Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nedlagda deponier

I kommunen finns ett antal nedlagda deponier och det är av stor vikt att de gamla soptipparna är säkra för både miljön och människors hälsa. Därför pågår projektet att återställa deponierna.

Vi undersöker soptipparna för att veta hur de har påverkat sin omgivning och bestämmer därefter lämpliga åtgärdar för varje plats.

Information om deponierna

Det är totalt tolv deponier som kommunen ansvarar för att återställa:

Plats: Gatmotdeponin är belägen i skogsmark längsmed väg 292, ungefär sex kilometer från Tierp.

Bakgrund: Deponin togs i drift år 1983 och har sedan dess använts för deponering av bygg- och rivningsavfall, schaktmassor samt grovavfall från hushåll.

Verksamheten var aktiv till och med år 2008 då den togs ur bruk. Sedan dess har arbeten med sluttäckning och efterbehandling pågått.

Storlek: Deponins storlek är ungefär 5 hektar.

Status i projektet: Sluttäckning pågår.

Plats: Tierpsdeponin finns väster om Tämnarån, ungefär en kilometer från Tierp centrum.

Bakgrund: Under 1800-talet anlades ett tegelbruk i Bäggeby, i närheten av eller på deponins område. Enligt historiska källor försågs bruket med lera som bröts i marken intill. Efter att det lades ned under 1930-talet användes gropen som en kommunal avfallsdeponi och gropen fylldes med avfall från samhället.

Deponin togs ur bruk 1984 och har därefter blivit pålagt ett avjämnande jordlager.

Storlek: Arean av Tierpsdeponin uppskattas vara ungefär 9,8 hektar.

Status i projekt: Utredning av åtgärder utförs under 2024.

Plats: Väsbydeponin finns ungefär en kilometer väster om Kyrkbyn.

Bakgrund: Deponin vid Väsby användes förr i tiden för omgivningens deponering av hushållsavfall. Det är okänt när driften av deponin startade men den blev nedlagd ca 1970. Idag är deponin övertäckt med jordlager och träd har vuxit upp på platsen. Den som inte vet att ligger en deponi här har svårt att se det på platsen.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 700 kvadratmeter.

Status i projektet: Deponin utreddes år 2023 och mindre åtgärder är planerade under året 2024.

Plats: Månkarbodeponin ligger i utkanten av Månkarbos östra del. Deponin avslutar den skogsbevuxna åsen och väster om deponin tar åkermarken vid.

Bakgrund: Deponin användes förr i tiden för omgivningens deponering av avfall, främst från hushåll men även från bygg- och betongarbeten. Det är okänt när driften av deponin startade men den blev nedlagd runt år 1984.

Efter deponins nedläggning har det påförts ett jordlager över avfallet. Idag är deponin en trädbevuxen kulle med mycket växtlighet. Visst avfall syns i deponins slänter.

Storlek: Utbredningen av deponin bedöms vara ungefär 4000 kvadratmeter.

Status i projektet: Deponin utreddes år 2023 och mindre åtgärder är planerade under året 2024.

Plats: Östervägadeponin finns ungefär två kilometer väster om Örbyhus.

Bakgrund: Deponin användes förr i tiden för deponering av avfall från hushåll och industri. Driften av deponin pågick mellan år 1970 fram till ungefär 1984. Deponin är sedan nedläggningen övertäckt med ett jordlager och det har vuxit upp skog vid deponins slänter.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 7000 kvadratmeter.

Status i projekt: Deponin utreddes under 2023 och mindre åtgärder är planerade under året 2024.

Plats: Libbarbodeponin finns i den sydvästra delen av Örbyhus.

Bakgrund: Deponin vid Libbarbo användes förr i tiden för deponering av avfall från hushåll och industri. Det är okänt när driften av deponin startade men den togs ur bruk ca 1970.

Deponin har sedan nedläggningen påförts ett jordlager och det har vuxit upp gräs och träd på ytan. I deponins kanter syns idag rester av avfall.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 7000 kvadratmeter.

Status i projekt: Deponin utreddes under 2023 och mindre åtgärder är planerade under året 2024.

Plats:

Bakgrund: Deponin användes förr i tiden för deponering av avfall från hushåll och från en närliggande kyrkogård. Det är inte känt när deponin öppnade men ska ha pågått fram tills den lades ned runt år 1970.

Idag växer det gräs och träd på toppen med branta sluttningar fyllda med stora stenblock. Bland stenblocken syns avfall i sluttningarna.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 3000 kvadratmeter.

Status i projekt: Deponin kommer att utredas under året 2024.

Plats: Lövstabrukdeponin finns i ett våtmarksområde i den västra utkanten av Lövstabruk, i anslutning till bebyggelsen.

Bakgrund: Deponin öppnade enligt källor år 1958 och avfall som deponerades bestod av hushållsavfall samt avfall från närliggande verkstad och snickeri. Deponin lades ner runt år 1969 och idag är deponin täckt av jordlager och växtlighet.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 2000 kvadratmeter.

Status i projekt: Utredning och provtagning kommer att utföras under år 2024.

Plats: Skärplingedeponin ligger i den västra utkanten av Skärplinge.

Bakgrund: Deponin användes förr i tiden för deponering av hushållsavfall. Det är okänt när driften av deponin startade men den togs ur bruk ca 1958. Sedan nedläggningen har deponin påförts ett jordlager och efter det har träd och annan växtlighet etablerat sig ovanpå den.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 800 kvadratmeter.

Status i projekt: Deponin är utredd under 2023 och mindre åtgärder planerade under året 2024.

Plats: Nämmarmossens två deponier ligger 500 meter från varandra och tre kilometer öster om Skärplinge längsmed väg 778.

Bakgrund: Den östra deponin användes för deponering av avfall, främst avloppsslam. Slammet torkades och spreds sedan på åkermark. Driften av deponin pågick mellan åren 1970 och 1984.

Den västra deponin användes för deponering av avfall, både hushålls- och industriavfall. Driften av deponin pågick mellan åren 1958 och 1981.

Idag är deponierna täckta med lager av jord och växtlighet men avfall finns synligt i slänterna.

Storlek: Den östra deponins yta är beräknad till ungefär 0,4 hektar och deponin i väst till 1,6 hektar.

Status i projekt: Deponierna är utredda under år 2023 och mindre åtgärder är planerade under året 2024.

Plats: Nöttödeponin finns i skogsmark nordväst om Karlholm.

Bakgrund: Deponin användes förr i tiden för deponering av omgivningens hushållsavfall. Det är inte känt när deponin öppnade men pågick fram till den lades ned runt år 1970.

Deponin är sedan nedläggningen påförd ett jordlager och mycket träd och växtlighet har etablerat sig på platsen. Avfall syns i deponins kanter.

Storlek: Deponins yta är beräknad till ungefär 9000 kvadratmeter.

Status i projekt: Deponierna är utredda under år 2023 och mindre åtgärder är planerade under året 2024.

Karta

I kartan finns en översikt på var deponierna finns.