Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Samverkan med civilsamhället

Det ska vara lätt för medborgarna att engagera sig och delta i den lokala samhällsutvecklingen. Ett starkt civilsamhälle är avgörande för att kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi gemensamt ska kunna lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

Anslut er förening till den lokala överenskommelsen (LÖK)

När ni ansluter er förening till den lokala överenskommelsen visar ni att ni står bakom LÖK:ens principer och åtaganden om en ökad samverkan och ett stärkt civilsamhälle i kommunen.

 • Alla åldrars scen
 • Astma- och Allergiföreningen i Norduppland
 • Björkbackskyrkan Örbyhus
 • Borgenkyrkan Tierp
 • Fagervikens bygdegårdsförening
 • Films MK
 • Frivilliga Automobilkåren Stockholm-Uppsala län
 • FUB Norduppland
 • Funktionsrätt Tierp
 • Föreningen Vendelsjön
 • Gudinge Intresseförening
 • HRF, Hörselskadades lokalförening Tierp
 • Hållnäs bygdegårdsförening Gröna lund
 • Hållnäs sockenråd
 • Kulturföreningen T
 • Leufsta och Cahmanorgelns Vänner
 • Lugnets kulturförening
 • Naturskyddsföreningen Tierp
 • PRO Hållnäs
 • PRO Månkarbo-Kyrkbyn
 • PRO Tierp
 • RPG i Tierp
 • Skärplinge lokalavdelning av MHF
 • SPF Seniorerna Humleaxet
 • SPF Seniorerna Örbyhus
 • Strömsbergs bruksgille
 • Strömsbergs IF
 • Söderfors hembygdsförening
 • Tierp City FC
 • Tierps cykelklubb
 • Tierps Judoklubb
 • Tierps konstförening
 • Tierps Kretsloppsservice
 • Tierps Riksteaterförening
 • Tierps San Kai Do kampsportsförening
 • Tierps sockens hembygdsförening
 • Tegelsmora Hembygdsförening
 • Tobo/Örbyhus FF
 • Ullforsgruppen
 • Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
 • Vendels hembygdsförening
 • Västlands hembygdsförening
 • Örbyhus idrottsförening
 • Örbyhus idrottsplatsförening
 • Örbyhus.nu

Möjligheter till samverkan

Under 2022 har ett föreningsråd bildats i Tierps kommun. Föreningsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och information mellan företrädare för civilsamhället och kommunen. Ledamöterna i rådet väljs inför varje ny mandatperiod. De representerar hela föreningslivet och har ett ansvar för samverkan och återkoppling gentemot andra föreningar.

Även andra typer av dialog- och samverkansträffar mellan kommunen och föreningar arrangeras. Ibland är det kommunen som bjuder in och ibland är det en eller flera föreningar som bjuder in. Se till att er förening är ansluten till den lokala överenskommelsen för att inte missa en inbjudan till samverkan eller dialog!

Om det finns gemensamma mål och bra förutsättningar kan civilsamhället och kommunen driva projekt tillsammans. Ta kontakt med kommunen och bolla er idé i ett tidigt skede för att se vad vi kan göra tillsammans.

Exempel på där gemensam samverkan har skett mellan kommunen och civilsamhället är:
- att fisket vid Hjällsjön har tillgänglighetsanpassats
- att torget i Karlholmsbruk har renoverats
- bygdeutvecklingsprojekt har genomförts i Hållnäs och i Örbyhus, Tobo och Vendel.

Extern finansiering till projekt kan exempelvis sökas genom Leader Nedre Dalälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men också från andra organisationer så som Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Postkodstiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

IOP (idéburet offentligt partnerskap) är en avtalsmodell mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är en modell som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. Verksamheten ska ske på initiativ av den idéburna organisationen.

I dagsläget har kommunen IOP med:
- Brottsofferjouren
- Kvinnojouren
- Tierps Kretsloppsservice
- Adaptis Spectra AB i Örbyhus.

Tierps kommun kan också upphandla sociala tjänster eller ingå så kallade "reserverade kontrakt" på ett sätt som gynnar det civila samhället.
I Riktlinje för fördjupad samverkan med civilsamhället (pdf) Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om idéburet offentligt partnerskap, upphandling och reserverade kontrakt.

