Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bygglovsprocessen

Innan du gör din bygglovsansökan eller bygganmälan är det bra att förbereda sig genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. Alla byggen är unika, vilket betyder att varje ansökan och anmälan också är det. Kom ihåg att åtgärder som inte kräver bygglov ändå kan vara anmälningspliktiga enligt plan-och bygglagen.

Anmälningspliktiga åtgärder innebär att kommunen ser till att du bedöms följa byggregler och andra krav som samhället ställer innan du kan få startbesked. är samma prosess som följer efter ett beviljat bygglov. Startbeskedet är det du ska ha innan du får påbörja din åtgärd.

BygglovsprocessenFörstora bilden

Bygglovsprocessen, klicka för större bild.

Steg för steg i bygglovsprocessen

Inför din ansökan

Handläggningstid

Inom 10 veckor från att du lämnat in kompletta handlingar ska du få ett beslut, i riktigt komplicerade ärenden kan tiden förlängas med ytterligare 10 veckor.

Om vi inte fått in alla handlingar som behövs får du ett föreläggande om komplettering.

Avgifter

Handläggningsavgifter för bygglov och anmälan enligt plan- och bygglagen tar kommunen ut enligt gällande taxa.

Komplett ärende

När alla handlingar som krävs för att det specifika ärendet ska kunna granskas är ärendet komplett. Om någon handling saknas eller om något annat försvårar får du besked med vad du ska komplettera din ansökan med.

Beslut om bygglov

Ansökan prövas mot detaljplanen och mot lagar, regler, förordningar och andra bestämmelser. Handläggaren för ärendet tar kontakt med dig om förslaget inte kan beviljas och hör om du kan ändra så det går eller om du vill få frågan prövad i befintligt skick. Om beslutet går dig emot har du rätt att överklaga till länsstyrelsen som då överprövar frågan.

Vad tycker grannarna?

Beroende på vilken åtgärd det handlar om kan sakägare behöva lämna sin åsikt i ärendet. En sakägare kan till exempel vara grannar, bostadsrättsföreningar, hyresgäster, arendatorer eller liknande.

Ibland behöver ansökan även remitteras till en sakkunnig eller annan myndighet för bedömning.

När eventuella remissvar och begärda handlingar kommit in kan ett beslut fattas.

Om en sakägare har invändningar mot något i ansökan eller om granskningen av ärendet resulterar i ett nekat lov får du besked om detta. Då kan du välja att ändra eller ta tillbaka din ansökan. Du kan också välja att få ärendet prövat av nämnden (utskottet) även om tjänstepersonen föreslår avslag .

Kungörelse och överklagande

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. Beslutet annonseras också i Post- och Inrikes Tidningar (kungörelse). De kan då överklaga beslutet. Om detta inte sker inom utsatt tid vinner beslutet laga kraft. Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Beslutens giltighetstid

Du måste påbörja åtgärderna inom två år från det att beslutet om lov fick laga kraft och du måste vara klar inom fem år efter att lovbeslutet vunnit laga kraft. För rena anmälansärenden ska åtgärden vara slutförd inom två år efter att startbeskedet vunnit laga kraft.

Startbesked krävs innan du får börjar bygga

Att du fått ett beslut om bygg-, mark- eller rivningslov betyder inte att du får sätta igång med ditt projekt. Du behöver först få ett startbesked.

Om det inte krävs ett tekniskt samråd och om du har lämnat in de tekniska handlingarna som krävs kan du ibland få startbesked direkt med beslutet om lov.

Du som sökande kontaktar kommunen när du önskar att den tekniska handläggningen ska börja.

I stora eller komplexa projekt krävs ett tekniskt samråd innan beslut om startbesked kan lämnas.

Det tekniska samrådet bokas av den som sökt bygglov/ anmälan. På det tekniska samrådet går den sökande tillsammans med kontrollansvarig och byggnadsinspektör (i Tierps kommun är titteln endast Bygglovshandläggare, men samtliga handläggare är även inspektörer) igenom de viktigaste reglerna som gäller för ärendet samt vad som krävs för att startbesked ska kunna lämnas. Bland annat diskuteras:

 • Arbetets planering och organisation
 • Sökandes riskbedömmning och förslag till kontrollplan
 • Arbetsplatsbesök och färdigställandeskydd
 • Hur byggnaden uppfyller energihushållning, brandsäkerhet, hållfasthet med mera

Vid enklare åtgärder kan startbeskedet lämnas utan ett tekniskt samråd.

