Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Dina rättigheter som nationell minoritet

NM flaggor

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: samer (har även status som urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Sveriges riksdag har valt ut dessa grupper och språk för att de har en lång historisk närvaro i landet och är en del av det gemensamma svenska kulturarvet. Som nationell minoritet har du särskilda rättigheter och Tierps kommun har särskilda skyldigheter att uppfylla dessa.

Vilka rättigheter har nationella minoriteter?

Sedan 2010 gäller Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så de hålls levande. Bestämmelser om nationella minoriteternas rättigheter och kommunens ansvar regleras även i bland annat Skollagen (2010:800) och Socialtjänstlagen (2001:453).

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller allmänna bestämmelser och gäller i hela landet och för alla nationella minoriteter.

Du som tillhör en nationell minoritetsgrupp har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du har till exempel rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Till exempel hur kommunen arbetar med service på nationella minoritetsspråk eller hur kommunen arbetar med modersmålsundervisning.

Tierps kommuns ansvar:

  • Informera de fem nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar
  • Främja och skydda minoritetsspråken och ge de nationella minoriteterna möjlighet att behålla och utveckla sin kultur
  • Främja barns utveckling av sin språkliga och kulturella identitet
  • Ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande
  • Samråda med de nationella minoriteterna

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Förstärkt skydd inom förvaltningsområden

Tierps kommun ingår i det finska förvaltningsområdet

Som förvaltningskommun för finska har kommunen ett utökat ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.

Den som vill har också rätt att använda finska vid kontakt med kommunen, oavsett vad ärendet gäller.