Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nya tomter vid Stenbocksvägen

Under 2018 iordningställdes infrastruktur till två nya tomter vid Stenbocksvägen i Tierp. Tomterna har goda gång- och cykelförbindelser med närhet till kollektivtrafik, skola, idrottsområde och service.

Efterfrågan på byggklara tomter i Tierp är stor och tomtkön är lång. Fler väljer att flytta ut från storstäderna och köpa in billigare och mer landsbygdsnära tomter. Tierps kommun ser kontinuerligt över planerna för att utöka antalet tomter och göra det möjligt för människor att bygga hus och bosätta sig i Tierp.

Det här projektet färdigställdes i början på 2019 och de nya tomterna finns nu tillgängliga i kommunens tomtkö.

Översikt

På bilden visas arbetets utsträckning i det här projektet. Den planlagda marken för bostadstomter är markerat med blå färg och området som berörs under byggtiden är markerat med orange färg.

Det här har vi gjort vid Stenbocksvägen

  • Anlagt vatten- och avloppsledningar fram till de nya tomterna som en förlängning av det befintliga systemet
  • Anlagt matning och upprätta servispunkter för el och fiber till de nya tomterna
  • Anlagt gata fram till de nya tomterna

Omtyckt rekreationsområde

Naturområdet är mycket omtyckt och används för lek och rekreation. Som illustrationen visar kommer en stor del av naturområdet att lämnas orört och kommer inte påverkas av arbetena med att iordningställa de nya tomterna.

Genom förlängningen av gatan kommer allmänheten även fortsättningsvis kunna ta del av naturområdet.

Bakgrund

I samband med ett annat planärende valde Tierps kommun att se över förtätningsmöjligheter vid Kronhjorts- och Stenbocksvägen i Tierp. Efter utredningar fann man det lämpligt och planen för fyra nya tomter i området vann laga kraft under våren 2017.

Från början var det tänkt att de fyra tomterna skulle anläggas i förlängningen av Stenbocksvägen och Kronhjortsvägen. Men efter upphandlingen och med de anbud som kom in visade det sig att exploateringskalkylen för fyra tomter inte gick ihop. I och med det togs beslutet att i dagsläget gå vidare med alternativet att endast bygga ut för de två södra tomterna, i förlängningen av Stenbocksvägen.

Samtliga fyra tomter är avstyckade och tomterna i förlängningen av Kronhjortsvägen kan komma att iordningställas för försäljning i framtiden.