Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunfullmäktiges beredningar

Beredningarna ska utgöra direkta länkar mellan fullmäktige och medborgarna. Genom beredningarna får politikerna möjlighet att ha en mer aktiv roll att ta initiativ, väcka frågor samt delta i utredningar och analyser inom olika områden.

Arbetsuppgiften är att utifrån olika områden och frågor försöka söka upp och förstå de problem, behov och utmaningar som finns i samhället och i mötet med medborgaren synliggöra dessa.

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta för utvecklad dialog med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet, integration och mångfald.

Det här ska beredningen göra:

 • samordna det övergripande demokratiarbetet
 • verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald
 • utveckla dialogen med medborgarna

Deltagare

I demokratiberedningen sitter en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Utöver dessa ledamöter tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande.

I förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ser du vilka som är ledamöter och ersättare i Demokratiberedningen.

Sammanträden

Alla är välkomna till Demokratiberedningens sammanträden. Tid, datum och plats annonseras även i lokaltidningen Norra Uppland.

Tillfälliga

Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för ett visst ärende. Fullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare samt hur lång tid beredningens uppdrag sträcker sig. Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska vara representerade.

Översiktsplan 2050

Uppdrag: Att utarbeta en ny översiktsplan för Tierps kommun. I beredningens uppdrag ingår även att arbeta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommunen.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordfördande

Alfred Mujambere (L)

Vice ordförande

Gunnar Jansson (S)

Ledamöter

Anna Grimberg (C)
Christina Svensson (S)
Jonhas Åker (SD)
Anders Eklund (M)
Barbro Wiklund (S)
Henry Wisell (KD)
Joachim Stormvall (MP)

Ersättare

Yaqub Ahmed (C)
Annie Pettersson (V)
Sven Lokander (M)

Beredning för ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde

Uppdrag: Att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning gällande:

 • lokaler för grundskolans anställda och elever i Tierps köpings upptagningsområde
 • en kvalitativ och likvärdig skolgång, utan skolsegregation, för eleverna i Tierps köpings upptagningsområde
 • kostproduktionen som idag sker i Centralskolans tillagningskök
Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Peter Zoné (KD)

Ledamöter

Lotta Carlberg (C)
Daniel Blomstedt (M)
Elin Åkerlund (KD)
Kristoffer Nordfors (L)
Börje Wennberg (S)
Ylva Skiöld (V)
Maj-Louise Ljungmark (SD)
Dennis Åkerlind (TList)
Max Fredriksson (MP)

Ersättare

Marie-Louise Rindå (S)

Tidigare

Kommunfullmäktige har möjlighet att tillsätta en eller flera tillfälliga beredningar för ett visst ärende. Fullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare samt hur lång tid beredningens uppdrag sträcker sig.

Tidigare beredningar

Beredningar som slutfört sina uppdrag och som därför inte längre är aktiva:

Integrationsberedning 2015-2016

Uppgift: Ta fram en strategi för integration för Tierps kommun med det övergripande målet att nyanlända långsiktigt blir inkluderade i samhället.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Stefan Wårdsäter (S)

Vice ordförande

Peter Staland (C)

Utredare

Louise Pettersson

Sekreterare

Helena Lundberg

Sammanställning av integrationsberedningens arbete 2015-2016 Pdf, 118 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilden av Tierp 2011-2012

Uppgift: Det händer mycket i Tierps kommun och vi måste ta vara på möjligheten att förstärka den positiva bilden av Tierp. Att lyfta fram och sprida en gemensam bild av Tierp är ett långsiktigt arbete, men vi måste samtidigt ta vara på de möjligheter som ges.

Beredningen arbetade med att utveckla "Bilden av Tierp" och förstärka den. Detta skedde genom arbete med så kallad Place Branding. Place Branding handlar om hur kommuner, regioner och länder aktivt kan särskilja sig och hantera sin image.

Beredningens deltagare var både politiker och personer som till exempel driver företag i kommunen.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Stefan Wårdsäter (S)

Vice ordförande

Thilde Höök

Sekreterare

Maria Sahlström

Beredningen har gjort en omfattande insamling av material. Insamlingen består i en webbenkät med drygt 300 svar, två stycken workshops och en undersökning av hur Tierps kommun uppfattas av 900 personer boende i hela Sverige.

Kommunfullmäktige antog beredningens rapport "Bilden av Tierp - En strategi för varumärke & marknadsföring Pdf, 638 kB, öppnas i nytt fönster." den 18 september 2012.

Fairtrade City 2011-2012

Uppgift: Ansöka om att bli diplomerad Fairtrade City, som innebär att öka kännedomen och försäljningen av varor och tjänster som blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.

Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

Styrgruppen speglade en samhällelig mångfald med representanter från till exempel ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän:

 • Vänsterpartiet, Eva Berglund
 • Socialdemokraterna, Margaretha Magnusson
 • Örbyhus Pastorat, Britt Thurfjell
 • Tierps kommun, Yvette Axelsson
 • ABF, Gunnel Eriksson
 • Kommunal, Ulrika Löfgren
 • Miljöpartiet, Linda Wallberg
 • Företagarna i Tierp, Mats Wahlström
 • Tolfta församling, Katrin Jansson
 • Ica Tierp, Magnus Dahlström
 • Konsum Tierp, Lennart Melkersson
 • LO-kommittéen Tierp, Benny Larsson
 • Kommunstyrelsen i Tierp, Margaretha Magnusson
 • Helena Broman

Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni 2012:

 • att beredningen Fairtrade City har fullföljt sitt uppdrag och därför upplöses
 • att kommunstyrelsen ges ansvaret för kommunens del av arbetet i styrgruppen för Fairtrade City
 • att kommunstyrelsen lämnar årlig rapport om arbetet till kommunfullmäktige i samband med att förnyelsen av Fairtrade City-diplomeringen görs.

Lärande och unga 2011-2014

Uppgift: Ta fram övergripande mål, strategiska planer och policydokument inom följande områden: Förskola, Grundskola, Särskola, Gymnasieskola och Fritid.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Viktoria Wennberg (S)

Vice ordförande

Camilla Birkehorn (M)

Sekreterare

Susanne Ivarsson

Omsorg och livsmiljö 2011-2014

Uppgift: Ta fram övergripande mål, strategiska planer och policydokument inom följande områden: Kultur, Miljö, Funktionshindradeomsorg, Äldreomsorg samt Individ- och familjeomsorg.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Barbro Wiklund (S)

Vice ordförande

Marianne Eriksson (C)

Sekreterare

Åsa Joelsson

Tillväxt och samhällsbyggande 2011-2014

Uppgift: Ta fram övergripande mål, strategiska planer och policydokument inom följande områden: Arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Näringsliv, Turism, Fysisk planering och Infrastruktur.

Skriv tabellbeskrivning här

Titel

Namn

Ordförande

Villy Wahlström (S)

Vice ordförande

Anders Eklund (M)

Sekreterare

Ann-Marie Thorell