Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tillsyn av gamla avlopp

Enskilda avlopp som saknar tillstånd eller som inte bytts på många år har ofta undermålig rening. De släpper ut näringsämnen i sjöar och vattendrag och hälsofarliga ämnen till dricksvattenbrunnar. Det innebär att dåliga små avlopp kan bidra till övergödning av kuster och vattendrag och också påverka människors hälsa.

Den kommunala tillsynen enligt miljöbalken gäller bland annat avlopp. Tierps kommun har påbörjat en inventering av samtliga enskilda avlopp inom kommunen. Inventeringen förväntas ta ca tio år. Syftet med inventeringen är dels att hitta de dåliga avloppen och ställa krav på åtgärder, dels att vi ska få med samtliga avloppsanläggningar i vårt register för framtida tillsyn.

Har du ett godkänt avlopp?

Begreppet "godkänt avlopp" finns inte i lagstiftningen. Vad som är tillåtet är en tolkning av de regler som finns i Miljöbalken med tillhörande förordningar. Med godkänt avlopp menar vi att det inte finns några skäl för oss som myndighet att ställa krav på åtgärder.

Det finns två krav på WC-avlopp som alltid gäller, och båda ska vara uppfyllda:

  • Det måste finnas ett tillstånd för anläggningen.
  • Det måste finnas en fungerande rening efter slamavskiljaren.

Ett gammalt tillstånd som inte ställer några krav på reningen är alltså överspelat. På 70-talet kunde man t ex få tillstånd för att förbättra ett befintligt avlopp med trekammarbrunn, och fortsätta släppa ut avloppsvattnet till dike eller stenkista. Det sågs då som att man i alla fall gjorde en förbättring. Det tillståndet gällde åtgärden som gjordes då, och kan inte åberopas för att få fortsätta att använda avloppet idag.

Har du ett gammalt tillstånd?

Är det en äldre anläggning är reningssteget oftast en infiltration.

  • Det avgörande för om anläggningen fortfarande är godkänd är att den biologiska reningen av smittämnen fungerar!
  • Genomströmningen i anläggningen ska vara god. Om infiltrationen är igensatt fungerar inte reningen.
  • Livslängden för en infiltration bedöms normalt vara 20-30 år.
  • En infiltration eller markbädd som är äldre än 1987 behöver i regel bedömas av en inspektör eller annan sakkunnig. Anledningen är att äldre infiltrationer ofta inte är rätt konstruerade.

Du kan själv göra en första kontroll med hjälp av Avloppsguidens checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för grönt avlopp.

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

Vilka avlopp behöver bytas ut?

Grönt avlopp
Fungerande rening med tillstånd från 1987 eller senare. Anledningen till årtalet är att då kom nya riktlinjer för hur man ska konstruera och dimensionera en infiltration. Det är ingen garanti för att reningen fungerar mer än 20 år, men chansen är god av avloppet är godkänt. Är ditt avlopp äldre än 10 år bör du kontrollera funktionen.

Gult avlopp
Försämrad rening. Tillstånd före 1987, dålig genomströmning och avsaknad av luftningsrör innebär att den biologiska reningen fungerar dåligt. Anläggningen kan släppa ut sjukdomsframkallande bakterier till grundvattnet.

Avloppet är inte godkänt, men inte heller olagligt. Det är en gråzon i lagstiftningen som innebär att det är tillåtet att använda avloppet så länge det inte orsakar några olägenheter. Du kan behöva förbättra eller byta ut anläggningen, och om det uppstår uppenbara olägenheter är du själv skyldig att ta initiativ till åtgärd. Om sakliga skäl finns kan kommunen med ett särskilt beslut (föreläggande eller förbud) tvinga dig att åtgärda.

Rött avlopp
Ett WC-avlopp utan tillstånd är olagligt. Det är inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten från WC. Du är själv skyldig att ta initiativ till åtgärd, och kommunen kommer att ställa krav på åtgärder när vi får reda på det, t ex i samband med inventering.

OBSERVERA! Du får inte åtgärda ditt avlopp utan att anmäla detta eller ansöka om tillstånd från Miljö- och Hälsoskyddsenheten.