Detta har hänt

 • Under 2022 har Tierps kommun tillsammans med aktörerna nämnda nedan drivit projektet Ingen RÖK utan ELD-själar med projektmedel från Region Uppsala.
  Syftet med projektet är att bidra till social hållbarhet och hållbar utveckling i Uppsala län, genom att inleda ett arbete med att bygga upp en regional infrastruktur för civilsamhälle och offentlig sektor där de ska kunna mötas och samverka. Genom att stärka civilsamhället och främja kooperation, samt etablera och stärka lokala såväl som ett regionalt samverkansnätverk mellan civil och offentlig sektor, kan fler sociala utmaningar lösas tillsammans och ge upphov till ökande social innovation i länet. Aktörer som drivit projektet är Coompanion Uppsala län, Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel (ÖTV) och Tierps Kretsloppsservice, Bålsta Padelclub, Mikrofonden Uppsala län, Håbo kommun och Tierps kommun. 
 • Den 18 januari anordnades en intern inspirationsdag – Sociala hållbarhetsdagen Tierps kommun. Dagen syftade till att, inom alla kommunens verksamheter, öka kunskapen om och visa på nyttan med att samverka med civilsamhällesaktörer samt att sprida information om att kommunen kan göra affärer med civilsamhällesaktörer
 • Den 16 november anordnades ett föreningsforum av kommunen och föreningsrådet med fokus på hur föreningar kan söka projektbidrag från myndigheter, fonder och stiftelser. En utvärdering gick ut till samtliga närvarande.
 • Tierps kommun utsåg en kontaktperson för föreningar.
 • Den 25 augusti lanserades den Lokala överenskommelsen med ett stort evenemang på Kulturhuset Möbeln med lokalproducerad mat, föredragshållare och mingel. Evenemanget var öppet för alla föreningar och 120 personer deltog från civilsamhället, politiken och den kommunala verksamheten. En utvärdering gick ut till samtliga närvarande.
 • Tierps kommuns föreningsråd inrättades och sammanträdde 3 gånger under året. Alla protokoll från mötena går att läsa bland rådens protokoll.
 • I februari och mars 2022 genomfördes samverkansträffar för föreningar på fem orter i kommunen. Syftet var att diskutera den lokala överenskommelsens innehåll, vad som är viktigt för en fungerande samverkan och vilka aktiviteter som behöver genomföras de kommande åren för att vi ska nå dit. Sammanställning av träffarna sorterat per ort finns här: 
 • Under hösten 2021 och våren 2022 har även respektive politiskt parti som är representerade i kommunfullmäktige gett sina inspel till den lokala överenskommelsen.
 • Resultatet från enkäter, partiernas inspel och föreningsträffarna sammanställdes till ett förslag till lokal överenskommelse. Under en drygt två veckor lång remissrunda (8 april – 24 april) har de som deltagit i processen fått möjlighet att via mejl kommentera förslaget.

 • Under våren 2021 skickades en enkät ut till föreningar i kommunen. 37 svar kom in med många konstruktiva förslag på hur samarbetet mellan kommunen och civilsamhället kan förbättras och öka. Svaren är ett viktigt underlag till den lokala överenskommelsen och till de fortsatta utvecklingsarbetet. Det är värdefullt för såväl politiker, tjänstemän och föreningar att ta del av. Sammanställning av enkätsvar Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Under 2021 och 2022 har Tierps kommun varit en av 12 deltagande kommuner i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioners projekt Utvecklingsnätverk Sociala företag. Projektet finansieras med medel från ESF (Europesika Socialfonden). Syftet med projektet är att varje kommun arbetar med att skapa hållbara samverkansstrukturer och skapar mera affärer med civilsamhällesaktörer. I Tierps kommun har vi arbetat mycket med olika utmaningar och drivit möjligheter framåt. De utmanignar vi främst arbetat med är kompetensförsörjning – företagens behov av arbetskraft och utamnignarna med att hitta komptens och kunna anställa människor till företagen. Vi har även arbetat med hur vi kan minska segregation, utanförskap och ohälsa. Hur kan vi – kommunen, regionen, näringslivet och civilsamhällesaktörer gemensat arbeta med de olika utamnignar som vi står inför. I varje kommun har det skapats lokala projektteam och en lokal projektkoordinator för Tierps kommun räkning har det lokala projektteamet bestått av tio olika funktioner för olika verksamheter, detta för att få en bra bredd utifårn olika perspektiv men också en bra spridning av arbetet som gjorts.

 • En arbetsgrupp av tjänstepersoner från kommunen och representanter från föreningarna Hållnäs sockenråd, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel, Tierps judoklubb och det sociala företaget Butik Spectra, började driva arbetet framåt. Covid-19 kom dock i vägen för att arrangera fysiska föreningsträffar. I stället låg mycket fokus på att planera processen framåt.

 • Under hösten 2019 skickades e-post till alla föreningar (som vi hade kontaktuppgifter till) med information om att kommunen arbetade för att ta fram riktlinjer för fördjupad samverkan, så kallad IOP (idéburet offentligt partnerskap). Föreningarna fick ge feedback till riktlinjerna och bjöds också in till ett möte.
 • Ett möte hölls i november 2019 med cirka 30 personer från olika föreningar, kommunens verksamheter och politiker. Diskussionerna ledde till många förslag på hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan bli bättre, utöver IOP. Idén att kommunen tillsammans med föreningslivet skulle ta fram en lokal överenskommelse väcktes.
  Lista på förslag från förening Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster..

Vill du veta mer?

Malin Eskilsson, föreningssamordnare
E-post: malin.eskilsson@tierp.se
Telefon: 0293-21 83 23

Sara Sjöqvist, utredare/utvecklare Lokala överenskommelsen
E-post: sara.sjoqvist@tierp.se
Telefon: 0293-21 86 04

Linda Melander, näringslivssamordnare
E-post: linda.melander@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 81

Med civilsamhället menas ideella föreningar och sociala företag men även andra typer av organisationer eller nätverk. Formerna för hur människor organiserar och engagerar sig utvecklas hela tiden och vi vill därför ha en öppenhet för vad begreppet civilsamhälle innebär.

Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit och förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets aktörer. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen och de aktörer som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. Överenskommelsen innebär inte att det kommunala ansvaret för välfärdsfrågor och välfärdsutvecklingen i Tierps kommun ska flyttas över till civilsamhället.

Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället bland annat genom en enkätundersökning samt dialogträffar på fem olika orter.