Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Avlopp

Avloppsvatten som släpps ut på fel sätt kan orsaka både miljöproblem och hälsorisker. Alla avlopp, även små enskilda avlopp, betraktas därför som miljöfarlig verksamhet i lagens mening. Det är därför viktigt att var och en ser till att fastighetens avlopp uppfyller kraven enligt miljöbalken.

Avloppet kan se ut på olika vis beroende på vad det är för fastighet avloppet avser. Det kan vara en enskild anläggning som man ansvarar för själv, eller så är fastigheten ansluten till det allmänna kommunala avloppsnätet.

Olika regler gäller för enskilt och kommunalt avlopp. Alla som innehar eller skaffar sig en fastighet med avlopp, ska känna till vilka regler som gäller för just den fastigheten.

För industrifastigheter och näringsverksamhet gäller andra lagar för avlopp och avloppsanläggningar. Detta är för att kemikalier och föroreningar ska tas om hand på rätt sätt.

Enskilda avlopp

Avloppsanläggningar som inte är påkopplade på det kommunala nätet kallas för enskilda avlopp. Oftast har fastigheter utanför tätbebyggt område enskilda avlopp.

Generellt innebär reglerna i miljöbalken att den som äger avloppet alltid är ansvarig för att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i diken eller i mark. Detta gäller oavsett hur gammal anläggningen är och om det finns tillstånd eller inte. Reningen ska fungera.

Läs mer om att anlägga avlopp,öppnas i nytt fönster eller om kommunens tillsyn av avloppöppnas i nytt fönster.

Slamtömning

Ett enskilt avlopp behöver som regel tömmas på slam regelbundet. Kommunen har monopol på renhållningstjänster, och tömning beställs hos Temablänk till annan webbplats. Läs mer om slam och latrinöppnas i nytt fönster.

Kommunalt avlopp

Från fastigheter som är anslutna till det kommunala avloppet transporteras avloppsvattnet direkt till ett av kommunens avloppsreningsverk via ledningar i marken.

Det finns särskilda regler som avgör i vilka områden som kommunen är skyldig att bygga ut avloppssystemet. I ett sådant område är då alla fastighetsägare skyldiga att ansluta sig. Utanför dessa områden kan det finnas möjlighet att ansluta sin fastighet via avtal, om det går en avloppsledning i närheten.

Om du vill veta om du har möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det till Temablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du ska vända dig.