Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nya projekt 2018

Tierps kommun har beviljats över tre miljoner kronor för sju stycken naturvårds- och friluftsprojekt med start år 2018. Pengarna kommer från regeringens lokala naturvårdssatsning (LONA) som är ett bidrag som kommuner kan söka för att främja naturvård och friluftsliv, gärna och ofta i samarbete med lokala föreningar. Nytt för 2018 är att man får ökad finansiering (upp till 90%) för åtgärder som bidrar till vattenfördröjning och grundvattenbildning, exempelvis anläggande av dagvattendammar och våtmarker.

Vattenfördröjning Siggebobäcken

Siggebobäcken var en gång tiden ringlande med naturliga djupförändringar, men rätades och grävdes ut för att öka avrinningen från åkrarna. Nu vill kommunen återställa delar av bäcken för att vara bättre rustad för höga vattenflöden, som förväntas öka i och med klimatförändringarna. En sträcka om 200 m ska åter bli ringlade, eller återmeandras som det också kallas, och en våtmark ska anläggas i anslutning till bäcken.

Dagvattendammar i Örbyhus

Det har länge funnits planer på att anlägga dagvattendammar på fältet mellan Örbyhus centrum och Tegelsmoraån, och i nu ska de sättas i verket. Dammarna kommer att rena och fördröja dagvattnet från delar av Örbyhus innan det kommer ut i ån, och därigenom minska både påverkan på vattenmiljön och risken för översvämning nedströms. Kring dammarna kommer stigar att anläggas och området kommer att bli ett attraktivt grön område.

Gölarna - restaurering av kustnära våtmark för fisk och fågel

Gölarna är en igenvuxen våtmark i närheten av Tårterviken på Hållnäshalvön, som Upplandsstiftelsen, markägaren och Sportfiskarna vill restaurera tillsammans med kommunen. Träd, buskar och vass kommer att tas bort för att återskapa den öppna våtmarken, och en fördämning med fiskvandringsväg kommer att anläggas i utloppet från Gölarna. Våtmarken kommer att bli en bra lekplats för fisk och även ett viktigt födosöksområde för kustfåglar.

Kustnära skräntärnevatten

I kommunens nyaste naturreservat, Björns skärgård, finns Sveriges största koloni med skräntärnor, och dessa letar föda i huvudsak i kustnära våtmarker. I tidigare projekt som Upplandsstiftelsen drivit har områden pekats ut som möjliga områden för Skräntärna att födosöka i, och de behöver utredas mer i detalj. Detta för att se vart det är praktiskt möjligt att anlägga/restaurera våtmarksområden. Det som behöver utredas är markägarförhållanden och kostnader, och målet är att även anlägga/restaurera minst en våtmark. Dessa åtgärder är en förutsättning för att skräntärnekolonin ska finnas kvar i Björns skärgård.

Informera mera – naturvårdsinformation i Tierps kommun

Projektet handlar om att ta fram informationsmaterial om biologisk mångfald och naturvårdsarbetet i kommunen. Fokus kommer att ligga på att belysa vikten av pollinerare i naturen och betydelsen av död ved i skog och mark. Materialet kommer att bli i form av skyltar, flygblad och visitkort med målet att tydligöra naturvårdsåtgärder runt om i kommunen. Projektet är även en del i att uppfylla kommunens naturvårdspolicy, där naturinformation står med som en viktig del. Projekttiden är 2018-2019. 

Ledskärs hamn – Fågelupplevelser för alla

Natura 2000-området Ledskär är ett populärt utflyktsmål bland fågel- och friluftsintresserade, och är tack vare sitt läge och tillgänglighet utsett till ett Smultronställe i naturen. Inom projektet ska området även anpassas för rullstolsburna personer, för att ytterligare öka tillgängligheten och möjliggöra för fler att vistas i naturen. Bland annat kommer en tillgänglighetsanpassad plattform för fågelskådning, med utsikt över viken, att byggas, samt en handikapptoalett och anpassad rastplats. Möjligheterna för en reserverad handikapparkering kommer också att utredas, och guidningar och en invigning kommer att hållas. Projektet sker i samarbete med Upplandsstiftelsen, Upplands Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen i Tierp, HSO Tierp, Ledskärs Båtklubb och markägare, och pågår 2018-2020. Läs mer om Ledskär och andra Smultronställen här.

Hamnen i Ledskär

Hamnen i Ledskär

Upplev Björns skärgård

Björns skärgård är ett Natura 2000-område och blivande kommunalt naturreservat norr om Fågelsundet. Skärgården är ett mycket viktigt häckningsområde för fåglar och de grunda havsvikarna fungerar som barnkammare för många fiskarter. Projektet handlar om att göra området mer tillgängligt och inbjudande för besökare samt att genomföra naturvårdsåtgärder för att öka skärgårdens naturvärden. Raststugan på ön Björn ska rustas upp och användas för uthyrning, eldstäder och rastplatser ska byggas och spänger anläggas. Strandängarna ska röjas från sly för att skapa bättre miljöer för markhäckande fågelarter och skyltar med information samt kartor ska uppföras för att underlätta för besökare. När naturreservatet är beslutat och vunnit laga kraft ska en invigning med guidningar hållas. Projektet genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen, Upplands Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden WWF och pågår 2018-2020. Läs mer om Björns skärgård här. 

Björns skärgård

Björns skärgård