Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ombyggnation - Södra Esplanaden

Tierp fortsätter att växa och i början av 2019 påbörjas ett omfattande arbete med att förbättra och modernisera en stor del av centrala Tierp. Rådhusallén, Palmgatan och Södra Esplanaden får då ett helt nytt utseende.

Bland annat kommer ett helt nytt flerfamiljshus att byggas, det blir bredare cykelbanor för att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister, förbättrade parkeringsmöjligheter, en ny allé och trevligt parkstråk. Syftet med ombyggnationen är att öka tillgängligheten i det moderna samhället som skapas. I takt med att Tierp växer, ökar också kraven på en förbättrad trafiklösning. Vi passar samtidigt på att modernisera de centrala delarna i Tierp.

Nya parkstråk och grönområden

I den nya allén kommer ett parkstråk sträcka sig med en trevlig gång- och cykelväg mellan träden. Även parkbänkar och planteringar föreslås för att höja upplevelsen.

För att skapa en trygg miljö och samtidigt bidra till att framhäva den nya stadsmiljön, kommer allén förses med park- och effektbelysning.

Tidigare har det informerats om att allén längs med Södra Esplanaden ska ersättas med en ny på grund av att träden är i för dåligt skick och därmed utgör en säkerhetsrisk. Nu har ytterligare bedömningar inhämtats för att slå fast trädens skick.

Klicka för att se bilden i större format.

Det blir ett parkstråk med en trevlig gång- och cykelväg under allén.

De nya bedömningarna rekommenderar att åtgärder genomförs, skillnaden är träden i majoritet kan bibehållas. Det rekommenderas att ett fåtal träd ska ersättas med återplantering på grund av säkerhetsrisker. Nu ska en helhetsbedömning av dessa utlåtanden göras innan det tas ett slutgiltigt beslut om allén.

Informationsträff om projektet i sin helhet kommer att genomföras för allmänheten i början av december. Mer information om tid och plats kommer.

Fakta: Allén på Södra Esplanaden

Initialt gjorde Tierps kommun en bedömning om alléns skick. Planen var att inhämta ytterligare externa bedömningar innan beslut fattades om alléns framtid. En ansökan om att få fälla allén skickades dock in till Länsstyrelsen baserad på den initiala bedömningen. Detta för att ligga i fas med projektet då handläggningstiden i dessa ärenden kan dra ut på tiden. Länsstyrelsen godkände ansökan som därefter har överklagats av Naturskyddsföreningen till Mark- och miljödomstolen. Kommunen ska nu lämna sitt yttrande i ärendet som i korthet innebär att utredningen av allén pågår och att något formellt beslut om att fälla träden ännu inte har tagits.

Trafiksäkerhet och parkeringar

Ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister

Cykelbanan från Uppsalavägen fram till Högbergskolan breddas. Detta utgör ett naturligt stråk genom central köpingen och blir en mer trafiksäker sträcka för skolelever. Längs sträckan Rådhusallén, Palmgatan och Södra Esplanaden genomförs åtgärder så som upphöjda korsningar, tillgänglighetsanpassningar vid samtliga överfarter. Det nya stråket kommer också att förses med bättre belysning. Detta till följd av synpunkter vid trygghetsvandringar.

Parkeringar och trafikförbättringar

Södra Esplanaden byggs om och kantstensparkeringar uppförs. Körytan avsmalnas för att sänka hastigheterna. Vissa justeringar görs av körytan, för att minska vattenansamlingar i samband med regn. Flera av dessa arbeten genomföras i samband med att fjärrvärme- och vatten­ledningar i området byts ut, ett arbete som utförs av TEMAB (Tierps energi och miljö).

Nytt flerfamiljshus vid Fredners torg

Ett helt nytt flerfamiljshus byggas. Byggnaden kommer att innehålla bostäder iform av bostadsrätter. Huset byggs på grusplanen intill Fredners torg, som i dagsläget används som parkering. Det är entreprenören Erlandsson som bygger fastigheten.

Detaljplan 2010

PDF
(pdf, 18 MB)

Klicka för att se bilden i större format.

Ett nytt flerfamiljshus byggs vid Fredners torg.

När påbörjar man byggnationer av huset?

Erlandsson bygg som kommer utföra byggnationerna har en planerad säljstart hösten 2018.

Hur köper jag en lägenhet i det nya huset?

Om du är intresserad av en lägenhet i den nya fastigheten, kontakta då Erlandsson bygg och Anna Berlin, tel. 018-610 00 85, e-post: anna.nerlin@erlandssonbygg.se

Hur ska jag parkera när parkeringarna på Fredners torg försvinner?

Nya parkeringar kommer anläggas längs Södra Esplanaden. Totalt sett kommer antalet parkeringsplatser endast att minska med ca 10-15 parkeringsplatser när den nuvarande ytan försvinner.
Under byggtiden kommer vi att hänvisa till andra parkeringar.

Hur kommer detta påverka trafiken?

Stora trafikstörningar kommer upplevas under byggnationerna. Vi kommer dock att göra vårt allra bästa för att motverka trafikstörningar i så stor utsträckning som möjligt.

När kommer man återställa asfalten på Rådhusállen?

Återställning av asfalten kommer ske när byggnationerna av vatten- och avlopp samt och fjärrvärme är klara. Då kommer även utformningen på gatan ändras, för att gynna gång- och cykeltrafiken i större utsträckning.