Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samverkan med civilsamhället

Det ska vara lätt för medborgarna att engagera sig och delta i den lokala samhällsutvecklingen. Ett starkt civilsamhälle är avgörande för att kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi gemensamt ska kunna lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

Anslut er förening till den lokala överenskommelsen (LÖK)

När ni ansluter er förening till den lokala överenskommelsen visar ni att ni står bakom LÖK:ens principer och åtaganden om en ökad samverkan och ett stärkt civilsamhälle i kommunen.

Innehållet i överenskommelsen är framtaget i samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället.

Anslut förening/organisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till samverkansträff 25 augusti

Den lokala överenskommelsen uppmärksammas med en samverkansträff på Kulturhuset Möbeln med inspirationsföreläsare, lokalproducerad mat och temasamtal mellan föreningar och representanter från kommunen.

Information och anmälan till samverkansträffen

Möjligheter till samverkan

Under 2022 har ett föreningsråd bildats i Tierps kommun. Föreningsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och information mellan företrädare för civilsamhället och kommunen. Ledamöterna i rådet väljs inför varje ny mandatperiod. De representerar hela föreningslivet och har ett ansvar för samverkan och återkoppling gentemot andra föreningar.

Även andra typer av dialog- och samverkansträffar mellan kommunen och föreningar arrangeras. Ibland är det kommunen som bjuder in och ibland är det en eller flera föreningar som bjuder in. Se till att er förening är ansluten till den lokala överenskommelsen för att inte missa en inbjudan till samverkan eller dialog!

Om det finns gemensamma mål och bra förutsättningar kan civilsamhället och kommunen driva projekt tillsammans. I gemensam samverkan har till exempel fisket vid Hjällsjön tillgänglighetsanpassats, torget i Karlholm renoverats, bygdeutvecklingsprojekt genomförts i Hållnäs och i Örbyhus, Tobo och Vendel. Ta kontakt med kommunen och bolla er idé i ett tidigt skede för att se vad vi kan göra tillsammans.

Extern finansiering till projekt kan exempelvis sökas genom Leader Nedre Dalälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men också från andra organisationer.

IOP (idéburet offentligt partnerskap) är en avtalsmodell mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är en modell som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. Verksamheten ska ske på initiativ av den idéburna organisationen. I dagsläget har kommunen IOP med Brottsofferjouren, Kvinnojouren, Tierps Kretsloppsservice samt Adaptis Spectra AB i Örbyhus.

Tierps kommun kan också upphandla sociala tjänster eller ingå så kallade "reserverade kontrakt" på ett sätt som gynnar det civila samhället. I riktlinjen för fördjupad samverkan med civilsamhället får du veta mer om idéburet offentligt partnerskap, upphandling och reserverade kontrakt.

Riktlinje för fördjupad samverkan med civilsamhället Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 214 kB)

Detta har hänt

  • Under våren 2021 skickades en enkät ut till föreningar i kommunen. 37 svar kom in med många konstruktiva förslag på hur samarbetet mellan kommunen och civilsamhället kan förbättras och öka. Svaren är ett viktigt underlag till den lokala överenskommelsen och till de fortsatta utvecklingsarbetet. Det är värdefullt för såväl politiker, tjänstemän och föreningar att ta del av. Sammanställning av enkätsvar Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 595 kB)

  • En arbetsgrupp av tjänstepersoner från kommunen och representanter från föreningarna Hållnäs sockenråd, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, Tierps judoklubb och det sociala företaget Butik Spectra, började driva arbetet framåt. Covid-19 kom dock i vägen för att arrangera fysiska föreningsträffar. I stället låg mycket fokus på att planera processen framåt.

  • Under hösten 2019 skickades e-post till alla föreningar (som vi hade kontaktuppgifter till) med information om att kommunen arbetade för att ta fram riktlinjer för fördjupad samverkan, så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap). Föreningarna fick ge feedback till riktlinjerna och bjöds också in till ett möte.
  • Ett möte hölls i november 2019 med cirka 30 personer från olika föreningar, kommunens verksamheter och politiker. Diskussionerna ledde till många förslag på hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan bli bättre, utöver IOP. Idén att kommunen tillsammans med föreningslivet skulle ta fram en lokal överenskommelse väcktes.
    Lista på förslag från förening Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 408 kB).

Vill du veta mer?

Sara Sjöqvist, utredare/utvecklare
E-post: sara.sjoqvist@tierp.se
Telefon: 0293-21 86 04

Linda Melander, näringslivssamordnare
E-post: linda.melander@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 81

Vad menas med civilsamhället?

Med civilsamhället menas ideella föreningar och sociala företag men även andra typer av organisationer eller nätverk. Formerna för hur människor organiserar och engagerar sig utvecklas hela tiden och vi vill därför ha en öppenhet för vad begreppet civilsamhälle innebär.

Varför en lokal överenskommelse?

Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit och förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets aktörer. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen och de aktörer som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Tierps kommun ska flyttas över till civilsamhället.

Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället bland annat genom en enkätundersökning samt dialogträffar på fem olika orter.