Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Arbetet med vägar samt gång- och cykelbanor i området börjar bli klart.

Wallskoga villatomter

September 2017
Arbetet med att anlägga infrastruktur i området, i form av gator och gång- och cykelvägar i området, börja nu bli klart. Det innebär att det nu går att använda de nya gång- och cykelbanorna samt att vistas inne i området. Alla arbeten är dock inte helt klara så arbetsfordon kommer fortfarande finnas på plats i området.

Den 2 oktober får tomtköparna tillträde till sina respektive tomter.


Juni 2017

Just nu är det full aktivitet i exploateringsområdet Wallskoga, detta för att möjliggöra 15 nya tomter för husbyggnation. Tomterna börjar säljas den 12 juni.
Tierps kommun vill ge en samlad information om hur arbetet fortskrider och hur planeringen ser ut.

  • Projektet går enligt tidsplan och arbetena planeras vara färdiga i slutet av september.
  • Vi är klara med alla vatten- och avloppsarbeten i området.
  • Stora delar av gång- och cykelvägens sträckningar pågår med grusning, ledningsläggning och montering av belysning.
  • Just nu pågår också byggnationerna av vägbanan som ska ge tillgång till de nya tomterna. Där ska fiber, el och belysning monteras.

Vi vill från Tierps kommun tacka för visad förståelse och tålamod för den aktivitet som pågår inom området och med de eventuella obehag som uppstår under arbetsgången.

Här kan du läsa mer om hur försäljningen av tomterna går till: "Säljstart 12 juni"

Vad händer på pulkabacken Skatberget?

Tierps kommun kommer att utveckla och förhöja tillgängligheten kring Skatberget. Vi ska bland annat montera belysning i backen som kan justeras med en timer för påslagning. En ny väderskyddad grillplats i slutet av berget som är tillgänglig för alla kommer att anläggas.

Varför är de tillfälliga farthindren borta?

Klagomål har inkommit till Tierps kommun från boende i området att man upplever höga ljudnivåer när lastbilar passerar farthindren. Farthindren togs därmed bort och alla förare som kör byggtrafik inom området har informerats om att hålla anpassad hastighet. Upplever du att det är ett problem med för höga hastigheter från byggtrafiken, kontakta Medborgarservice.

Varför går gång- och cykelvägen mellan befintlig bebyggelse längs Uttervägen och de nya tomterna?

När planeringen av området påbörjades i detalj såg Tierps kommun att det fanns ett stort behov av att göra en säker trafikmiljö för cyklister och fotgängare, inte minst med tanke på att det finns två förskolor i området. Tierps kommun anser att en blandning med cykeltrafik och biltrafik innebär höga risker säkerhetsmässigt.
I och med att säkerheten är prioriterad drogs sträckan i stället mellan befintlig bebyggelse längs Uttervägen och de nya tomterna, vilket är förenligt med detaljplanen.

Varför är inte den gröna kabeln nedgrävd?

I samband med byggnationerna så påträffades en kabel som tillhör Fågelns parabolförening. Tierps kommun har haft flertalet dialoger med parabolförenings styrelse för olika lösningar, vid eventuella frågor angående detta ber vi er kontakta parabolföreningens styrelse.