Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 364 - Örbyhus centrum

Planens syfte: Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse genom att ersätta del av gällande plan och därmed möjliggöra för nya bostäder inom del av Libbarbo 8:1.

Detaljplanen syftar även till att ta bort möjligheten enligt gällande plan att anlägga verksamhet för bilservice i anslutning till östra infarten samt att ta bort möjligheten enligt gällande plan att anlägga industri och mark för lantbruksändamål i områdets östra del. I östra delen möjliggörs istället för naturmark med dagvattenhantering.

Vidare syftar detaljplanen till att se över övriga delar av Örbyhus centrum vad gäller utveckling av verksamheter för handel enligt gällande plan samt att undersöka möjligheter för ny handel och centrumverksamhet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en modernisering och utveckling av centrummiljön och medför en översyn av området för idrotts- och fritidsanläggningar.

Planens huvuddrag: Planförslaget innebär till stor del en bekräftelse av befintliga förhållanden inom planområdet med en större förändring, att kvartersmark för bostäder föreslås på del av Libbarbo 8:1. Det innebär att en del av marken som tidigare nyttjades för idrottsändamål föreslås som bostäder och viss del ny centrumverksamhet. Vidare föreslås en förändring av byggrätten för Vendelbadet och övriga delar av idrottsområdet, vilket ger större möjligheter att utveckla verksamheterna.

För verksamheterna i centrum föreslås ett par förändringar som syftar till att säkerställa utrymme för leveranser, samt möjliggör för högre bebyggelse med för att säkerställa möjligheten att utveckla verksamheterna. Återvinningen bekräftas i detaljplan och gata föreslås för att tydliggöra trafiksituationen inom planområdet. Den gång- och cykelbana som går igenom planområdet bekräftas i planförslaget.

Delar av planområdet får användningen allmän plats - natur eller park. Naturen i den nordöstra delen av planområdet kommer möjliggöra för en långsiktigt hållbar hantering och fördröjning av dagvatten för planområdet, men även andra delar av Örbyhus. En del stora björkar kommer att skyddas genom att planera för park.

Status: Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 12/5. Beslutet om antagande har inte överklagats. Beslutet om antagande därmed fått laga kraft den 10/6.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
DP 364 - Örbyhus centrum - Kungörelse om laga kraft - 2020-06-10.pdf Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster. 180 kB 2020-06-12 13.23
DP 364 - Örbyhus centrum - Lagakraftbevis - 2020-06-10.pdf Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster. 164 kB 2020-06-12 13.23
1. DP 364 - Örbyhus centrum - Underrättelse om antagande - 2020-05-19.pdf Pdf, 161 kB, öppnas i nytt fönster. 161 kB 2020-05-20 08.36
2. DP 364 - Örbyhus centrum - Sändlista (AN) - 2020-05-20.pdf Pdf, 315 kB, öppnas i nytt fönster. 315 kB 2020-05-20 09.28
3. DP 364 - Örbyhus centrum - Protokollsutdrag - kommunfullmäktige 2020-05-12 § 25.pdf Pdf, 92 kB, öppnas i nytt fönster. 92 kB 2020-05-20 08.36
4. DP 364 - Örbyhus centrum - Plankarta (FG) - Antagandehandling (AN) - 2020-02-07 - LAGA KRAFT 2020-06-10.pdf Pdf, 815 kB, öppnas i nytt fönster. 815 kB 2020-06-12 09.09
4. DP 364 - Örbyhus centrum - Plankarta (SV) - Antagandehandling (AN) - 2020-02-07 - LAGA KRAFT 2020-06-10.pdf Pdf, 796 kB, öppnas i nytt fönster. 796 kB 2020-06-12 09.10
5. DP 364 - Örbyhus centrum - Planbeskrivning - Antagandehandling (AN) - 2020-02-07 - LAGA KRAFT 2020-06-10.pdf Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2020-06-12 09.10
6. DP 364 - Örbyhus centrum - Samrådsredogörelse (SRR) - 2019-10-29.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-05-20 08.36
7. DP 364 - Örbyhus centrum - Granskningsutlåtande (GR) - 2020-02-07.pdf Pdf, 366 kB, öppnas i nytt fönster. 366 kB 2020-05-20 08.36
8. DP 364 - Örbyhus centrum - Behovsbedömning (BB) inkl. checklista - 2018-02-23.pdf Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2020-05-20 08.36
9. DP 364 - Örbyhus centrum - Barnchecklista - 2018-02-27.pdf Pdf, 600 kB, öppnas i nytt fönster. 600 kB 2020-05-20 08.36
10. DP 364 - Örbyhus centrum - Geoteknisk utredning (MUR) inkl. ritningar - 2018-06-05.pdf Pdf, 985 kB, öppnas i nytt fönster. 985 kB 2020-05-20 08.36
10. DP 364 - Örbyhus centrum - Geoteknisk utredning (Teknisk PM) - 2018-06-05.pdf Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster. 224 kB 2020-05-20 08.36
11. DP 364 - Örbyhus centrum - Översiktlig miljöteknisk markundersökning (PM) inkl bil. - 2018-07-05.pdf Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. 5 MB 2020-05-20 08.36