Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kungörelse om förslag till ny detaljplan: DP 1075 – Tierps vårdcentrum.

Tierps kommun har upprättat förslag till ny detaljplan för fastigheterna Tierp 45:4, samt del av Tierp 1:1.

Förslaget finns tillgängligt på kommunhuset - Centralgatan 7 i Tierp och på kommunens hemsida.

För att informera intresserade medborgare om planförslaget hålls ett allmänt samrådsmöte onsdagen den 21 Augusti 2024, kl. 18.00-20.00. Samrådsmötet hålls i A-salen på kommunhuset i Tierp.

DP 1075 – Tierps vårdcentrum hålls utställt för samråd under tiden:
18 Juni 2024 – 31 Augusti 2024.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för utveckling av Tierps vårdcentrum. Genom utökade byggrätter ges förutsättningar att bygga moderna och effektiva vårdbyggnader för framtidens arbetssätt och behov. Vidare syftar planförslaget till att möjliggöra för förskola och särskilt boende inom del av fastigheten.

Översiktsplanens generella rekommendationer anger att ny bebyggelse ska samlokaliseras med befintlig för att skapa förutsättningar för en god kommunal och kommersiell service. Sammantaget bedöms planförslaget ligga i linje med översiktsplanens intentioner. Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Eftersom att de förändringar som planförslaget möjliggör för bedöms vara av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet efter ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen.

Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligen till:
Tierps kommun, Samhällbyggnadsenheten
815 80 TIERP eller via e-post till: plan@tierp.se senast den 31 Augusti 2024.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under tiden för samråd kan förlora rätten att senare överklaga beslutet.

För ytterligare information kontakta Medborgarservice, telefon: 0293-21 80 00.

 

UTSKOTTET SAMHÄLLSBYGGNAD