Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tillsyn av gamla avlopp

Tierps kommun har påbörjat en inventering av samtliga enskilda avlopp inom kommunen. Inventeringen förväntas ta ca tio år. Syftet med inventeringen är dels att hitta de dåliga avloppen och ställa krav på åtgärder, dels att vi ska få med samtliga avloppsanläggningar i vårt register för framtida tillsyn.

Enskilda avlopp som saknar tillstånd eller som inte bytts på många år har ofta undermålig rening. De kan släppa ut näringsämnen i sjöar och vattendrag och hälsofarliga ämnen till grundvatten. Det innebär att dåliga små avlopp kan bidra till övergödning och påverka människors hälsa.

Har du ett godkänt avlopp?

Det som kontrolleras vid tillsyn är att anläggningens konstruktion är korrekt, och att den fungerar. Alla avlopp måste följa de regler som finns i Miljöbalkens kapitel 9, med tillhörande förordning. Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd (HVMFS 2016:17) innehåller konkreta normer för funktionen på en avloppsanläggning.

Det finns två krav på WC-avlopp som alltid gäller, och båda ska vara uppfyllda:

  • Det måste finnas ett tillstånd för anläggningen.
  • Det måste finnas en fungerande rening efter slamavskiljaren.

Ett gammalt tillstånd som inte ställer några krav på reningen räcker alltså inte. Det tillståndet gällde åtgärden som gjordes då, och kan inte åberopas för att få fortsätta att använda avloppet idag.

Har du ett gammalt tillstånd?

Är det en äldre anläggning är reningssteget oftast en infiltration eller markbädd.

  • Det avgörande för om anläggningen fortfarande är godkänd är att den biologiska reningen av smittämnen fungerar!
  • Genomströmningen i anläggningen ska vara god. Om infiltrationen är igensatt fungerar inte reningen.
  • Livslängden för en infiltration bedöms normalt vara 20-30 år.
Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Vilka avlopp behöver bytas ut?

Grönt avlopp
Fungerande rening med tillstånd från 1987 eller senare. Anledningen till årtalet är att då kom nya riktlinjer för hur man ska konstruera och dimensionera en infiltration. Det är ingen garanti för att reningen fungerar mer än 20 år, men chansen är god att avloppet är godkänt. Är ditt avlopp äldre än 10 år bör du kontrollera funktionen.

Gult avlopp
Försämrad rening. Tillstånd före 1987, dålig genomströmning och avsaknad av luftningsrör innebär att den biologiska reningen fungerar dåligt. Anläggningen kan släppa ut sjukdomsframkallande bakterier till grundvattnet.

Avloppet är inte godkänt, men inte heller olagligt. Det är en gråzon i lagstiftningen som innebär att det är tillåtet att använda avloppet så länge det inte orsakar några olägenheter. Du kan behöva förbättra eller byta ut anläggningen, och om det uppstår uppenbara olägenheter är du själv skyldig att ta initiativ till åtgärd. Om sakliga skäl finns kan kommunen med ett särskilt beslut (föreläggande eller förbud) tvinga dig att åtgärda.

Rött avlopp
Ett avlopp utan tillstånd har inte granskats av en miljöinspektör innan det installerats och saknar oftast tillräcklig dokumentation för att det ska kunna bedömas i efterhand. Därför kan de sällan godkännas vid tillsyn.

OBSERVERA! Du får inte åtgärda ditt avlopp utan att anmäla detta eller ansöka om tillstånd från Miljö- och Hälsoskyddsenheten.