Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 364 - Örbyhus centrum

Planens syfte: Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse genom att ersätta del av gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1.

Detaljplanen syftar även till att ta bort möjligheten enligt gällande plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt gällande plan att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället för naturmark med dagvattenhantering.

Vidare syftar detaljplanen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller utveckling av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att undersöka möjligheter för ny handel och centrumverksamhet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en modernisering och utveckling av centrummiljön och medför en översyn av området för idrotts- och fritidsanläggningar.

Planens huvuddrag: Planförslaget innebär till stor del en bekräftelse av befintliga förhållanden inom planområdet med en större förändring, att kvartersmark för bostäder föreslås på del av Libbarbo 8:1. Det innebär att en del av marken som tidigare nyttjades för idrottsändamål föreslås som bostäder och viss del ny centrumverksamhet. Vidare föreslås en förändring av byggrätten för Vendelbadet och övriga delar av idrottsområdet, vilket ger större möjligheter att utveckla verksamheterna.

För verksamheterna i centrum föreslås ett par förändringar som syftar till att säkerställa utrymme för leveranser, samt möjliggör för högre bebyggelse med för att säkerställa möjligheten att utveckla verksamheterna. Återvinningen bekräftas i detaljplan och gata föreslås för att tydliggöra trafiksituationen inom planområdet. Den gång- och cykelbana som går igenom planområdet bekräftas i planförslaget.

Delar av planområdet får användningen allmän plats - natur eller park. Naturen i den nordöstra delen av planområdet kommer möjliggöra för en långsiktigt hållbar hantering och fördröjning av dagvatten för planområdet, men även andra delar av Örbyhus. En del stora björkar kommer att skyddas genom att planera för park.

Status: Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 12/5. Beslutet om antagande har inte överklagats. Beslutet om antagande därmed fått laga kraft den 10/6.