Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Processen att ta fram visionen

Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny vision för Tierps kommun. Demokratiberedningens uttryckte syftet med att ta fram en ny vision så här:

Vi har en ambition för vårt samhälle - vi vill att kommunen ska växa och blomstra. För att lyckas med det måste vi visa vad vi ska åstadkomma. Att vi har en gemensam kompassnål, inriktning är en förutsättning för att vi ska lyckas! Med gemensam menar vi alla vi som bor och verkar i kommunen. Visionen ska vara lockande och inkluderande. Den ska föda kreativitet.

I uppdraget från kommunfullmäktige ingick att den nya visionen skulle tas fram öppet och brett och att den ska omfatta hela kommunen, inte bara kommunorganisationen. Som metod valdes medborgardialoger enligt kafémodellen och fokusgruppdialoger. Dessa kompletterades med enkäter och dialogfrågor till förskolelever och skolelever, samt till anställda i kommunen.

Inför alla medborgardialogerna, tog demokratiberedningen fram ett visionsdokument som fungerat som underlag i dialogerna. Visionsdokumentet grundande sig bl a på tidigare dialoger i olika frågor och på omvärldsanalyser.

Alla dialoger genomfördes under februari till april 2015

  • vecka 9 - Dialogkafé i Skärplinge
  • vecka 10 - Dialogkaféer i Örbyhus och Tierp
  • Vecka 11 - Dialogkafé i Söderfors
  • Vecka 12 - Dialoger med ungdomar på fritidsgården i Örbyhus och med anställda
  • Vecka 13 och 15 - Fokusgrupper med elever i årskurserna 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet. Aspenskolan, Bruksskolan, Ol Andersskolan, Högbergsskolan
  • vecka 9 - 16 Webbenkät är öppen. Pappersenkät finns på biblioteken och i kommunhusets reception, samt publiceras v 12 i Norra uppland (annonstidningen)
  • vecka 9 - 16 Lärare och förskollärare för dialoger med eleverna på skolorna och förskolorna i kommunen runt åtta frågor.
  • vecka 9 - 16 Anställda på olika enheter i kommunen för dialog på arbetsplatsträffar runt tre frågor.

Sammanställningarna från dialogerna finns att läsa under länken "sammanställning av synpunkter". Totalt har drygt 2000 personer varit med och bidragit till visionen. Drygt hälften av dessa är barn och ungdomar.

I maj 2015 gick Demokratiberedningen igenom alla idéer, åsikter och synpunkter som kom in i medborgardialogerna och gjorde ändringar i visionsdokumentet. Det nya förslaget temadiskuterades på kommunfullmäktige den 9 juni 2015

Efter kommunfullmäktiges temadiskussion gjorde Demokratiberedningen ytterligare justeringar i förslaget till ny vision. Kommunfullmäktige beslutade om det slutgiltiga förslaget till ny vision den 15 september.

Så här har visionsdokumentet förändrats under resans gång:

Visionsdokumentet som användes i medborgardialogerna februari - april 2015:

Förslaget till vision som kommunfullmäktige temadebbatterade respektive beslutade om finns tyvärr inte i lättläst version. Däremot kommer den antagna visionen att också göras i en lättläst version.