Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förhandsbesked

Om du funderar på att bygga utanför detaljplanelagt område och är osäker på om du kommer att få bygga där har du möjlighet att söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet bedömer utskottet för samhällsbyggnad om platsen är lämplig att bebygga.

I ett bygglovsärende granskas:

  • placering/lokalisering
  • användningssätt
  • utformning

Att ta fram ritningar och andra handlingar som visar precis hur huset ska se ut kan både ta tid och kosta pengar. I områden utanför detaljplan, där man inte är säker på om kommunen kommer att tillåta byggnation, kan man först söka ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om en viss åtgärd är lämplig på den platsen, dvs användningssätt och lokalisering.

Handlingar

Eftersom utformningen inte prövas i förhandsbeskedet behöver du inte lämna in några husritningar, bara en karta med tomten markerad och ungefär var du planerar att ställa huset och en beskrivning av vad du vill göra.

Om det är i ett område där det inte finns kommunalt vatten och avlopp måste du också lämna in vissa uppgifter om den avloppslösning du planerar, eftersom möjligheten att ordna avlopp är en viktig del i lokaliseringsprövningen. Även andra handlingar eller utredningar kan behövas i särskilt känsliga lägen eller vid större projekt.

Beslut

Beslut i förhandsbeskedsärenden fattas av Utskottet Samhällsbyggnad, ett politiskt utskott under Kommunstyrelsen. Beslutet är skriftligt och möjligt att överklaga. Enligt plan- och bygglagen ska du få ett beslut om förhandsbesked inom 10 veckor från det att du har lämnat in kompletta handlingar. I vissa fall kan handläggningstiden förlängas till 20 veckor om det krävs för att göra ytterligare utredningar.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år samt uppfyller de eventuella villkor som ställs upp i beslutet om förhandsbesked.

Beslutet tar dock inte ställning till om det är lämpligt att bygga på platsen med hänsyn till andra lagar än plan- och bygglagen. Därför bör du söka strandskyddsdispens samtidigt med förhandsbeskedet om platsen ligger inom strandskyddat område.


Ta kontakt med Medborgarservice i god tid för råd och information.