Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Elevhälsa

Elevhälsan finns i skolan för barn och elever grundskola och anpassad grundskola. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsan arbetar dessutom med individuellt inriktade insatser för att stödja varje barns/elevs utveckling mot utbildningens mål. I det arbetet har vårdnadshavare en mycket betydelsefull roll och är en viktig samarbetspartner.

Rektor har särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd och organiserar och leder elevhälsans insatser på den egna skolan. Varje rektorsområde har ett eget elevhälsoteam som presenteras på respektive skolas hemsida.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser och kompletterar skolans ansvar för:

  • elevernas arbetsmiljö
  • skolans värdegrund
  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning i samverkan med lärare

Skolans elevhälsa arbetar för att skapa goda miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa i samarbete med lärare och övriga medarbetare.

Har du frågor? Kontakta skolsköterskan på din skola

Skolsköterska
SO1:
Aspenskolan, Kyrkskolan, Mehede 0293-21 83 56
Bruksskolan 0293-21 97 86

SO2: Vendel, Örbyhus 0293-21 95 16

SO3: Centralskolan, Tallbacksskolan 0293-21 91 51

SO4: Hållnäs, Karlholm, Skärplinge - tfn expedition: 0293-21 94 05

Dokument inom elevhälsa

Patientsäkerhetsberättelse
Elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats beskrivs årligen i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetslagen 2010:659 som infördes den 1 januari 2011 reglerar vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och strategier för kommande år.
Patientsäkerhetsberättelse 2023 Pdf, 832 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för ökad skolnärvaro
Planen syftar till att med gemensamma krafter förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro samt direkt åtgärda och vända eventuell början till skolfrånvaro till skolnärvaro.
Plan för ökad närvaro - grundskola Pdf, 883 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn- och elevhälsoplan
Planen syftar till att bland annat vara en grund för att förankra, utvärdera och utveckla elevhälsans arbete. Gäller för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola.
Barn- och elevhälsoplan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Språk-, läs och skrivutvecklingsplan
Planens syfte är att vara ett stöd i pedagogernas arbete med att främja alla elevers språk-, läs-och skrivutveckling. Planen omfattar grund- och gymnasieskolan.
Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan Pdf, 666 kB, öppnas i nytt fönster.


Rutin mottagande i anpassad skolform
Rutin mottagande i anpassad skolform Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster.


Program för elevhälsans medicinska insats 23-24
Program för elevhälsans medicinska insats 23-24 Pdf, 164 kB, öppnas i nytt fönster.