Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av att en byggnads ventilationssystem fungerar som det ska. Syftet är att vi ska ha ett tillfredsställande inomhusklimat i våra byggnader.

Besiktningen

De flesta byggnader omfattas av kravet på funktionskontroll. Besiktningen ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, eller vid en ombyggnad som även omfattat ventilationssystemet. Befintliga byggnader ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar.

En- och tvåbostadshus är undantagna från kravet på återkommande besiktning. Med en- och tvåbostadshus avses bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus. Däremot ska en installationsbesiktning göras vid installation av FT, FX eller FTX-ventilation.

Återkommande OVK-besiktning ska ske enligt nedan med olika intervall beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem som finns:


Besiktningsintervaller OVK

Byggnader

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)

Behörighet, min kravnivå

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

N

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

N

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation

Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

N

F — mekanisk frånluft
T — mekanisk tilluft
X — värmeväxlare
S — självdrag

Genomförande av kontroll

Det är byggnadens ägare som har ansvaret att se till att funktionskontrollen blir utförd i rätt tid, oavsett om det är han eller någon annan som brukar byggnaden.

Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är godkänd enligt de certifieringskrav som Boverket meddelat.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd.

Kontrollanten ska utfärda ett intyg som byggnadens ägare ska anslå på väl synlig plats i byggnaden.

Tillsyn

Medborgarservice har ansvar för kommunens tillsyn och ska övervaka att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter avhjälpa påtalade brister kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren vidta åtgärder.