Handlingar inför möte och beslut

Inför bokat möte bör alla begärda tekniska handlingar vara inlämnade i god tid till kommunen. Kravet är att de ska lämnas sensat på samrådet, men då riskerar du att det krävs ytterligare samråd, som du får bekosta.

Du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga, det räcker inte med bara bygglov. Startbeskedet innebär att kontrollpunkter och övrigt i kontrollplanen är fastställd av kommunen och ska följas. I vissa fall ställs ytterligare krav i startbeskedet som ska uppfyllas innan påbörjande, exempelvis att byggnaden har utstakats.
Först nu får åtgärden påbörjas. Tillsammans med startbeskedet får du också veta vilka handlingar som krävs för att slutbesked ska kunna erhållas.

Inför beslut om startbesked

Du som anmälans- lovsökande kontaktar kommunen när du önskar att den tekniska handläggningen ska påbörjas inför beslut om startbesked. Saknar vi någon handling får du meddelande om vad du ska komplettera ärendet med.

Vänta på startbesked

Påbörjar du byggnationerna innan startbeskedet har beslutats, du har utfört de extra krav som ställts i startbeskedet och minst 4 veckor förflutit sedan lovet kunngjorts kan kommunen komma att tut en byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen.

Giltighetstid

 • lovärende
  Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla om du inte påbörjat arbetet inom två år och avslutat det inom fem år från dagen då bygglovet beslutades. Om giltighetstiden passerat måste du göra en ny bygglovsansökan och få ett nytt startbesked innan du får fortsätta arbetet.
  OBS. Lovärenden får påbörjas tidigast 4 veckor efter publicering även om du fått startbesked i samband med lovbeslutet.
 • Anmälansärenden
  Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet beslutats. Om giltighetstiden för startbeskedet gått ut måste du lämna in en ny anmälan och få ett nytt startbesked innan du får forsätta arbetet.

Vid större byggen ska byggnadsinspektören besöka byggplatsen vid minst ett tillfälle. Hur många besök som ska göras och i vilket skede bestäms vid det tekniska samrådet. Om inte exakt tidpunkt bestämts vid samrådet är det den sökandes ansvar att anmäla till inspektören när det är dags att komma.

Byggnadsinspektörens uppgift under besöket är att se till att kontrollplanen följs, att kontrollansvarig sköter sina åtaganden och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Däremot kommer ingen genomgripande besiktning att göras och att byggnadsinspektören har varit där innebär inte att bygget har "godkänts". Ansvaret för att allt blir riktigt gjort ligger fortfarande hos byggherren.

I startbeskedet framgår om åtgärderna kräver ett slutsamråd. Har du haft ett tekniskt samråd ska även ett slutsamråd hållas i samband med att åtgärderna är färdigställda. Under mötet diskuteras blanda annat:

 • Kontrollplanens genomförande
 • Eventuella avvikelser från regler
 • Kontrollansvariges utlåtande
 • Förutsättningar för slutbesked

Slutsamråd sker på byggarbetsplatsen och byggnadsinspektören, byggherren, kontrollansvarig och eventuellt övriga som varit delaktiga i projektet deltar.

När byggnationen är klar måste du få ett slutbesked för att få använda det du har byggt. I större ärenden kommer byggnadsinspektören till arbetsplatsen för ett slutsamråd på plats i byggnaden. För att ett slutbesked ska kunna beslutas behöver du som byggherre visa att alla krav för åtgärden är uppfyllda enligt kontrollplanen, startbesked eller beslut om kompletterande villkor.

Exempel på handlingar inför slutbesked:

När vi har fått de handlingar som krävs i ärendet fattar vi beslut om slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Vissa åtgärder får tas i bruk utan slutbesked. Det framgår i sådant fall startbeskedet, exermpelvis så behöver du inte flytta ut för att måla om huset.