Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Årsredovisning och delårsrapporter

Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

Delårsrapport

Delårsrapporter är en uppföljning av resultatet för en del av året och ställningen vid periodens slut, som är den sista augusti.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar kommunens utfall, finansiering och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige. Rapporten godkändes av kommunfullmäktige den 5 April 2022.

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar året

Även 2021 års verksamhet påverkades markant av Covid-19. Påfrestningar har bitvis varit stora men effekter av vaccination och virusets förändrade former bidrog ändå till att slutet på pandemin ändå kunde skymtas.

Några av pandemins största negativa effekter har varit ökad arbetstyngd, inställd verksamhet, ökade kostnader samt kraftiga begränsningar i fysiska möten människor emellan som en följd av restriktioner för att hålla smitta nere. Effekterna av detta har vi ännu inte sett de totala konsekvenserna av än. Arbetslösheten har under året sjunkit i takt med att pandemin klingar av samtidigt som antalet långtidsarbetslösa blivit fler. Pandemin har tydligt höjt trösklarna in till arbetsmarknaden för dem som redan från början stod längst ifrån. Effekterna på längre sikt av distansundervisning har heller inte kunnat summeras fullt ut.

Pandemin har tvingat fram digitala lösningar i en rasande takt inom såväl teknisk utrustning som digitala verktyg. Medan år 2020 fokuserade på att hitta nya lösningar har år 2021 varit ett år av uppbyggnad av digital vana för stora grupper i samhället. Det stora digitaliseringsklivet som såväl kommunorganisationen som samhället i stort tagit genererar stora möjligheter till utveckling inom service- och kvalitetsområdet samt resursbesparingar i framtiden.

När ordinarie kultur- och fritidsaktiviteter stängdes ned i samhället ökade trycket stort på att vistas ute i naturen och hemestrandet slog rekord. Detta intresse var mycket stort även under 2021 och kommunen har under året även mött upp med satsningar kopplat till friluftsliv som exempelvis delaktighet i tillskapande av Tämnaråns kanotled, Gullstigen i naturreservatet Florarna och ett nytt fågeltorn i Ledskär.

Skolan är ett verksamhetsområde som engagerar mer eller mindre alla. Det är i skolan som framtiden skapas och det är nog just därför engagemanget är så stort. Förbättringsarbete tar lång tid och det tar ibland flera år innan man ser resultat av tidigare åtgärder. Under året har ett stort arbete gjorts för planering av nybyggnation av förskolor i Söderfors, Skärplinge och Tierp för att tillgodose de största behoven. Under 2021 sattes också grävskopan i backen för nya skol- och förskolelokaler i Tierps kyrkby. En nödvändig investering för att bibehålla F-6 verksamhet i Kyrkbyn. Trots pandemi kan en uppåtgående trend i måluppfyllelse inom skolan ses. Vi är inte nöjda och det återstår mycket men vi kan konstatera att vårt fokus och tuffa prioritering av mer resurser till grundskolan givit effekt. Nu gäller det att hålla i och hålla ut.

Under året har mer lokal mat serverats på kommunens tallrikar. Införandet av dynamiskt inköpssystem inom livsmedelssortimentet öppnade upp för mindre livsmedelsproducenter att lämna anbud på specifika varor och volymer som efterfrågas i systemet. Ett avgörande steg för att plocka bort hinder för de mindre lokala producenterna att lämna anbud. Ökad andel lokal mat i kommunens verksamheter bidrar också till en tryggad livsmedelsförsörjning vid kris och därmed en förbättrad krisberedskap för kommunen.

Parallellt med hantering av pandemi har arbetet med en budget i balans pågått. Att Tierps kommun haft mycket stora ekonomiska utmaningar är konstaterat sedan många år tillbaka.
Investera kommunen ur krisen har aldrig varit ett alternativ då kommunen även varit
toppbelånad. Statliga bidrag såväl riktade som tillfälliga som generella har tilldelats och utmaningen i att inte bygga in fasta kostnader som kvarstår för tillfälliga medel har hanterats genom engångssatsningar istället för ökade ramar. När samhällsekonomin snabbt ljusnade blev också prognoserna bättre för skatteintäkterna. Detta tillsammans med att invånarantalet fortsätter att öka medförde att det var möjligt att tilläggsbudgetera för varaktig kostnadstäckning där grundskolan samt individ- och familjeomsorgen fick de största utökningarna av respektive budgetram under innevarande år. Resultatet för året, 74,9 miljoner, blev ändå mycket större än budgeterade 22,7 miljoner. Till största delen engångsintäkter av olika slag. Detta överskott är både välkommet och tvunget för att minska belåningsgraden. Nu kan vi slå fast att vi tydligt vänt den ekonomiska utvecklingen i Tierps kommun och är på väg mot en ekonomi i balans.

Året som gått har varit tufft med bäring på pandemins fortsatta belastning. Sett till hur Tierps kommuns alla verksamheter tillsammans ändå klarat av den utdragna krishanteringen kan konstateras att det funnits ett paraply av trygghet över hela kommunkoncernen i hanteringen av utmaningarna senaste två åren. Pandemin har kostat i form av minskad måluppfyllnad men å andra sidan har organisationens robusthet, innovationsgrad och samverkanskultur stärkts.
Något som på sikt ger bred nytta när kommunens utmaningar sedan tidigare i form av exempelvis demografi, kompetensförsörjning och effektiviseringsbehov ska fortsätta hanteras.

När denna text skrivs pågår krig i Europa. Ingen vet hur detta kommer sluta eller hur
morgondagen ser ut beroende på vad som händer just nu. Tierps kommun hade precis som samhället i övrigt påbörjat tillbakagången till vardagen i det nya normala efter pandemin.
Andan har ännu inte hunnit hämtats efter den enorma pandemipåfrestningen. Nu krig i Europa. Det är tillsammans och genom samverkan styrka byggs upp. Vi kan inte annat än konstatera att vi finner en tillit till och trygghet i Tierps kommuns medarbetare som bär upp verksamheterna. Stort och varmt tack till alla medarbetare vars insatser dagligen och dygnet runt bidrar till kommuninvånarnas vardag och framtid.