om det inte kräver lov kan det ändå kräva andra tillstånd, som till exempel strandskyddsdispens.

Här listar vi några av de åtgärder man får göra utan bygglov under vissa förutsättningar.

Friggebod

Vid en- och tvåbostadshus finns det en rad åtgärder som man får bygga utan bygglov. Flera av dem kräver dock att man gör anmälan och väntar på att få startbesked. Läs mer om vilka åtgärder det gäller i avsnittet Friggebodar och attefallshus.

Ekonomibyggnader

För ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk och liknande näring behöver man inte söka bygglov. Det finns dock en del förbehåll. Undantaget gäller inte i detaljplanerat område. Dessutom måste man ha ett aktivt jordbruk, skogsbruk eller motsvarande i drift, det räcker inte med att äga en jordbruksfastighet. Byggnaden måste också vara till för just den verksamheten. Vill man inrymma andra funktioner krävs bygglov som vanligt.

Altan

Altandäck får man normalt bygga utan bygglov. Är den belägen så högt över mark, att man kan vistas i eller på annat sätt utnyttja utrymmet under altanen, eller ger illusionen av att man kan det, krävs bygglov för tillbyggnad. Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende.

Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan det i vissa fall vara en bygglovsbefriad åtgärd, se mer i avsnittet Friggebodar och attefallshus.

Solfångare

I de flesta fall krävs inget bygglov för solfångare eller solceller.
Bygglov krävs dock inom detaljplanerat område om de inte placeras platt på taket, på fasad, det kan även i vissa fall krävas bygglov på byggnader eller inom värdefullt område med skyddsbestämmelser (q-märkning eller motsvarande) om det avsevärt påverkar byggnadens utseende.

Solcellspaneler och solfångare kräver alltid bygglov inom detaljplanelagt område som även berörs av riksintresse för försvaret. I Tierps kommun finns ett riksintresseområde med "påverkansområde Övrigt" för försvaret på delar av Hållnäshalvön där det även finns detaljplaner. Berörda detaljplaner är: 702, 706, 710-714, 719,723, 725, 730, 737.

Läs mer om solceller

Murar och plank

Ett väl genomsiktligt/genomsläppligt staket kräver aldrig bygglov. Även ett tätt plank kan räknas som staket om det är under 1,10 m högt och kräver alltså inte bygglov.
Plank och murar kräver alltid lov om de är att anse såsom plank eller mur, förutom de bygglovsbefrielser som finns för skyddad uteplats och utanför samhållen bebyggelse.
Tänk dock på att ett staket aldrig får skymma sikten i korsningar och vid utfarter. Där är lämplig höjd max 0,80 meter över vägbanan.

Häckar och träd

Häckar och annan växtlighet kräver inte bygglov, men tänk på att häckar inte får skymma sikten för trafiken. Vid korsningar och intill utfarter är lämplig höjd max 0,80 meter över vägbanan. Vissa häckar växer fort, då kan de behöva klippas mer än en gång om året för att inte hindra sikten. I vissa värdefulla kulturmiljöer kan det behövas marklov för att få fälla träd.

Klipp häcken Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Parkering

Vid en- och tvåbostadshus är det tillåtet att ha parkering för sina egna privatbilar utan bygglov.

Om man vill ställa firmabilen där krävs dock bygglov. Övriga parkeringsplatser, t ex butiksparkering, kräver bygglov. Uppställning av ett flertal bilar som inte används kan i vissa fall räknas som upplag, vilket kräver bygglov.

Tält och husvagn

Tält och husvagn som ställs upp för en kortare period kräver inte bygglov. Vid mer permanent uppställning, dvs mer än en till två månader krävs bygglov. Detta gäller dock inte för normal vinterförvaring av husvagn, som man får ha på sin egen tomt utan bygglov.

Vinterförvaring

Det är tillåtet att vinterförvara sin husvagn och båt på sin egen tomt utan bygglov. Att bygga tält eller annat skjul för att förvara dem i kräver däremot normalt bygglov, om det inte kan räknas som en bygglovsbefriad komplementbyggnad, se mer i avsnittet Friggebodar och attefallshus.

Vedstapel

På din tomt får du ordna vedstapel för ditt egna behov för året utan bygglov. Större mängder ved räknas som upplag och då krävs lov. Om du bygger ett fristående tak över blir det en byggnad som kan kräva bygglov beroende på utformning.

Markiser

Markiser kräver normalt bygglov inom detaljplan, dock finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Markiser med reklamtext kan i vissa fall inom detaljplanerat område räknas som skylt och då kräva bygglov. Tänk på att markiser kan påverka byggnadens utseende avsevärt/väsentligt i vissa fall och kräver då lov.

Pool

Pool får man bygga utan lov, såvida man inte väsentligt ändrar markhöjden. Som ny markyta räknas vattenytan i den färdiga poolen. Om den blir markant högre eller lägre än tidigare kan marklov krävas. Tänk på att du måste ha skyddsanordningar så att risken för barnolycksfall begränsas, t ex 0,9 m högt barnsäkert staket, eller skyddstäckning.

Brygga

Enskilda bryggor för några enstaka båtar i främst näringsverksamhet kräver inte bygglov. Däremot måste man söka strandskyddsdispens hos kommunen. Det är också sk vattenverksamhet, dvs arbete i vatten, och därmed behöver länsstyrelsen kontaktas. Bryggor oavsett storlek kan beroende på förutsättningarna räknas som hamn för fritidsbåtar och kräver då bygglov.

Båt

Det krävs inte bygglov för att lägga en vanlig båt vid en brygga under en längre tid. En husbåt, dvs en båt som inte är gjord för att åka utan ligger permanent förtöjd räknas däremot som en byggnad och kräver bygglov.

Rivning

Rivning av komplementbyggnader, dvs garage, gäststugor, förråd o dyl tillhörande en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område kräver varken lov eller anmälan. Friggebodar, attefallsbostadshus och andra byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov eller anmälan. Inte heller de övriga anläggningar som kräver bygglov endast enligt Plan och byggförordningen och inte finns uppräknade i Plan och bygglagen som bygglovspliktiga, såsom upplag, telemaster, vindkraftverk mm.

Rivning av andra typer av byggnader inom detaljplanerat område kräver rivningslov, och utanför detaljplan kräver sådan rivning anmälan.

Underhåll

Normalt underhåll av byggnader kräver inte vare sig bygglov eller anmälan. Undantaget är byggnader som är skyddade i detaljplan som särskilt värdefulla, exempelvis belagda med rivningsförbud, K eller q i detaljplan eller områdesbestämmelser. För underhåll av sådana byggnader krävs anmälan.