Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kungörelse om förslag till ny detaljplan: DP 1077 – Siggbo handelsområde

Tierps kommun har upprättat förslag till ny detaljplan för fastigheterna Tierp 1:123, Tierp 1:119 samt del av fastigheterna Tierp 1:1 och Tierp 4:140

Förslaget finns tillgängligt på Kommunhuset - Centralgatan 7 i Tierp och på kommunens hemsida.

För att informera intresserade medborgare om planförslaget hålls ett allmänt samrådsmöte onsdagen den 19 Juni 2024, kl 18.00-20.00. Samrådsmötet hålls i Tierp intill Dollarstore.

DP 1077– Siggbo handelsområde hålls utställt för samråd under tiden:
12 Juni 2024 – 16 Augusti 2024.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en utökning av Siggbo handelsområde. Befintligt handelsområde inkluderas i planförslaget i syfte att skapa ett sammanhållet område med gemensamma lösningar vad gäller trafik och dagvattenhantering. Området föreslås i huvudsak att regleras som handel (H), kontor (K) och verksamheter (Z).

Översiktsplanens generella rekommendationer anger att ny bebyggelse ska samlokaliseras med befintlig för att skapa förutsättningar för en god kommunal och kommersiell service. Sammantaget bedöms planen att gå i linje med översiktsplanens övergripande intentioner men tar jordbruksmark i anspråk, något som enligt översiktsplanen bör undvikas. Detaljplanen handläggs därför med ett utökat förfarande.

Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligen till:
Tierps kommun, Samhällbyggnadsenheten
815 80 TIERP eller via e-post till: plan@tierp.se senast den 16 Augusti 2024.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under tiden för samråd kan förlora rätten att senare överklaga beslutet.

För ytterligare information kontakta Medborgarservice, telefon: 0293-21 80 00.

 

UTSKOTTET SAMHÄLLSBYGGNAD