Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Friggebodar och attefallshus

För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra krävs anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och startbesked. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till Medborgarservice så hjälper vi dig.

friggebod attefallshus

För småhus, dvs hus med en eller två bostäder, gäller en del undantag från kravet på bygglov. Friggebodarna har funnits sedan 1980 då dåvarande bostadsminister Birgit Friggebo genomförde friggebodsreformen. Sommaren 2014 kom en ny reform, då under civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Därmed får man bygga ännu mer utan bygglov vid en- och tvåbostadshus.

Förutsättningar och undantag

Byggnationen ska uppfylla ett antal krav för att bygglovsfriheten ska gälla. Om inte alla krav uppfylls krävs bygglov som vanligt. Kraven gäller till exempel storlek, antal och placering.

Som all annan bebyggelse ska den också ta hänsyn till omgivningen, stads- och landskapsbild, brandskydd osv.

Bygglovsfriheten gäller inte överallt och inte under alla förutsättningar. Det kan finnas skrivningar i detaljplan eller områdesbestämmelser som gör att de inte gäller. Vissa av åtgärderna är inte bygglovsbefriade inom särskilt värdefulla områden eller områden där försvaret har intressen.

Om du är det minsta osäker på om ditt hus eller område är undantaget från bygglovsfriheten, eller om det kräver anmälan, kontakta Medborgarservice. Du kan också gå in på Boverkets webbplats där de redogör för de bygglovsfria åtgärderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan och andra tillstånd

Även om en åtgärd är bygglovsbefriad kan den kräva anmälan enligt plan- och bygglagen till kommunen. I sådana fall måste du vänta på startbesked innan du får påbörja bygget. I riktigt komplicerade fall kan det också krävas att du har en kontrollansvarig och att det hålls ett tekniskt samråd innan du får ett startbesked. Mer om gången i anmälansärenden finns att läsa på sidan Bygglovsprocessen. I samband med startbesked tas en avgift för handläggningen ut.

I vissa fall krävs en nybyggnadskarta för attefallsbyggnation. Även utstakning kan krävas i vissa fall, exempelvis om byggnaden placeras nära gräns. Utstakningen kan beställas av kommunen via E-tjänst

Beställ nybyggnadskarta

Beställ utstakning

Det är jätteviktigt att vänta på startbesked, annars kan du få en byggsanktionsavgift.

Tänk på att det kan krävas andra tillstånd även om det inte krävs bygglov, t ex strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärd inom lanskapsbildsskydd, nära fornlämningar osv.

Bygglovsbefriade åtgärder

Nedan följer en lista över de olika bygglovsbefriade åtgärderna, vilka förutsättningar som ska uppfyllas och vilka undantag som gäller. Där anges också om anmälan krävs och i så fall vilka handlingar som kan behöva lämnas in till kommunen.

Du som bor utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan kan skrolla längst ned på sidan för att läsa vilka villkor som gäller där.

Friggebod

Förutsättningar

 • En eller flera bodar
 • Sammanlagt max 15 m², utvändiga mått
 • Nockhöjd max 3,0 m
 • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat i omedelbar närhet till bostadhuset (inom 25 m)

Undantag

 • Om det står i detaljplan eller områdesbestämmelser att komplement-byggnader kräver bygglov - utökad lovplikt

Anmälan

 • Anmälan krävs inte

Skärmtak

Förutsättningar

 • Ett eller flera tak över uteplats, altan, balkong eller entré
 • Sammanlagt max 15 m², utvändiga mått
 • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat

Undantag

 • Om det står i detaljplan eller områdesbestämmelser att det kräver bygglov - utökad lovplikt

Anmälan

 • Anmälan krävs inte

Uteplats med plank

Förutsättningar

 • Runt skyddad uteplats
 • Inom 3,6 m från bostadhuset
 • Max 1,8 m högt
 • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat

Undantag

 • Om det står i detaljplan eller områdesbestämmelser att det kräver bygglov - utökad lovplikt

Anmälan

 • Anmälan krävs inte

Utvändig ändring

Förutsättningar

 • Färga om
 • Byta fasadmaterial
 • Byta takmaterial
 • Om inte byggnadens eller områdets karaktär väsentligt förändras

Undantag

 • Om det står i detaljplan eller områdesbestämmelser att det kräver bygglov - utökad lovplikt

Anmälan

 • Anmälan krävs inte

Utanför detaljplan och områdesbestämmelser kräver inga utvändiga ändringar bygglov.

