Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Iggelbo naturreservat

Naturreservatet Iggelbo ligger vid sjön Tämnarens norra strand, utanför Månkarbo. Det är länets första kommunalt inrättade naturreservat och invigdes 1992. Ännu en bit in på 1900-talet var Iggelbo ett väl nyttjat odlingslandskap. Man tog hö på alla blöta marker, det fanns flera små åkrar och korna gick på bete i skogen. I dag är det bara Ängen och delar av Jätteåkrarna som hålls öppna genom slåtter. I utkanten av Ängen växer en raritet - lundgräset långsvingel.

Skogen är mosaikartad och rik på lövträd. Det finns allt från naturskog med grova granar över sumpskog och granplanterad åker till kulturlandskapets ekbacke med stora ståtliga ekar. Vid parkeringen stoltserar också en enorm lind. I naturreservatet växer typiska lundväxter, som hässlebrodd, tibast och trolldruva. Här finns också den mindre hackspetten, som trivs i gammal skog.

Vid rastplatserna har man en härlig utsikt över Tämnaren. Det är länets största sjö, även om den är grund, vilket också gör att den är väldigt fågelrik. Här går att se stora flockar med rastande gäss och änder under vår och höst. Sothöns och knölsvanar häckar och brun kärrhök tar sina lovar över vattnet.

Nytt beslut och skötselplan

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har den 21 september 2021, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, beslutat att bilda det kommunala naturreservatet Iggelbo samt att meddela föreskrifter för naturreservatet. Samtidigt har en skötselplan för reservatet fastställts (kommunfullmäktiges beslut §108.2021).

Beslutet kungörs i Upsala nya tidning, Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland enligt datumen nedan samt anslås på kommunens digitala anslagstavla.

  • UNT: måndag 4 oktober
  • Arbetarbladet: tisdag 5 oktober
  • Norra Uppland: fredag 8 oktober.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län inom tre veckor räknat från datum då kungörelsen publiceras. Överklagandet ska skickas till Tierps kommun, Centralgatan 7, 815 80 Tierp. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut ni överklagar, hur ni vill att beslutet ändras och varför. Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning bör ni skicka med detta. Överklagandet ska ha
inkommit till kommunen senast den 29 oktober 2021.

För ytterligare information kontakta kommunekologen eller naturvårdshandläggaren, tel 0293-21 83 19 respektive 0293-21 80 41. Frågor kan även ställas via e-post till natur@tierp.se.

Dokument

Höstvy från Förnäset, Iggelbo. Foto Taija Lindfors

Förnäset, Iggelbo. Foto: Taija Lindfors

Slåtter i Iggelbo naturreservat

Varje år slåttras två av de tidigare öppna delarna i naturreservatet Iggelbo med hästdragen slåtterbalk; Jätteåkrarna och Ängen. Ängen användes länge som fotbollsplan av traktens ungdom. Hur Jätteåkrarna fått sitt namn är tyvärr  inte känt. De är inte heller, trots sitt namn, särskilt stora.

Genom slåttern och genom att vi tar bort gräset efteråt tas näring bort från marken. När jorden blir magrare försvinner hundkäx och älggräs och ersätts av arter som har svårt att konkurrera med de starkväxande och fleråriga. Det är till exempel ettåriga gräs och småväxta örter som förökar sig mestadels med fröspridning. Ängsvädden har redan börjat dyka upp!

Slåttern år 2021 ägde rum torsdagen den 19 augusti

Tack till alla engagerade och nyfikna som kom förbi! 

Slåtter med häst

Slåtter med häst