Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Årsredovisning och delårsrapporter

Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

Delårsrapport

Delårsrapporter är en uppföljning av resultatet för en del av året och ställningen vid periodens slut, som är den sista augusti.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar kommunens utfall, finansiering och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Rapporten godkändes av kommunfullmäktige den 9 april 2019.

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året

Året som gått har varit präglat av omställning i en föränderlig omvärld. Högkonjunkturen var på toppen. Arbetslösheten i Tierps kommun i åldrarna 16-64 år sjönk jämfört med föregående år med 0,6 procentenheter till 7,7 procent. Samtidigt signalerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att kommunsektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Utmaningar som innebär en minskning av skatteunderlagets ökningstakt, samtidigt som demografiska utmaningar medför att fler barn, unga och äldre ska försörjas av de förvärvsarbetande som inte ökar i samma takt.

Kommunens arbete med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, startades upp ordentligt under året. En ny struktur för budget- och flerårsplan togs fram med lokala delmål med utgångspunkt i Agenda 2030. Att använda Agenda 2030 i arbetet med att sätta mål och följa kvalitetsutvecklingen var någonting som SKR rekommenderade vid genomgången av den genomlysning som gjorts av kommunens ekonomi under 2019. Hållbarhet har tre perspektiv: det ekonomiska, det ekologiska och det sociala perspektivet. För att nå en hållbar utveckling måste de tre perspektiven följas åt.

Medborgardialoger genomfördes kopplat till den första delen av arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Cirka 400 medborgare deltog i dialogerna under hösten 2019. Genom att arbeta med medborgardialoger tidigt i översiktsplaneprocessen blir medborgarnas röst redan från början bärande i processen. Det lägger grunden för en fortsatt process som redan från start har samlat in många av de perspektiv som annars behövts arbetats in eller kanske helt ha uteblivit.

Effektiv och nära vård 2030 är ett regionalt arbete där kommunerna tillsammans med Region Uppsala samverkar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta för att de resurser som respektive part har ska räcka längre i en samverkan där vården kommer närmare patienten. Under 2019 har planeringsarbete pågått inom ramen för Effektiv och nära vård 2030, ett viktigt omställningsarbete för att klara de ekonomiska utmaningarna, såväl som det är av vikt för att höja kvaliteten i det patientnära perspektivet.

2019 var ett år präglat av stora steg inom omställning för att nå hållbarhet inom många områden. Det är ingen lätt uppgift att i ett pressat läge arbeta med omställning, men det bygger en stabil grund för utveckling.