Takkupor

Förutsättningar

 • På bostadshuset
 • Max två takkupor
 • Får inte innebära ingrepp i bärande stomme (takstolar eller dylikt)
 • Får ta upp max halva takets bredd

Undantag

 • Om det står i detaljplan att det kräver bygglov - utökad lovplikt
  I områden och byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • Om huset redan har en takkupa får endast en byggas bygglovsfritt
 • Om huset redan har två eller fler takkupor får ingen ytterligare byggas bygglovsfritt

Anmälan

 • Anmälan krävs

Handlingar

 • Blankett
 • Situationsplan, måttsatt
 • Planritning
 • Fasadritningar

Attefallshus

Förutsättningar

 • En eller flera byggnader
 • Sammanlagt max 30 m², utvändiga mått
 • Nockhöjd max 4,0 m
 • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat
 • Minst 30 m från järnväg, om inte järnvägsförvaltare medger annat
 • Kan byggas som antingen komplementbostadshus (komplett liten bostad) eller komplementbyggnad (t ex garage, förråd, gäststuga)
 • I omedelbar närhet till bostadhuset (inom 25 m)

Undantag

 • Om det står i detaljplan att komplementbyggnader kräver bygglov - utökad lovplikt
 • I områden och byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • I områden i närheten av flygfält och skjutbanor där försvaret har intressen (undantaget gäller endast för komplementbostadshus)

Anmälan

 • Anmälan krävs

Handlingar
Komplementbostadshus:

 • Blankett
 • Situationsplan, måttsatt
 • Planritning, skalenlig, måttsatt, möblerad
 • Fasadritningar
 • Grannemedgivande om närmare gräns än 4,5 m
 • Energiberäkning
 • Takstolsritning/beräkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Kontrollansvarig

Komplementbyggnad:

 • Blankett
 • Situationsplan, måttsatt
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Grannemedgivande om närmare gräns än 4,5 m

Tillbyggnad

Förutsättningar

 • På bostadshuset
 • Max en tillbyggnad
 • Max 15 m², utvändiga mått, sammanlagt för alla våningsplan
 • Nockhöjd inte högre än bostadshuset
 • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat

Undantag

 • Om det står i detaljplan att det kräver bygglov - utökad lovplikt
 • I områden och byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • I områden i närheten av flygfält och skjutbanor där försvaret har intressen

Anmälan

 • Anmälan krävs

Handlingar

 • Blankett
 • Situationsplan, måttsatt
 • Planritning, skalenlig, måttsatt, möblerad
 • Fasadritningar
 • Grannemedgivande om närmare gräns än 4,5 m
 • Energiberäkning
 • Förslag till kontrollplan

Inreda ytterligare en bostad

Förutsättningar

 • Endast i enbostadshus (dvs hus med en bostad)
 • Endast en ytterligare bostad
 • Undantag
 • I områden och byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • I områden i närheten av flygfält och skjutbanor där försvaret har intressen

Anmälan

 • Anmälan krävs

Handlingar

 • Blankett
 • Situationsplan
 • Planritning, skalenlig, måttsatt, möblerad
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Om ändringen innebär att fasaden ska ändras, t ex ta upp nya fönster eller dörrar kan detta kräva bygglov.

Utanför sammanhållen bebyggelse

Ovanstående är inte så intressant för dig som bor utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, förutom attefallshuset i form av komplementbostadhus. Utanför sammanhållen bebyggelse gäller i första hand nedanstående bygglovsfriheter.

På kommunkartan kan du se om din fastighet ligger inom detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller inte.

Förutsättningar

 • Vid en- eller tvåbostadhus
 • Liten tillbyggnad på bostadhusetmax
  • 30 % av ursprungsbyggnaden
  • inte mer än 25 m²
  • Inte dominera över ursprungshuset
  • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat
 • Komplementbyggnad
  • i omedelbar närhet till bostadhuset (inom 25 m)
  • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat
 • Mur och plank
  • i omedelbar närhet till bostadhuset (inom 25 m)
  • Minst 4,5 m från gräns mot granne, om inte granne medger annat

Undantag

 • Inga undantag

Anmälan

 • Anmälan krävs inte