Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Planprocessen

Att upprätta, ändra eller upphäva detaljplaner är en demokratisk process. Alla som berörs av planen ska få möjlighet att tycka till. Därför har processen många steg och kan ta ganska lång tid.

Här försöker vi förklara vilka steg som ingår i processen och varför det kan tyckas ta lång tid. Eftersom planprocessen är en demokratisk process och många som berörs och ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Det gäller fastighetsägare, boende på fastigheten, grannar, organisationer och myndigheter.

Initiering

Planprocessen initieras normalt när någon lämnar in en ansökan om planbesked.

Utredning

Efter det att kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad har lämnat ett positivt planbesked kan planläggningsarbetet inledas. Ett första förslag till ny/ändrad detaljplan arbetas fram av planhandläggaren. De utredningar som kan behövas för att försäkra en lämplig markanvändning tas fram och planen börjar ta form.

Samråd

När ett förslag till ny/ändrad detaljplan är framtagen lämnas den till kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad som beslutar om förslaget ska skickas ut på samråd till berörda parter. Om utskottet godkänner planförslaget laddas det upp på kommunens hemsida, ställs ut i visningsexemplar och skickas ut till de som bedöms bli berörda av planen, t ex fastighetsägare, grannar, organisationer och andra myndigheter. Under en samrådstid, som brukar vara ca en månad, kan synpunkter lämnas på planförslaget.

Granskning

Efter samrådstiden sammanställs de yttranden och synpunkter som inkommit till kommunen i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen kommenterar kommunen de synpunkter som framförts och förtydligar vilka synpunkter som kommer och vilka som inte kommer att tas hänsyn till i det fortsatta planarbetet.

Granskningshandlingar upprättas och skickas ut till sakägare och berörda för en sista granskning under minst tre veckor. Skriftliga synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och besvaras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet och justerat planförslag är samhällsbyggnadsutskottets beslutsunderlag inför antagande.

Antagande

Efter det att granskningstiden har löpt ut sammanställts de inkomna synpunkterna och de sista finjusteringarna av planförslaget genomförs. Det nu färdiga planförslaget skickas upp till kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad som vid godkännande i sin tur skickar planförslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickar i sin tur förslaget till kommunfullmäktige som antar planen.

Laga kraft

Efter det att planen antagits följer en klagotid på 3 veckor, under vilken kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om att anta planen kan överklagas. Här kan du läsa mer om att överklaga ett beslut. Om ingen överklagan inkommit vinner planen laga kraft. Sedan gäller planen tills dess att den ändras eller upphävs.

Om du vill ansöka om planläggning eller ändring av en plan hittar du mer information på sidan Att ansöka om planläggning.