Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ansöka om planläggning

Vill du bygga ett flertal byggnader eller en enstaka byggnad som kan påverka omgivningen? Vill du bygga till, men det inte stämmer med befintlig detaljplan? Då kan du ansöka om planläggning.

Detaljplan behövs om man vill uppföra ny sammanhållen bebyggelse, eller annan byggnad eller anläggning som kan komma att betydande inverkan på omgivningen. Finns ingen detaljplan behöver man ansöka om planläggning.

Ett villkor för att kunna få bygglov är att det som ska byggas stämmer överens med gällande detaljplan. Om det inte gör det kan det finnas möjlighet att ändra planen. För att en plan ska kunna ändras måste ändringen stämma överens med kommunens viljeinriktning för området och inte innebära olägenhet för omgivningen eller finnas några andra hinder.

Planbesked

Första steget i planprocessen är planbeskedet.

För att ansöka om planläggning ska du fylla i en ansökan.

Du behöver också förtydliga syftet med planförslaget samt lämna med en karta över området. Efter att kommunen mottagit ansökan återkopplar vi till dig.

Utifrån den ansökan som inkommit görs en mindre utredning av förslaget, där huvuddragen för planarbetet förtydligas och frågor som kommer att vara av vikt vid ett eventuellt planläggningsarbete identifieras. Sedan fattar kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad beslut om ett planarbete ska eller inte ska inledas.

Kostnader

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av planbeskedet. År 2024 är avgiften för ett positivt planbesked 11 200 kr och för ett negativt planbesked 8 960 kr. För mycket stora och komplicerade ärenden beräknas avgiften på hur mycket tid som har behövts för handläggningen. Det är den som söker planbeskedet som ska betala om inget annat bestämts.

Om kommunen går vidare med att upprätta/ändra planen skrivs ett planavtal med den som söker ändringen. I avtalet kommer man överens om vem som står för de kostnader som uppstår under arbetet. Normalt sett är det sökanden som får ta kostnaden för nedlagd arbetstid, utredningar som behövs osv.

Kostnad för att upprätta en detaljplan kan kraftigt variera beroende på planens komplexitet och de förutsättningar som finns på platsen. En ”normal” planprocess brukar kosta kring 150 000 kr och uppåt i handläggningskostnad, kostnaden ökar sedan beroende på planens omfattning. Utredningskostnader kan utöver kommunens handläggningstid tillkomma.

I vissa fall står kommunen för kostnaderna i samband med upprättande/ändring av en plan. I sådana fall kommer en särskild planavgift att tas ut i samband med att bygglov beviljas inom planområdet. Läs mer om planavgifter vid bygglov här.