Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Vägen till en ny översiktsplan

Att jobba fram en ny översiktsplan är en lång process. Förutom de steg som är beslutade i plan- och bygglagen finns även andra steg som är bra att känna till.

När en översiktsplan ska revideras eller en ny ska arbetas fram, är det fyra steg som är lagstyrda enligt plan- och bygglagen (PBL). Dessa är samråd, granskning, antagande och laga kraft. I lagen står även att minst en gång per mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetprövas. Utöver dessa lagstyrda steg är dialogen med medborgarna väldigt viktig. Därför kommer en stor del i arbetet att vara de medborgardialogerna som ägde rum hösten 2019.

Medborgardialog

Att bjuda in till medborgardialog innebär att de förtroendevalda politikerna i kommunen möjliggör för olika målgrupper att föra fram synpunkter och åsikter kring en viss fråga. Dialogen utgör senare en del av underlaget till det beslut som kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Aktualitetsprövning

Förändrade förutsättningar eller behov av ytterligare ställningstaganden kan innebära att planen, eller delar av den, inte längre är aktuell. En översiktsplan ska enligt plan-och bygglagen aktualitetprövas minst en gång per mandatperiod och då genomförs en översyn av hela planen.

Beslut fattas av kommunfullmäktige om delar av översiktsplanen ska revideras, eller om en helt ny ska arbetas fram. Den 18 september 2018 bedömde kommunfullmäktige översiktsplanen för Tierps kommun (ÖP 2010-2030 Pdf, 8 MB.) som inaktuell.

Samråd

När det första förslaget på översiktsplan tagits fram hålls samråd. Det sker för att få in synpunkter på förslaget, vilket är viktigt att få in i ett så tidigt skede som möjligt. Det är både privatpersoner och myndigheter som har rätt att komma med inspel.

Efter samrådet sker en sammanställning av de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Nödvändiga ändringar görs i förslaget och därefter ställs förslaget ut för granskning.

Granskning

I minst två månader ska förslaget finnas ute för granskning. Även här är det både privatpersoner och myndigheter som får lämna synpunkter. Vid invändningar på förslaget i det här läget ska dessa lämnas in skriftligen till kommunstyrelsen.

Antagande och laga kraft

Efter att planförslaget fått godkännande av kommunstyrelsen antar kommunfullmäktige planen, som därmed också träder i laga kraft.