Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ombyggnation - Södra Esplanaden

Tierp fortsätter att växa och i början av 2019 påbörjas ett omfattande arbete med att förbättra och modernisera en stor del av centrala Tierp. Rådhusallén, Palmgatan och Södra Esplanaden får då ett helt nytt utseende. Bland annat kommer ett helt nytt flerfamiljshus att byggas, det blir en bredare cykelbanor för att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, förbättrade parkeringsmöjligheter, en ny allé och trevligt parkstråk.

Syftet med ombyggnationen är att öka tillgängligheten i det moderna samhället som skapas. I takt med att Tierp växer, ökar också kraven på en förbättrad trafiklösning. Vi passar samtidigt på att modernisera de centrala delarna i Tierp.

I förstudierna inför ombyggnationen, upptäcktes att allén längs med Södra Esplanaden är i så dåligt skick att den inom kort kan orsaka skador på människor och fordon som passerar under den. Enligt bedömningar av arborist och kommunekolog har träden i allén sådana brister att den kommer att överleva i högst 5-10 år till. Allén kommer därför att bytas ut till en ny allé i samband med ombyggnationen.

 

Arbetet i centrala Tierp kommer att omfatta:

 • Ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister
  Cykelbanan från Uppsalavägen fram till Högbergskolan breddas. Detta utgör ett naturligt stråk genom central köpingen och blir en mer trafiksäker sträcka för skolelever. Längs sträckan (Vilken? Rådhusallén, Palmgatan och Södra Esplanaden) genomförs åtgärder så som upphöjda korsningar, tillgänglighetsanpassningar vid samtliga överfarter. Det nya stråket kommer också att förses med bättre belysning.

 • Ny allé
  Södra Esplanadens allé ersätts i sin helhet av en ny allé. Denna åtgärds bedöms som nödvändig, på grund av den befintliga alléns dåliga skick. Efter en bedömning av arborist och kommunekolog så kunde tydliga brister påvisas i alléns skick som påverkar säkerheten. Utan åtgärd har allén högst 5-10 år kvar att leva, detta på grund av vårdslöshet vid tidigare arbeten och åtgärder intill trädstammarna och rotsystemen.
  Tierps kommun har fått godkänt av Länsstyrelsen att göra dessa åtgärder för att skapa en långvarig och stark allé. De nya träd som planeras i allén kommer att vara ungefär fyra meter höga.

 • Nya parkstråk och grönområden
  I den nya allén kommer ett parkstråk sträcka sig med en trevlig gång- och cykelväg mellan dess träd, för att höja upplevelsevärdet föreslås även att trädraderna kompletteras med parkbänkar och planteringar. För att skapa en trygg miljö och samtidigt bidra till att framhäva den nya stadsmiljön, kommer allén förses med park- och effektbelysning.

 • Parkeringar och trafikförbättringar
  Södra Esplanaden byggs om och kantstensparkeringar uppförs. Körytan avsmalnas för att sänka hastigheterna. Vissa justeringar görs av körytan, för att minska vattenansamlingar i samband med regn.

Flera av dessa arbeten genomföras i samband med att fjärrvärme- och vatten­ledningar i området byts ut, ett arbete som utförs av TEMAB (Tierps energi och miljö).

Klicka för att se bilden i större format.

Det blir ett parkstråk med en trevlig gång- och cykelväg under allén.

Klicka för att se bilden i större format.

Den nya allén kommer att förses med park- och effektbelysning. OBS! Detta är arbetsskisser, ändringar kommer att göras.Nytt flerfamiljshus vid Fredners torg

Ett helt nytt flerfamiljshus byggas. Byggnaden kommer att innehålla bostäder iform av bostadsrätter. Huset byggs på grusplanen intill Fredners torg, som i dagsläget används som parkering. Det är entreprenören Erlandsson som bygger fastigheten.

Detaljplan 1010

PDF
(pdf, 18 MB)

Klicka för att se bilden i större format.

Ett nytt flerfamiljshus byggs vid Fredners torg.

Varför måste man ta ner träden?

Efter omfattade utredningar av sakkunniga har stora brister på träden upptäckts. Åtgärderna är nödvändiga ut säkerhetsynpunkt och för att se detta i ett långvarigt perspektiv.

Vilka åtgärder kommer göras för att bevara allén?

Samma trädslag kommer planteras för att återspegla den befintliga miljön. Vi kommer samtidigt göra allén mer inbjudande för vistelse.

Hur påverkas djurlivet?

Nedtagning sker på sen vinter då fåglar och insikter påverkas minst. Fågel- och mulmholkar kommer sättas upp i närområdet för att minska påverkan på djurlivet.

När påbörjar man byggnationer av huset?

Erlandsson bygg som kommer utföra byggnationerna har en planerad säljstart hösten 2018.

Hur köper jag en lägenhet i det nya huset?

Om du är intresserad av en lägenhet i den nya fastigheten, kontakta då Erlandsson bygg och Anna Berlin, tel. 018-610 00 85, e-post: anna.nerlin@erlandssonbygg.se

Hur ska jag parkera när parkeringarna på Fredners torg försvinner?

Nya parkeringar kommer anläggas längs Södra Esplanaden. Totalt sett kommer antalet parkeringsplatser endast att minska med ca 10-15 parkeringsplatser när den nuvarande ytan försvinner.
Under byggtiden kommer vi att hänvisa till andra parkeringar.

Hur kommer detta påverka trafiken?

Stora trafikstörningar kommer upplevas under byggnationerna. Vi kommer dock att göra vårt allra bästa för att motverka trafikstörningar i så stor utsträckning som möjligt.

När kommer man återställa asfalten på Rådhusállen?

Återställning av asfalten kommer ske när byggnationerna av vatten- och avlopp samt och fjärrvärme är klara. Då kommer även utformningen på gatan ändras, för att gynna gång- och cykeltrafiken i större utsträckning.

Vad händer med den befintliga lekplatsen ?

Tierp kommun utför byggnationer samt planering för att anlägga fyra nya lekplatser runt om i Tierp. Här kan du läsa mer om lekplatserna.