Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunens organisation

Kommunen består av en politisk organisation som beslutar vad som ska göras. Tjänstemannaorganisationen bestämmer hur och genomför det som beslutats av politiken.

Organisationen syftar bland annat till att sätta individens behov i fokus och underlätta vid kontakt med kommunen. I Tierps kommun arbetar cirka 1 700 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att ge god service med hög kvalitet till våra drygt 21 000 medborgare och kunder.

Organisationskiss

Politisk organisation - beslutar vad som ska göras

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige (KF) beslutar vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i Tierps kommun. I Kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Det parti som får flest röster i valet får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten.

Kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att förbereda ärenden som det ska beslutas om i kommunfullmäktige. Beredningarnas sammanträden kan vara antingen stängda eller öppna för medborgarna att delta vid. Dialogen med medborgarna kan också ske genom medborgardialog. Det finns just nu en fast beredning, men inga tillfälliga beredningar. Den fasta beredningen är Demokratiberedningen.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen (KS) beslutar om vad som ska göras. Kommunstyrelsen är förbindelsen mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen ser till att de riktlinjer och mål som beslutas i kommunfullmäktige omsätts av tjänstemännen i verksamheterna. Under kommunstyrelsen arbetar sex utskott:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ks Au)
 • Utskottet arbete och omsorg
 • Utskottet barn, utbildning och kultur
 • Utskottet samhällsbyggnad
 • Utskottet för arbetsgivarfrågor
 • Utskottet för individärenden

Utskotten har genom en fastställd delegationsordning fått delegation från kommunstyrelsen att fatta vissa beslut.

Nämnder

Politikerna arbetar i olika nämnder, som förbereder ärenden till fullmäktige och genom beslut som fattats av fullmäktige. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret.

Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knvista, Älvkarleby och Östhammar kommuner gällande bland annat drift av kommunernas IT-system och support till användare.

Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering.

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Kommunala råd

Under kommunstyrelsen finns fyra råd:

 • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
 • Pensionärsrådet
 • Näringslivsrådet
 • Föreningsrådet

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädarna och kommunen.

Tjänstemannaorganisationen - bestämmer hur och utför

Kommundirektör

Uppdraget är att leda och samordna kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Hos kommundirektör ligger, förutom att leda och samordna, att tillskapa nya arenor och arbetssätt för att bland annat bistå kommunfullmäktiges beredningar.

Kommundirektör: Helena Carlsson
E-post: helena.carlsson@tierp.se
Telefon: 0293-21 86 00

Gemensam service

Gemensam service uppdrag är att stötta den politiska organisationen, kommundirektör och verksamheter. Gemensam service ska ge verksamheterna och den politiska organisationen stöd gällande:

 • IT
 • Kommuniktion
 • Löneadministration och pension
 • Upphandling
 • Säkerhet och beredskap
 • Brottsförebyggande arbete
 • Nämndadministration
 • Kvalitet och utveckling
 • Dokumenthantering
 • Dataskydd och informationssäkerhet

Verksamhetschef: Anne Eriksson
E-post: anne.eriksson@tierp.se
Telefon: 0293-21 82 20

Ekonomi

Sammanställer årsbokslut, delårsrapport och verksamhetsuppföljningar samt årsbudget och plan för kommande år. Ansvarar för finansfrågor och framtagandet av ekonomiska styrregler. Ger stöd, information och rådgivning i ekonomifrågor.

Verksamhetschef: Veikko Niemi
E-post: veikko.niemi@tierp.se
Telefon: 0293-21 84 90

HR

HR har i uppdrag att bistå med kunskap, erfarenhet och verktyg inom arbetsliv- och personalfrågor. Ger stöd och råd till verksamhetens chefer beträffande anställningsfrågor, arbetsrätt, förhandlingar, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rekrytering, lika villkor och lönebildning.

Verksamhetschef: Håkan Sandberg
E-post: hakan.sandberg@tierp.se
Telefon: 0293-21 84 23

Kultur och fritid

Kultur och fritids uppdrag är att erbjuda kommunens invånare kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Främja bildningssträvanden, bedriva folkbiblioteksverksamhet och erbjuda alla kommunala skolor skolbiblioteksservice.

Svara för kommunala fritidsanläggningar, ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Arbeta med och verka för kulturprojekt, kulturaktiviteter och kulturarrangemang. Arbeta med konstnärlig utsmyckning, förvalta och göra kulturarvet levande.

Verksamhetschef: Kristina Hadziresic
E-post: kristina.hadziresic@tierp.se
Telefon: 0293-21 83 28

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg, IFO, ansvarar för stöd till barn, ungdom, föräldrar och vuxna inom ramen för socialtjänstlagen. Inom IFO finns tidiga och förebyggande insatser, öppna insatser utan biståndsprövning, öppenvård och myndighetsutövning.

Socialtjänstens arbete syftar till att alla kommuninvånare ska kunna få förutsättningar till ett självständigt liv med god hälsa och välmående. Samverkan sker med flertalet aktörer både inom kommunen och med externa verksamheter.

Verksamhetschef: Mikael Sjöberg
E-post: mikael.sjoberg@tierp.se
Telefon: 0293-21 84 20

Vård och omsorg

Vård och omsorg har uppdrag att verka för att ta tillvara på kundens egna resurser i livets olika skeden och ska i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov.

Verksamhetschef: Ulrica Stjerngren
E-post: ulrica.stjerngren@tierp.se
Telefon: 0293-21 86 00

Utbildning

Utbildning har i uppdrag att stimulera och främja barns utveckling och lärande i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Verksamhetschef: Per Angemo
E-post: per.angemo@tierp.se
Telefon: 0293-21 83 18

Medborgarservice

Medborgarservice är vägen in till Tierps kommun för medborgare och näringsliv. Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning, rådgivning, vägledning och service.

Verksamhetschef: Lars Ingeberg
E-post: lars.ingeberg@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 89

Kommunala bolag

Tierps kommun har fyra bolag som hanterar fastigheter, vatten och avlopp, avfall och återvinning, väghållning och gatuskötsel.