Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Hållnäshagar

Det småbrutna jordbrukslandskapet på Hållnäshalvön har en lång historia av traditionell skötsel. Det tillsammans med den kalkrika marken har gjort att området har ett mycket rikt och varierat växt- och djurliv. I dagens landskap har de naturvärden som trivs i skötta betesmarker och ängar svårt att överleva då markerna växer igen.

Under sommaren år 2006 inventerades hagmarker på fjärilar, och många ovanliga arter hittades. Syftet var att lokalisera biologiskt värdefulla betesmarker, restaurera och åter hävda dem.

Genom att stödja restaurering och stängsling kan markägare och brukare ges förutsättningar att långsiktigt fortsätta hävden. Syftet är också att öka kunskaperna och intresset för dessa kulturmarker hos dem som bor och brukar mark i Hållnäs, samt ge allmänheten tillgänglighet till intressanta platser.

Projektet drevs av Upplandsstiftelsen med stöd av Tierps kommun och Världsnaturfonden. Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA) var medfinansiär för genomförandet av detta projekt.