Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri.

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år ska du söka skola i vår e-tjänst och ansökan gäller enbart kommunala skolor.
Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år.

Ändra kontaktuppgifter

Uppdatera dina kontaktuppgifter i E-tjänsten.

Ändra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till förskoleklass

Ansökningsperioden för läsåret 2024-2025 är avslutad.
Besked om skolplacering kommer att skickas till angiven e-postadress den 6 mars 2024. Placeringsbeskedet publiceras även i e-tjänsten samma dag.
I undantagsfall meddelas skolplaceringen via post. Detta görs efter den 6: e mars.

Riktlinjer för beslut om skolplacering

Huvudregeln enligt skollagen är att barn ska få gå i den skola som du som vårdnadshavare önskar.
Om en skola inte har plats för alla som sökt till skolan gör Tierps kommun ett urval av vilka elever som ska erbjudas platser på vilka skolor. Urvalet görs utifrån Tierps kommuns urvalsgrunder i prioriteringsordning.
Rektor fattar beslut om skolplaceringar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning §110.2021 UtFök003.

Urvalsgrunder i prioritetsordning:
1. Relativ närhet – avstånd till skolan
Barn som är folkbokfört på en adress som ger högst värde i meter vid uträkning av relativ närhet.
2. Absolut närhet – avstånd till skolan
Om flera barn har samma värde i meter när det gäller relativ närhet används absolut närhet, så att barn med längst avstånd till den sökta skolan prioriteras.
3. Barn till vårdnadshavare som inte sökt skola, garanteras plats på skola nära hemmet (inte alltid den närmaste skolan).
4. Barn som är folkbokförda i andra kommuner än Tierps kommun.

Information från skola

Inför skolstarten tisdag den 20 augusti 2024 kommer respektive skola att återkomma med mer information om det som ni som vårdnadshavare behöver veta. Bland annat om fritidshem.

Tempus
Tierps kommun använder sig av Tempus som är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering.

På Tempus lägger du som vårdnadshavare utifrån kommunens riktlinjer in barnets schema via surfplatta, smartphone eller dator. Du meddelar även frånvaro, om barnet är sjuk eller ledig via systemet.

När du och ditt barn kommer till förskolan på morgonen checkas barnet in på en pekskärm av en personal. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir synlig för vårdnadshavare, personal och administration. När det är dags att gå hem checkas barnet ut på samma sätt.

Ansökan via e-tjänst eller blankett

Ansökan via e-tjänst

  • Om du kommer flytta till Tierp under våren 2024

Ansök via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska ansöka via blankett om;

  • du kommer flytta till Tierp under våren 2024 (ansöker du via e-tjänst kommer vi efterfråga bostadskontrakt)
  • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer/ saknar personnummer
  • du eller ditt barn har skyddade personuppgifter
  • ditt barn har fått uppskjuten skolplikt
  • du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn
  • du saknar e-legitimation

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.
Ansökan till kommunal skola Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tidigare start i förskoleklass

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Skolplacering för barn som vill börja ett år tidigare ges i mån av plats efter att barn i skolpliktig ålder har placerats. Din ansökan ska komma in under perioden för att söka skola.

Efter att du skickat in ansökan om tidigare start i förskoleklass

När det står klart på vilken skola ditt barn kan beredas en plats kommer rektor på skolan att ta kontakt med dig. Rektor gör en bedömning om ditt barn utifrån utvecklings- och mognadsnivå kan tas emot i förskoleklass. Barnets förskolerektor kommer att kontaktas som ett led i bedömningen. Rektorn på grundskolan fattar sedan beslut om barnet kan börja förskoleklass ett år tidigare.

Ansök om uppskjuten skolplikt

Du kan ansöka om uppskjuten skolplikt om det finns särskilda skäl, som till exempel att barnet har en funktionsnedsättning. Till ansökan om uppskjuten skolplikt ska du bifoga underlag som styrker de särskilda skälen. Om uppskjuten skolplikt beviljas får barnet börja förskoleklass på höstterminen det år då hen fyller sju år.

Du ska ansöka om en skolplats under ansökningsperioden för att söka skola även om du har ansökt om uppskjuten skolplikt. Om du beviljas uppskjuten skolplikt tas skolplaceringen bort.

Behov av särskilt stöd

Om ditt barn ska börja förskoleklass och är i behov av särskilt stöd ska du söka skola som vanligt i vår e-tjänst. När du fått besked om skolplats kan du kontakta rektorn på den skola där ditt barn fått skolplats för att diskutera särskilt stöd för ditt barn.

Annan skolplacering

Om ditt barn blir placerad på den skola som ni sökte till har beslutet fattats i enlighet med 9 kap. 15 § st. 2 (förskoleklass) eller 10 kap. 30 § st. 2 (grundskolan) skollagen. Huvudregeln är att en elev ska tilldelas en plats på den skola vårdnadshavarna önskar. Kommunen får dock frångå önskemålet om det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen.
Ett exempel på när en önskad placering kan innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter är när antalet sökande till en skola överstiger antalet platser, vilket framgår av förarbetena till skollagen.
Om efterfrågan på skolplatser överstiger antalet tillgängliga platser kommer kommunen att tillämpa den relativa närhetsprincipen. Det innebär att ditt barn kan bli placerat på en annan skola än den du sökt.

Relativ närhet

Om en skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet.
Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

Så här räknar vi ut relativ närhet:
-Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan.
-Vi jämför avståndet till den valda skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten. Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel 1 (den sökta skolan ligger närmare än den alternativa):
Elsa har 500 m till den skola hon har valt och 650 m till den näst närmaste skolan, relativ närhet blir då 150 m. Oskar har 600 m till den skola han har valt, samma som Sanna. Oskar har 700 m till den näst närmaste skolan, relativ närhet blir då 100 m. Det innebär att Sanna får plats på den sökta skolan, då skillnaden i skolväg till den alternativa skolan skulle ha blivit större.

Exempel 2 (den sökta skolan ligger längre bort än den alternativa):
Liam har 700 m till den skola hon har valt och 350 m till den näst närmaste skolan, relativ närhet blir då -350 m (observera att det blir minus 350 m). Mohamed har 600 m till den skola han har valt, samma som Liam. Mohamed har 800 m till den näst närmaste skolan, relativ närhet blir då 200 m. Det innebär att Mohamed får plats på den sökta skolan, då skillnaden i skolväg till den alternativa skolan skulle ha blivit större.

Överklaga placeringsbeslut

Skolväsendets överklagandenämnd
Beslut om placering grundade på 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola), 11 kap. 29 § andra stycket (grundsärskola) skollagen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

www.overklagandenamnden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I överklagandet, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Överklagandet ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer. Underteckna din skrivelse.

Överklagandet ska skickas till Tierps kommun, Utbildningskontoret, 81580 Tierp men ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandet ska ha inkommit till Tierps kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Beslutet omprövas endast om kommun finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning.

Ändrar kommunen inte beslutet så som du som klagande begär, skickas din skrivelse vidare till Skolväsendets överklagandenämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för ärendet.

Förvaltningsrätten
Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första stycket eller 11 kap, 29 § första stycket skollagen kan inte överklagas i sak, det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Ett sådant beslut kan bara överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om:

1. Det inte tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Skrivelsen skickas direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 75148 Uppsala.

Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor.

Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.