Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av att en byggnads ventilationssystem fungerar som det ska. Syftet är att vi ska ha ett tillfredsställande inomhusklimat i våra byggnader.

Besiktning av ventilation

De flesta byggnader omfattas av kravet på funktionskontroll. Besiktningen ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, eller vid en ombyggnad som även omfattat ventilationssystemet. Befintliga byggnader ska kontrolleras regelbundet vid återkommande besiktningar.

Undantag för en- och tvåbostadshus

En- och tvåbostadshus har inget krav på återkommande besiktning. Men en installationsbesiktning ska alltid göras vid installation av FT, FX eller FTX-ventilation.

Intervall på OVK-besiktning

Återkommande besiktning ska ske med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem som finns:

Skriv tabellbeskrivning här

Byggnad

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)

Behörighet, min kravnivå

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

N

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

N

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation

Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

N

F — mekanisk frånluft
T — mekanisk tilluft
X — värmeväxlare
S — självdrag

Genomförande av kontroll

Det är byggnadens ägare som har ansvaret att se till att funktionskontrollen blir utförd i rätt tid, oavsett vem det är som brukar byggnaden.

Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är godkänd enligt Boverkets certifieringskrav.

Vid besiktningen ska kontrollanten föra protokoll och redovisa resultatet av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska byggnadens ägare ha och ett exemplar ska lämnas till kommunen.

Tillsyn av ventilationskontroll

Medborgarservice har ansvar för kommunens tillsyn och övervakar att regler om OVK följs och att besiktningar blir utförda på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller inte åtgärdar påtalade brister kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren vidta åtgärder.